ویزه نامه مجله آرشبه مناسبت چهلمین سالگرد سیاهکل

توضیح عصرنو انتشار نوارهای مباحثات بین دو سازمان چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴ در آستانه چهلمین سالگرد سیاهکل و بنیانگذاری جنبش فداییان خلق، فرصتی را فراهم کرد که به مسایل آن روز از منظر نگاه امروز تامل شود و بر دغدغه ها و مسایل آن روز جنبش از زاویه دید واقعی بینانه تری پروداخته شود. اهمیت اسنادی از این دست برای شناخت تاریخ جنبش چپ ایران و سیر تاریخی آن غیر قابل تردید است. هم چنین، گفت و گو با کسانی که آن روز ها در صفوف این دو سازمان و از نزدیک در جریان این مباحثات بوده اند، می تواند تکمیل کننده این استناد تاریخی بوده و بسیاری از زوایای ناشناخته این مباحثات را روشن تر سازد. نشریه ارش در شماره اخیر خود و به مناسبت چهلمین سالگرد سیاهکل تلاش کرده است تا «برخورد تنی چند از شاهدان و پای در راهان آن دوران که از سختیِ راه جان به در بردهاند» را منعکس نماید. با تشکر از دوست گرانقدر پرویز قلیچ خانی عزیز که ویژه نامه ارش را در اختیار ما گذاشته است، این برخورد ها را عینا در عصرنو منتشر می کنیم. تنها صداست که می ماند پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است! (فروغ فرخزاد) صدای صلابت حمید اشرف، صدای شور تقی شهرام در دیداری بیدیدن، از پشت پرده که از زمانهای دور به امروزِ ما رسید، در حالی که هر دو پرنده دیگر در میانمان نیستند؛ اما صدایشان همواره یادآور پرواز است. پرواز برای آرمانی که از منظرِ آنان دست یافتنی مینمود؛ اگرچه راهیابی به آن از درههای خوف میگذشت و از پرواز در آسمانی سیاهِ از ابر. اما اینان پرندههایی بودند که باکشان نبود، نه از سیاهی و نه از دوریِ راه، چرا که بر خواستهای پای میکوبیدند که به گمانشان برای خلق و مردمشان مژدهای در پی داشت. تحلیل از راهکارها در نگاه ما تنها به عهدهی تاریخپژوهان نیست و همه آنها که بر لزوم برقراری آزادی- برابری در همهی جوامع باور دارند نیز می توانند و باید در حد توان خود نگاهی و اندیشهای مجدانه بر این راهکارها بکنند. هم چنین درسگیری از تجربهها نیز یاورِ همهی پای در راهان است. در همین راستا بود که با استقبال از ابتکار دوست و همکار ارجمندمان تراب حق شناس مبنی بر عمومیکردن این دیالوگ که بعد از گذشت سی و پنج سال و امروز چه بسا بیش از دیروز برای ما درسآموزی دارد، بر آن شدیم تا برخورد تنی چند از شاهدان و پای در راهان آن دوران که از سختیِ راه جان به در بردهاند را به این دیالوگ، منعکس کنیم: ناهید قاجار، تراب حقشناس، تقی روزبه، مرضیه تهیدست شفیع (شمسی)، اصغر ایزدی، گروهی از کنشگران چپ، مجید عبدالرحیمپور، نقی حمیدیان، ناصر جوهری، ناصر پایدار، توکل، فریبرز سنجری ، روبن مارکاریان و .... این پرونده هم چنان باز است و چشم آرش در انتظار روشنگری های بیشتر در بارهی این رویداد مهم چپ ایران. تحریریه آرش متن کامل ویژه نامه مجله آرش

منبع: 
عصر نو

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها