گزارش دومین روز کنگرە دوازدهمسازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در دومین روز کار کنگرە کە در ساعت ٩ صبح اغاز شد، ابتدا دستور کار روزانە کنگرە توسط هیئت رئیسە شورا بە اطلاع شرکت کنندگان در کنگرە رسید. کنگره کار روز دوم خود را، پس از سخنرانیهای پیش از دستور، با رسیدگی بە چندین قرار آغاز کرد. نخستین مورد قرار مربوط به طرح آیین نامە جدید برای کنگرە های سازمان بود. این طرح توسط شورای مرکزی برای جایگزینی با آیین نامە کنونی کنگرە تهیە و بە کنگرە ارایە شذە بود. پس از گزارش و توضیحات مسئول کمیسیون مربوطه و اظهار نظر مخالفان و موافقان پیرامون کلیات طرح ارائه شده، طرح جهت تدقیق در اختیا ر کمیسیون قرار گرفت تا در نوبت دیگری در اختیا ر کنگرە قرار گیرد. رسیدگی بە سە قرار در بارە نامگذاری کنگرە ١٢ کە توسط اعضای کنگرە پیشنهاد شدە بودند موضوع دستور بعدی بود. هر سە این قرار ها پس از ا ظهار نظر موافق و مخالف، سرانجام با تصویب قراری مبنی بر حذف این قرارها از دستور کار کنگرە، از دستور حذف شدند. از دومین روز کنگره نمایندگانی از جانب سازمانها و احزاب زیر در کنگره حضور یافتند:

-      اتحاد جمهوریخواهان ایران

-      جبهە ملی ایران – اروپا

-      حزب تودە ایران

-      حزب دمکرات کردستان

-      حزب دمکرات کردستان ایران

-      سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

-      شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

-      فعالان جامعه مدنی عرب اهواز

-      کانون مبارزه با نژادپرستی و عربستیزی در ایران

کنگره با استماع پیام شماری از نمایندگان احزاب و سازمانهای نامبرده تداوم یافت.

  علاوە بر آن آقای یوسف بنی طرف، فعال نامدار جنبش مدنی مردم عرب ایران، کە بعنوان میهمان در کنگرە حضور داشت، با ارایە گزارش از سرکوب اعتراضات مردم عرب خوزستان خواهان محکوم کردن این سرکوبها و حمایت احزاب سیاسی و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از مطالبات حق طلبانە مردم عرب خوزستان گردید.  متعاقباً موضوع وحدت سە سازمان (سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران) و حدود پیشرفت قرار کنگره یازدهم سازمان در این باره، بە بحث گذاشتە شد. دراین قسمت ابتدا مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان گزارشی در مورد روند وحدت این سە سازمان در فاصلە دو کنگرە  داد و بە سؤالات بسیاری که مطرح شدند، پاسخ داد. آنگاە  مخالفان و موافقان وحدت سە سازمان دلایل مخالفت و موافقت خود را بیان کردند. مشارکت نمایندگان احزاب و سازمانها و نیز میهمانان کنگره، که همچون اعضای کنگره از امکان برابر برای اظهارنظر برخوردار اند، در مباحث حول مسئلە وحدت چپ قابل توجه بود. پس از مباحثات مفصل حول موضوع وحدت ۳ سازمان، کنگرە کار خود را با تصمیمگیری پیرامون دو طرح قطعنامە وحدت، کە یکی توسط شورای مرکزی تهیە شدە بود و دیگری توسط "جمعی از هواداران سازمان ..." ارائه شذە بود، ادامە داد. پس از بحث موافق و مخالف حول هر دو طرح، روی آنها رأیگیری شد. نتیجه آرا به قرار زیر بود: طرح شورا: 87 درصد موافق، 13 درصد ممتنع. این طرح مخالف نداشت. طرح "جمعی از هواداران ...": 3 درصد موافق، 13 درصد مخالف و 84 درصد ممتنع.

به این ترتیب طرح شورا با توافق 87 درصد آرا به عنوان نخستین مصوبه کنگره دوازدهم به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

افزودن نظر جدید