اطلاعیه آغاز به کار دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به این وسیله به اطلاع علاقمندان می رساند که دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کار خود را از صبح  امروز، جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر ۲۲ آوریل ۲۰۱۱، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام و یاد رفقا و عزیزانی که در فاصله دو کنگره از میان ما رفته اند و نیز عموم جانباختگان جنبش اعتراضی مردم آغاز کرد. موضوعات اصلی در دستور این کنگره: ۱- بررسی عملکرد ارگانهای مرکزی سازمان در فاصله دو کنگره ۲- بررسی طرح سند "سیما، ارزشها و نگاه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)" ۳- بررسی طرح تکمیلی اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۴- بررسی طرح سند سیاسی "سیاستهای ما در دوره آتی فعالیت ما" ۵- بررسی طرح سند "وظایف اصلی و اولویتهای ما در دوره آتی فعالیت سازمان" ۶- انتخاب ارگانهای مرکزی خواهند بود. مباحث کنگره حول طرح اسناد در دستور کار آن (موضوع ردیفهای ۲ تا ۵) از طریق اینترنت، در اتاق پالتاک سازمان قابل پیگیری اند. کار-آنلاین هم به ارائه گزارشهای روزانه در پایان هر روز کنگره اقدام خواهد کرد. آدرس اتاق پالتاک سازمان چنین است: Middle East > Iran > Iran fadAiyAn aksariyat Kongere 12 کار-آنلاین ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۲۲ آوریل ۲۰۱۱

افزودن نظر جدید