کودک کار

کودک کار ... کودک کار

کودک رنجهای نابکار

کودک آرزوهای ممنوع

کودک امید های پر سراب

 

کودک دشتهای تب دار

لبهای خشک و بسته

چشمهای باز

وافق دور و خاکستری...چوبه های دار

کودک حیرت و ماتم

کودک خوشه های حسرت...خوشه های غم

 

کودک دستهای سرد

کودک تجاوز و تحقیر

و زیر آوار سیاه رنج و خط فقر

 

آه ...

کودک فروشی

دست و پا و چشم

کلیه و کبد... قلب وقلب و قلب

فریاد ... هزاران آه

کودکان جهان فرودست

همهمه کودکانه شما

پشت دیواهای بلند و بسته

بدون در... بدون در

تهران ١٣٧٦

بخش: 

افزودن نظر جدید