"سیما و ارزشهای پایه ای سازمان" و "اساسنامه"

پیرامون آنچه که با انتشار دو سند در اختیار همگان قرار می گیرد: به برگزاری کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) زمان زیادی نمانده و اکنون بیشترین تلاش سازمان ما، بر تدارک هرچه غنیتر این کنگره تمرکز دارد. کنگرهائی که قرار است در کنار اخذ تصمیمات سیاسی و اجرائی ناظر بر فعالیت سازمان در دور آتی فعالیت آن، بر تکمیل سند برنامهائی و تدقیق سند اساسنامهای ما نیز درنگ جدی داشته باشد. این، وظیفهائی بوده که کنگره یازدهم سازمان بر آن تاکید کرد و شورای مرکزی منتخب خود را متعهد به تدارک آن نمود. شورای مرکزی سازمان نیز در وقت خود با انتخاب "کمیسیون اسناد پایهائی"، این وظیفه را به این کمیسیون سپرد و آن را موظف کرد که نه تنها تامین بیشترین مشارکت اعضای سازمان در روند تدوین و تدقیق را وجه همت خود قرار دهد بلکه بکوشد از نقد و نظر مشورتی هر چه وسیع تر علاقمندان جنبش چپ نسبت به حاصل کار خویش برخوردار گردد. آنچه که اکنون از دید خوانندگان می گذرد دستاورد تاکنونی این کمیسیون است و آماده برای نقد و بررسی اندیشمندان و فعالانی که دوستدار ارتقای کیفی هر آنچیزی هستند که با سرنوشت چپ دمکرات ایران ارتباط می گیرد. کمیسیون ما در راستای وظیفهائی که بر عهده داشت فعالیت خود را در دو عرصه متمرکز کرد. موضوع اول و البته محوری، کار روی سند "آماج ها و دیدگاه ها" بود به قصد بازنویسی، نوسازی و تعیین جایگاه آن در اسناد سازمان. و دوم به شکل موازی با عرصه اول، تدقیق اساسنامه مصوب کنگره یازدهم بر اساس مجموعه پیشنهادهای مربوط به آن، چه آنهایی که از قبل وجود داشت و چه آنهائی که بعداً به کمیسیون ارائه شدند. آنچه که همراه این نوشته توضیحی و به عنوان کار نهایی کمیسیون روی سند اساسنامه عرضه میشود، نتیجه بررسی همه پیشنهادهای واصله در این زمینه است. این سند، اگرچه ظاهراً فقط ارتباط می گیرد با ساختار، پرنسيپها و ساز و کارها در زندگی حزبی ما، اما اندیشهها و پرنسیپهای ناظر بر آن موضوعاتی هستند مرتبط با حیات تشکیلاتی چپ دمکرات و میدان خود رفتاری چپ در درون خویش. به این اعتبار، ما آن را مربوط به همه چپ تلقی میکنیم و بهمین دلیل نیز، انتظار نقد و بررسی این سند و طرح پیشنهادها برای رفع نارساییها و نادقتیهای آن توسط همه خوانندگان گرامی را داریم. اما همانگونه که گفته شد، تلاش عمده کمیسیون ما بر عرصه ارزش ها و آماج سازمان متمرکز بود. این کمیسیون در جریان بازخوانی و باز نویسی سند" آماج و دیدگاه ها" به این نتیجه رسید که در نوسازی آن بر پایه تحولات فکری و روشی سازمان ما، می باید: یک) در مسیر تکاملی که در زمینه موضوع دیدگاه ها داشتهایم، کوشش به عمل آید که نحوه برخورد آیینی سابق ما هر چه بیشتر جای خود را به بیان ارزش ها بدهد؛ دو) زبان گفتاری اثباتی برگزیده شود و سیمای سازمان با تمرکز بر آن چه که ما میخواهیم، هدف کلان خود میدانیم و در پی آن هستیم آرایش یابد؛ و سه) این ارزش ها هم پیوند با جهات فعالیت برنامهائی ما و مقدمتاً ناظر بر رویکردهای جاری ما باشند و هم از اینرو، همراه با برنامه و در عین حال به عنوان پیشانی آن عرضه شوند. بدینترتیب، آنچه که اکنون با عنوان" سیما و ارزشهای پایهائی سازمان" از دید خوانندگان میگذرد، حاصل در پیش گرفتن رویکرد فوق بوده که به شکل یک مجموعه، مورد بررسی و تصویب کمیسیون قرار گرفته و کمیسیون برآنست تا به کنگره پیشنهاد دهد که آنرا بر پيشانی سند برنامه بنشاند. برنامهائی که، کنگره قبل به آن رای تمایل مثبت داد و تصویب قطعی آن را به کار نهائی بر روی آن موکول کرد. کمیسیون در جریان تدوین پیش نویس "سیما و ارزش های پایهائی سازمان" از پیشنهادها و نقدهای گروهی از صاحبان نظر در این عرصه نیز بهرهمند بوده که جا دارد همین جا از همکاری ها و راهنمائیهای آنان به گرمی تقدیر شود. با اینهمه، براین نکته نیز می باید تاکید به عمل آید که ما کار خود را نه به فرجام رسیده که در حال جریان می دانیم. ما در آخرین نشست خود، تکمیل همین پیش نویس مصوب در کمیسیون را هم منوط کردهایم به ادامه کار در کمیسیون و هم بررسی پیشنهادهائی که چشم براه آنها از سوی شما عزیزان هستیم. ما، تلاش در زمینه ارایئ سیمائی امروزین از خود را جزئی از تلاش چپ دمکرات میدانیم که بر چپ ماندن، سوسیالیست بودن و رهایی انسان از هر نوع تبعیض پای میفشارد و در همانحال با گسست از آن اندیشهها و رفتارهای خود محورانه و غیر دمکراتیکی که سیمای چپ را مخدوش کرد، اینک در کار بنای چپی آزاد اندیش و آزادیخواه است. کمیسیون اسناد پایهای ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ (سوم مارس ۱۱۰۲) -------------------------------- پيشنويس سند "سيما و ارزشهای پايهای سازمان" مصوب کميسيون اسناد پايه ای سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی اجتماعی، برابر حقوقی زن و مرد، توسعه، حفظ محيط زيست، توزيع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات است و برای فراهم آوردن شرايط زندگی انسانی برای همه شهروندان ايران و گذر تدريجی از سرمايهداری به سوسياليسم دمکراتيک مبارزه میکند. سازمان ما بر تامين هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکيد دارد. ما مخالف تبعيض طبقاتی، جنسيتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبى هستيم و عليه آنها مبارزه مىکنيم. زیستگاه و میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه داری و جامعه سرمايهداری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عينى و واقعى. ما در مبارزهاى که هم اکنون در نظام سرمايهدارى جهانى ميان کار و سرمايه در جريان است، در جانب کار قرار داريم. انتخاب اجتماعی ما، دفاع از حقوق صنفی و سياسی و مطالبات کارگران و زحمتکشان و خواستههای دمکراتيک طبقه متوسط جديد است. ما خود را سازمان چپ دمکرات و سوسياليست میدانيم. ما جنبشهاى جديد اجتماعى دارای خصلتهای دمکراتيک و ترقیخواهانه (جنبشهاى صلح، فمينيستى، زيست محيطى، دمکراتيک، ضدسلاحهای هستهای، حقوق بشر، حفظ هويت و جنبشهای اجتماعی فراملی.....) را پديده دگرگونساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسانها و گروههای مختلف اجتماعی در حيات سياسی و اجتماعی میدانيم و در جانب آنها قرار داريم. ما مدافع منافع ملی و همبستگى جهانی هستيم، عليه سلطهطلبى کشورهاى قدرتمند جهانی و جهانیسازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکتهای فراملی مبارزه میکنيم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالتپژوه برای ساختن "جهانی ديگر" میدانيم. آزادی آزادى فردی و حقوق بشر آماجهاى مقدم برنامه سازمان ما هستند. از نظر ما همه مردم در انديشه و اعتقاد ـ اعم از اعتقاد سياسى، فلسفى، مذهبى، علمى و غيره ـ در بيان، نوشتن و دفاع از انديشهها و باورهاى خود آزاد هستند. ما از حوزه عمومی و جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت مشروط، منتخب و مقيد به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی دفاع میکنيم. ما بر اجتماعی بودن انسان تاکيد داريم و مطلق کردن فرد و فردگرائی را به معنی تهی کردن انسان از خصلت اجتماعی و ثانوی و فرعی شمردن جامعه تلقی میکنيم. مطلق کردن جمع به معنی تنزل فرد در حد جزء و تابع محض جمع، سلب شخصيت آن، نفی گوناگونی و تفاوت انديشهها و تمايلات انسانی، کم بهاء دادن به حقوق و آزادیهای فردی و نافی رشد آزاد انسانها است. ما به عنوان جريان چپ، بر هماهنگی موزون و متعادل میان جامعه و فرد در راستای رشد آزادانه انسان و جامعه تاکيد داريم. به باور ما تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است. برابری برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخصترين ارزش نيروی چپ به حساب می آيد. ما در راستای برابری، بر توزيع قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات تاکيد داريم. لازم است بين برابری و آزادی پيوند تنگاتنگ ايجاد گردد. از نظر ما ليبراليسم اقتصادی، نئوليبراليسم و نئوکنسرواتيسم به تشديد نابرابری و شکاف طبقاتی منجر گشته و کم بها دادن به آزادی و مطلق کردن برابری، زمينه را برای حکومتهای استبدادی، توتاليتر و پوپوليسم باز میکند. برابری، بدون تامين برابر حقوقی زن و مرد مفهومى ندارد. سازمان ما در راه تحقق برابری از جمله برابرحقوقی زن و مرد مبارزه میکند. دمکراسی ما دمکراسی را مناسبترين ساختار سياسی، راه و شيوه سامان دادن به جامعه و شيوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصههای گوناگون میدانيم و آلترناتيوی مناسبتتر از آن برای ساختار سياسی و اداره کشورها نمیشناسيم. دمکراسی، محصول قرنها تلاش فکری و عملی بشر و بيش از همه حاصل جنبشهای آزاديخواهانه، روشنگرانه و مبارزات کارگران، زنان و روشنفکران است. سازمان ما مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری است، حاکميت و قدرت را ناشى از اراده مردم مىداند و به دمکراسی بر پايه راى و انتخاب آزادانه مردم در تعيين دولت، به محدوديت زمانى قدرت، به تناوب و انتقال قانونى و مسالمتآميز آن، به حزبيت و نظام چندحزبى پايبند است. ما خواهان دمکراتیزه شدن مناسبات جهانی میان ملل و دولتها، جهانی شدن دمکراسی و خواهان گسترش و ژرفش دمکراسیهای موجود در جهت دمکراسی مشارکتی، مستقيم و اجتماعی هستیم. ما مدافع دمکراتیزاسیون نهادهای جامعه و روابط میان آنها بوده و برگذار جامعه تودهای به جامعه مدنی و بر شکل گيری نهادهای مدنی و تقويت حوزه عمومی تاکيد داريم. ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار جامعه سياسی برای کسب قدرت، بلکه بمثابه يکی از مولفههای اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشيدن به نيروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت و قدرتهای اقتدارگرای ملی و فراملی میدانيم. از نظر ما سازمانيابی دمکراتيک جامعه، تشکليابی طبقات و گروههای مختلف اجتماعی، شکل گيری سازمانهای غيردولتی و تشکلهای مستقل صنفی، فرهنگی و هنری توسط شهروندان برای سازماندهی امور زندگی و کار و مبارزه مدنی مردم، احقاق حقوق شهروندی، اعمال فشار به دولت برای تأمين مطالبات گروههای مختلف اجتماعی، برای رشد فرهنگ دمکراتيک، دمکراتيزه کردن جامعه و مشارکت در اداره امور کشور، امری است ضرور. صلح صلح در مقياس ملى و بينالمللى خواست بزرگ انسانها و لازمه فراهم آوردن شرايط زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور است. ما از تلاش جهانی برای تامين صلح حمايت میکنيم و بر گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بين کشورها تاکيد داريم. تجدد و سکولاريسم عقبماندگى و سنتگرايى، زمينهساز استبداد سياسى، خرافهپرستی، تاريکانديشی و فلاکت مردم است، ما مدافع تجدد و نوسازی همه جانبه و همگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست هستیم و معتقديم پيکار براى آزادی و برابری در پيوند تنگاتنگ با مبارزه براى نوسازى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى قرار دارد. ما مدافع جدايى دين از دولت و مخالف دولت ايدئولوژيک هستيم. محيط زيست بر اثر رشد انفجارگونه جمعيت، رشد کنترل نشده شهرها و صنعت و بهرهبردارى غارتگرانه توليد سرمايهدارى از منابع طبيعى، استفاده از انرژی فسيلی، الگوی مصرفی موجود، شرايط حيات در کره زمين مورد مخاطره جدى قرار گرفته است. در حالیکه جهان و منابع موجود در آن، به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است بهرهبردارى غارتگرانه از منابع طبيعى و تخريب محيط زيست متوقف شود، روش توليد و مصرف تغيير يابد و تکنولوژى سازگار با طبيعت و سرمايهگذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج درياها مورد استفاده قرار گيرد و از انتقال فعاليتها و فرآوردههاى مضر براى محيط زيست به کشورهاى در حال رشد جلوگيرى شود. -------------------------------------------------- اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی دیدگاهها و آماجهای سازمان را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامهای سازمان فعالیت کنند. عضویت در سازمان، استعفا و کناره گیری از آن امری آزاد و داوطلبانه است. سازمان ما به مثابه سازمان چپ دمکرات و مدرن بر پذیرش ایدههای نو، بر تحول پذیری و بر پیریزی مناسبات درون سازمانی و ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تاکید دارد. اساسنامه سازمان حقوق برابر اعضا را تامین کرده و امکان مشارکت مستمر آنها را در حیات سازمان فراهم میآورد. فصل اول: نام و آرم سازمان نام: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آرم: گل پنجپر با گلبرگ سرخ، میانه زرد و ساقه و برگ سبز رنگ ــ نمونه ای از گل اضافه می شود. فصل دوم: پرنسیپها دمکراسی درون سازمانی ساختار تشکیلاتی سازمان و مناسبات درونی آن مبتنی بر تلفیق دمکراسی نمایندگی، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی مستقیم است. دمکراسی نمایندگی به این معنی است که: ۱. ارگانهای ادارهکننده سازمان، منتخب کنگره بوده و در مقابل کنگره و اعضای سازمان پاسخگو هستند و مستمرا از فعالیتها و تصمیمات خود به اعضا گزارش میدهند. ۲. تصمیمات در ارگانها بر اساس رای اکثریت اتخاذ میشود. ۳. اعضای سازمان از حقوق برابر برخوردارند. دمکراسی مشارکتی بدین معنی است: ۱. مکانیسمهای ضرور برای تاثیر گذاری و مشارکت اعضای سازمان در حیات سیاسی و سازمانی، شکل گیری کنش متقابل و ارتقای نقش آنها تعبیه میشود. دمکراسی مستقیم بدین معنی است که: ۱. ساختار تشکیلاتی بر پایه تلفیق سیستم هرمی و شبکهای پیریزی شده و از تعداد لایهها کاسته میشود. ۲. اعضای سازمان در کنفرانسها و کنگرهها تا آنجا که مقدور است، مستقیما مشارکت میکنند. ۳. سیستم همهپرسی در سازمان به کار گرفته میشود. مسئولیت پذیرش مسئولیت در سازمان داوطلبانه است. هیچیک از اعضای سازمان به اجبار و برخلاف تمایل خود به پذیرش مسئولیت و یا انجام کاری موظف نمیشوند. پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است. تنوع و انسجام سیاسی و سازمانی سازمان پذیرای تنوع سیاسی در چارچوب کلی اسناد دیدگاهی و برنامهای سازمان است و مکانیسمهای ضرور را برای تامین حقوق صاحبان گرایشهای سیاسی فراهم میآورد. سازمان هم بر ارتقای انسجام سازمانی و تقویت عنصر حزبیت پای میفشارد و هم وجود گرایشها و فراکسیون رابه رسمیت میشناسد. ساختار غیر متمرکز ساختار تشکیلاتی سازمان غیر متمرکز است. تمامی ارگانهای هدایتگر منطقهای در محدوده فعالیت خود و در چارچوپ اسناد مصوب کنگره و شورای مرکزی از حق تصمیمگیری برخوردارند. فصل سوم: عضویت شرایط عضویت در سازمان ۱. ایرانی بودن ۲. داشتن حداقل ۱۸ سال سن ۳. پذیرش چارچوب کلی “دیدگاهها و آماجها” و “برنامه” و تعهد به رعایت اساسنامه سازمان ۴. عدم عضویت در دیگر احزاب ایرانی شرایط پذیرش ۱. واحد پایه در مورد تقاضای عضویت تصمیم میگیرد و تصمیم خود را به اطلاع ارگانهای بالا میرساند.. ۲. تقاضاى عضویت به صورت کتبی و با پر کردن فرم ویژه صورت میگیرد. ۳. متقاضی عضویت باید از جانب دو عضو که دارای سابقه حداقل سه سال عضویت در سازمان هستند، معرفی شود. تبصره: ۱. کسانی که تا کنون رسما از سازمان استعفا ندادهاند و یا عضویت آنها از طرف ارگانهای سازمان لغو نشده است، با اعلام مجدد پيوستن به سازمان، تقاضای آنها بدون ارائه معرف مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت. ۲. در صورت نبود واحد پايه، عضوگيری توسط گروه کار تشکيلات و يا ارگانی که توسط گروه کار تشکيلات تعيين میشود، انجام میگيرد. وظائف عضو ۱. یاری به سازمان برای پیشبرد وظایف جاری و تلاش برای تحقق اهداف برنامهای سازمان ۲. پرداخت حق عضویت ۳. پایبندی به اساسنامه سازمان حقوق اعضا هر عضو حق دارد: ۱. برای عضویت در ارگانهای سازمانی کاندیدا شود. ۲. گزارش عموم ارگانهائی را که در انتخاب آنها سهیم است دریافت کند. ۳. در بحثهای نظری، برنامهای و سیاسی سازمان شرکت کرده، نظرات خود را آزادانه در اجلاسها بیان و به شکل فردی یا جمعی در رسانههای سازمانی و غیرسازمانی انتشار دهد. ۴. در صورت مخالف بودن با سیاستهای سازمان از تبلیغ و اجرای آن خودداری کند. ۵. امر مشاوره و تشکیل جلسه و همکاری با دیگر اعضای سازمان برای تدوین و تنظیم نظرات، اسناد، قرارها و پیشنهادها و ارائه به ارگانهای سازمانی را پیش برد. ۶. در همه پرسیها مشارکت کند و درخواستها، پیشنهادها و طرحهای خود را ارائه دهد. ۷. در تشکلهای صنفی و سازمانهای غیردولتی (NGO ) شرکت نماید. ۸. از دیگر اعضای سازمان و ارگانها به نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) شکایت کند. تبصره: ۱. اعضای سازمان به صورت فردی مجاز به مشارکت در اتحادهائی هستند که با برنامه و استراتژی سیاسی سازمان مغایرت نداشته باشند. فصل چهارم: ساختار تشکیلاتی ۱. ساختار تشکیلاتی سازمان تلفیقی از ساختار هرمی و شبکهای است و از واحدهای محلی، کشوری و ارگانهای مرکزی تشکیل میشود. حداقل تعداد اعضای یک واحد (شهری یا کشوری) سه نفر است. ۲. مسئول یا ارگان مسئول واحد محلی در اجلاس عمومی واحد و مسئول واحد کشوری در کنفرانس کشوری انتخاب میشود. ۳. ساختار سازمان دو پایهای است. سازماندهی در جهان واقعی و سازماندهی در جهان مجازی. سازمان پایه ۱. سازمان پایه، واحد جغرافیائی ـ منطقهای، گروه موضوعی و حوزه مجازی است. تبصره: ۱. آئیننامه تشکیل حوزه مجازی و گروه موضوعی توسط شورای مرکزی تهیه می شود. کنگره ۱. کنگره عالیترین ارگان سازمان است و سند دیدگاهها و آماجها، برنامه، اساسنامه و جهات عمومی سیاستها و فعالیتهای سازمان را بررسی و تصویب میکند و گزارش فعالیت ارگانهای منتخب خود را مورد بررسی قرار میدهد. ۲. کنگره عادی به فاصله دو سال و کنگره فوقالعاده به درخواست یک سوم اعضای سازمان و یا شورای مرکزی تشکیل میشود. ۳. در صورت عدم برگزاری کنگره در زمان مقرر از سوی شورا ی مرکزی، یک سوم اعضای سازمان حق فراخواندن کنگره را مطابق آئیینامه کنگره دارا هستند. ۴. کنگره شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)، کمیسیون نظارت مالی و کمیسیون تدارک انتخاب ارگانهای مرکزی را برای فاصله بین دو کنگره با رای مخفی انتخاب میکند. کاندیداهای عضویت در ارگانهای مزبور، لازم است حداقل ۵ سال سابقه عضویت در سازمان و فعالیت مستمر در ارگانهای سازمان را داشته باشند. ۵. تصمیم گیری در مورد وحدت با سایر سازمانهای چپ با کنگره است. با نصف بعلاوه یک آرا این تصمیم قانونی است. ۶. اساسنامه و اسناد دیدگاهی با حداقل دو سوم آرا و اسناد برنامهای باحداقل ۶۰ درصد آرا تصویب میشوند. تبصره: ۱. در شرایط کنونی همه اعضای سازمان حق شرکت مستقیم در کنگره را دارا می باشند. ۲. شورای مرکزی مجاز نیست بیش از سه ماه برگزاری کنگره را به تاخیر بیاندازد. ۳. عضو سازمان نمیتواند همزمان عضو دو ارگان از ارگانهای منتخب کنگره باشد. ۴. تمامی ارگانهای منتخب کنگره ، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به کنگره می باشند. کنگره فوق العاده ۱. کنگره فوق العاده به درخواست یک سوم اعضای سازمان و یا شورای مرکزی تشکیل می شود. ۲. کنگره فوق العاده برای بررسی و تصمیم گیری برای مسائل مبرم و حاد فراخوانده و برگزار می گردد. ۳. ارگان و یا یک سوم اعضای فرخواننده کنگره مو ظف به تهیه اسناد مربوطه بوده و می بایست آنرا حداقل 2 ماه قبل از کنگره در اختیار اعضا قرار بدهند. تبصره: ۱. آئیینامه کنگره عادی برای کنگره فوق العاده هم معتبر می باشد. شورای مرکزی ۱. شوراى مرکزى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) منتخب کنگره و عالىترین ارگان سازمانى در فاصله دو کنگره است. شورای مرکزی در مورد فعالیتهای سازمان در مقابل کنگره مسئول است. ۲. وظائف شورای مرکزی عبارتند از: ـ تدوین سیاستهای عمومی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره ـ انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی و مسئول آن و سخنگوی سازمان با رای مخفی ـ کنترل و نظارت بر کارکرد هیات سیاسی ـ اجرائی، اظهار نظر و تصمیمگیری پیرامون گزارش آن ۳. شمار اعضای شورای مرکزی را کنگره تعیین میکند. هرگاه به دلايلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، شورای مرکزی مجاز است از بين داوطلبين عضويت برای شورای مرکزی در آخرين کنگره، با اکثریت دو سوم آراء و حداکثر تا يکسوم اعضای منتخب در کنگره، تعداد خود را تکمیل کند. ۴. مسئول و یا نماینده هر واحد کشوری، مسئول هر گروه کار و اعضای شورای سردبیری کار که عضو شورای مرکزی نیستند، در اجلاسهای شورای مرکزی شرکت میکنند. ۵. شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه و از بین اعضای هیئت رئیسه یک نفر را به عنوان مسئول هیئت رئیسه با رای مخفی انتخاب میکند. اعضای هیئت رئیسه نمیتوانند عضو هیئت سیاسی ـ اجرائی باشند. ۶. جلسات حضوری شورای مرکزی هر شش ماه یکبار تشکیل میشود. یک سوم اعضای شورای مرکزی میتوانند جلسه حضوری فوق العاده شورای مرکزی را فراخوانند. ۷. شورای مرکزی مجاز است از میان اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی یک نفر را به عنوان سخنگوی سازمان انتخاب کند. هیئت سیاسی ـ اجرائی ۱. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی سازمان در چارچوب مصوبات کنگره و شورای مرکزی در فاصله بین جلسات حضوری شورای مرکزی است. ۲. شمار اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی را شورای مرکزی تعیین میکند و هر یک از اعضای آن مسئولیت و نظارت یکی از مسئولیتهای مرکزی را بر عهده دارند. ۳. وظائف هیئت سیاسی ـ اجرائی عبارتند از: ـ سیاستگذاری و سیاستورزی ـ نمایندگی سازمان در رابطه با سایر نیروهای سیاسی داخلی و خارجی ـ هدایت، کنترل و نظارت بر کارکرد گروههای کار و مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی ـ هدایت تشکیلات سازمان دبيرخانه دبيرخانه تحت مسئوليت مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه شورای مرکزی تشکيل می شود. مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود یا صاحب اختیار از آن و با اطلاعدهی به ديگری، از امضای "دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)" استفاده کنند. از این امضا صرفاً به منظور اطلاع رسانی به بیرون از سازمان استفاده خواهد شد. گروههای کار، مراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی ۱. هیئت سیاسی ـ اجرائی برای پیشبرد وظائفش در عرصههای مختلف فعالیت سازمان، گروههای کار را تشکیل میدهد. تشکیل گروه کار جدید باید به تائید شورای مرکزی برسد. ۲. هیئت سیاسی ـ اجرائی مرکزی برای کارهای نظری، پژوهشی و برنامهای دایر میکند. این مرکز کمیسیونهای موضوعی را برای پیشبرد کارش تشکیل میدهد. ۳. هیئت سیاسی ـ اجرائی مرکزی را برای جمع آوری اطلاعات از مطالبات و نگرشهای گروههای اجتماعی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی، تنظیم فرمهای نظرخواهی و اخذ نظرات در درون سازمان و در سطح جامعه و پردازش آنها و ارائه پیشنهادها و سیاستها به ارگانهای مرکزی تشکیل میدهد. ۴. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول گروههای کار و مراکز را از بین اعضای شورای مرکزی و دیگر اعضای سازمان انتخاب میکند. تبصره:۱. ماده ۲ و ۳ بعد از فراهم آمدن امکانات ضرور عملی میشود. فصل پنجم: همه پرسی ۱. همهپرسی، رایگیری از همه اعضای سازمان در موضوع معین و مشخص است. ۲. انتخاب مسئولین سازمانی و تصویب اسناد دیدگاهی، برنامهای و اساسنامه مشمول همهپرسی نمیشوند. ۳. شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان میتوانند اقدام به همهپرسی از اعضای سازمان کنند. ۴. درخواست یکسوم اعضای سازمان، برای همهپرسی در موضوع خاص یا یکی از تصمیمات و مصوبات ارگانهای مرکزی سازمان کافی است. ۵. همه پرسی زمانی از اعتبار برخوردار خواهد بود که حداقل دو سوم اعضای سازمان در آن مشارکت داشته باشند. نتیجۀ همهپرسی الزامآور است. تبصره: ۱. مضامین تکموضوعی منطبق بر بند یک میتوانند به همهپرسی گذاشته شوند. ۲. آییننامه همهپرسی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب کنگره میرسد. ۳. پیشنهاد همه پرسی از سوی هیات سیاسی ـ اجرائی باید به تائید شورای مرکزی برسد. فصل ششم: گرایش و فراکسیون ۱. گرایش و فراکسیون گروهی از اعضای سازمان را دربر میگیرند که دستکم در یکی از عرصههای مسائل دیدگاهی، برنامهای و یا سیاسی اشتراک نظر نسبتا پایدار دارند. گرایش فاقد سازماندهی و پلاتفرم است. فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمانیافته است. ۲. فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام میشود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی میکند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند. ۳. فعالیتهای فراکسیون شفاف و علنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات سازمان را ندارد. ۴. فراکسیون حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برای ارائه جهت تصویب توسط نهادهای سازمان را دارد. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای سازمان میرسد و اعضای سازمان میتوانند در جلسات فراکسیونها شرکت کنند. هر فراکسیون حق دارد با یک یا چند فراکسیون دیگر اسنادی برای تصویب توسط نهادهای سازمان ارائه دهد و نامزد برای پذیرش مسئولیتهای سازمانی معرفی کند. ۵. رسانههای سازمانی در چارچوب اساسنامه، موضعگیریهای فراکسیونهای سازمان را انتشار میدهند. در ارگان سازمانی بخشی برای انتشار نظرات فراکسیونها اختصاص داده میشود. هر فراکسیون حق دارد نظرات و موضعگیریهای خود را در رسانههای خارج از سازمان انتشار دهد. ۶. فراکسیونها مجاز به همکاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند ولی از حق گفتگو و تبادلنظر با سایر سازمانهای سیاسی برخوردارند. ۷. گرایشها و فراکسیونها از حقوق برابر برخوردارند. ۸. چنانچه فراکسیون موازین سازمانی را رعایت نکند، شورای مرکزی بر پایه قضاوت رشد، حق تعلیق فعالیت فراکسیون را دارد. تصمیم نهائی در این موارد با کنگره سازمان است. فصل هفتم: نقض اساسنامه ۱. در موارد نقض اساسنامه برخورد انضباطی با عضو صورت میگیرد. برخورد انضباطی از تذکر شفاهی تا اخراج از سازمان را شامل میشود. اخراج از سازمان، حداکثر برخورد انضباطی است. ۲. اگر عضوی طی شش ماه متوالی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه خودداری کند، از سازمان اخراج میشود. ۳. تعلیق و اخراج عضو به پیشنهاد سازمان محلی و با تصویب شورای مرکزی و یا ارگانی که شورای مرکزی به آن اختیار میدهد، قابل اجرا است. عضو تعلیقی و اخراجی حق شکایت به "رشد" را دارد. داوری "رشد" معتبر است. ۴. مشارکت اعضا در سازماندهی ارادهای مغایر با مواضع سازمان در بیرون از سازمان، نقض موازین اساسنامه به حساب می آید. داوری در این مورد با "رشد" است. در این موارد شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرائی برپایه داوری رشد تصمیم میگیرند. فصل هشتم: نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) ۱. نهاد رسیدگی به شکایات و داوری برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای سازمان از یکدیگر، اعضا از ارگانهای سازمانی و بالعکس و شکایت ارگانها از یکدیگر، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل میگردد که باختصار "ر.ش.د." (رشد) خوانده میشود. ۲. کنگره سازمان از میان اعضای داوطلب ۵ نفر را به عنوان عضو "رشد" برمیگزیند. ۳. داوری "رشد" برای همه اعضا و نهادهای سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری "رشد" را دارد. فصل نهم: امور مالی ۱. درآمدهای سازمان را حق عضویت و کمکهای مالی اعضا و دوستداران سازمان و درآمدهای حاصل از دارائیهای سازمان تشکیل میدهد. ۲. درآمدها و هزینههای سازمان به شورای مرکزی و کنگره گزارش میشود. ۳. کمیسیون نظارت مالی وظیفه حسابرسی و بازرسی مالی سازمان را برعهده دارد و از سه عضو سازمان تشکیل میشود. کمیسیون نظارت مالی هر سال یکبار نتیجه حسابرسی مالی را در اختیار شورای مرکزی قرار میدهد. فصل دهم: دوستداران سازمان ۱. دوستداران سازمان کسانی هستند که به تحقق اهداف و برنامه سازمان علاقمند بوده و به انحای مختلف به سازمان در پیشبرد اهداف و برنامهاش یاری میرسانند. ۲. دوستداران سازمان میتوانند در بحثهای نظری، برنامهای و سیاسی مشارکت کرده و به کنگره سازمان دعوت شوند. ولی از حق رای و کاندیدا شدن برای ارگانهای مرکزی سازمان برخوردار نیستند. فصل یازدهم: سازمانهای غیردولتی و صنفی ۱. سازمان مشوق شرکت اعضای خود در تشکلهای صنفی و سازمانهای غیردولتی است. ۲ .سازمان به استقلال سازمانهای غیر دولتی (NGO) و صنفی احترام می گذارد. فعالیت اعضای سازمان در این تشکلها داوطلبانه، فردی و بر پایه پرنسیپهای آن تشکلها می باشد. فصل دوازدهم: ارگان قانون گذار و تغییرات در اساسنامه ۱. قانونگذاری بر عهده کنگره سازمان است. تغییرات در اسناد دیدگاهها و آماجها، برنامه و اساسنامه به تصویب کنگره میرسد. تدوین آئیننامه ارگانها بر عهده خود ارگانها است. ۲. تغییرات در اسناد پايهای سازمان میتواند، تنها در کنگره و بر طبق ضوابط بند ۶ بخش کنگره به تصویب برسد. این اساسنامه دارای ۱۲ فصل ۲۶ ماده ۸۲ بند و ۱۲ تبصره بوده و در کنگره ... سارمان به تصویب رسیده است.

افزودن نظر جدید