دیدار مشترک سازمان فدائیان خلق ـ اکثریت و حزب دمکرات کردستان ایران در نروژ

هیئتی از سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت متشکل از رفقا مناف عماری، روشنک و فرخ نعمت پور، روز پنجم ماە فوریە در شهر اسلو در نروژ، دیداری مشترک با هئیتی از حزب دمکرات کردستان ایران متشکل از سمکو اسماعیل زادە و اسعد فتاحی داشتند. در این جلسە کە بە دعوت حزب دمکرات کردستان ایران صورت گرفتە بود، راهکارهای فعالیت مشترک دو جریان سیاسی مورد بحث و گفتگو قرارگرفت، و نهایتا تصمیم گرفتە شد کە حول سە محور اساسی جلسات مشترک، اطلاعیە مشترک و تشکیل سمینارهای بحث حول مسائل مختلف سیاسی از جملە مسئلە ملی ـ قومی، دو جریان سیاسی فعالیتهای خود را متمرکز کردە و آن را بە شیوەای سیستماتیک در آیندە ادامە بدهند.

همچنین در این جلسە تصمیم گرفتە شد کە فعالیتهای مشترکی حول مسئلە حقوق بشر در ایران و اطلاع رسانی بیشتر در این مورد بە نهادهای حکومتی در نروژ صورت گیرد، و دو جریان اطلاعیەهای مشترکی در مورد مسائل حاد پیوندی دار بە جامعە ایرانی در نروژ ارائە بدهند.

در پایان راجع بە مسائل سیاسی در ایران، از جملە جنبش سبز و نوع موضع گیری اپوزیسیون بە آن، بحث نسبتا مفصلی صورت گرفت، و دو طرف نقطە نظرات خود را در این مورد  ابراز نمودند.

افزودن نظر جدید