همراه با کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گزارش ویژه کار

 

کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روز چهارشنبه 19 فروردین 1388 با مدیریت هیئت رئیسه سنی کار خود را آغاز کرد.
هیئت رئیسه سنی به یاد رفیق بیژن جزنی و 8 نفر دیگر از کادرهای فدائی و مجاهد که در تپه های اوین توسط رژیم شاه به فتل رسیدند، و نیز سایر جانباختگان راه آزادی، یک دقیقه سکوت اعلام و سپس اقدام به انتخاب هیئت رئیسه کنگره کرد.
رفقا آینده آزاد، بیژن اقدسی، علی پورنقوی،حسن زهتاب و بهزاد کریمی به عنوان اعضای هیئت رئیسه کنگره انتخاب شدند.
مقدم بر رسیدگی به دستور کنگره، از هیئت رئیسه شورا و نیز کمیته برگزار کننده کنگره قدردانی شد و سپس دستور کار کنگره مورد تصویب آن قرار گرفت. در این باره کنگره ضمن پذیرش دستور کار پیشنهادی شورا، موضوع "مسئله ملی" را به عنوان موضوعی که به لحاظ زمانی و پیشنهادهای ارائه شده حول آن، جدا از موضوع برنامه رسیدگی شود، تعیین کرد.
به این ترتیب بررسی عملکرد ارگانهای دوره دهم، تصمیمگیری درباره اسناد برنامه ای و اساسنامه، رسیدگی به راستاهای فعالیت سازمان در دوره آتی، مجموعه ای از قرارها پیرامون موضوعات حیات سیاسی و سازمانی و انتخاب کمیسیونهای ضرور، و انتخاب ارگانهای دوره آتی دستور کار کنگره را تشکیل دادند. کمیسیون انتخابی کنگره پیشین و رفقای مختلف طرح اسناد مورد نظر خود را در باره موضوعات مذکور ارائه داده بودند. از جمله پنج طرح برنامه به کنگره ارائه شده بودند.
کنگره در بعدازظهر روز اول به اظهار نظر در باره عملکرد ارگانهای دوره دهم پرداخت و تصریح شد که قرارهای احتمالی حول این عملکرد در نوبت بعدی رسیدگی شوند.
متعاقباً موضوع تعیین سند پایه برای اساسنامه، مسئله ملی، راستاهای فعالیت سیاسی و برنامه در دستور قرار گرفت. برای انتخاب طرح سند پایه اساسنامه طرح کمیسیون منتخب کنگره پیشین و طرح رفیق احمد فرهادی با هم رقابت داشتند، که پس از دفاع از طرحهای گفته شده، طرح نخست به عنوان پایه اساسنامه برگزیده شد. سپس کمیسیون اساسنامه که ترکیبی از چهار رفیق عضو کمیسیون منتخب کنگره پیشین و چنج عضو منتخب کنگره یازدهم بود، تعیین گردید. این ترکیب کار کمیسیونی روی برنامه را نیز به عهده خواهد داشت.
در آخرین بخش از برنامه روز اول "مسئله ملی" که حول آن نیز پنج طرح ارائه شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت. پنج طرح عبارت بودند از: 1ـ بخش مربوطه طرح برنامه کمیسیون منتخب کنگره دهم، 2ـ طرح رفیق فریدون احمدی 3ـ طرح رفیق زهتاب 4ـ بخش مربوطه طرح برنامه رفیق علی اکبر حق پژوه و 5ـ بخش مربوطه طرح برنامه "جمعی از هواداران سازمان فدائیان حلق ایران ـ اکثریت(داخل کشور)".
رسیدگی به این موضوع بدون تعیین سند پایه تا پایان روز اول کنگره ادامه یافت. کنگره کار خود را حول دستور مصوبه اش پی می گیرد.
این امکان وجود دارد که جریان کنگره را مستقیماً از طریق اینترنت تعقیب کرد.

افزودن نظر جدید