گزارشی از برگزاری جشن اول ماه مه در شهر اسن - آلمان

گزارشگر ويژه کار آنلاين

اسن – آلمان : جشن اول ماه مه، جشن کارگران و زحمتکشان، امسال هم مانند سالهای پیش، با فراخوان عمومی نهادها و سندیکاهای کارگری و احزاب سیاسی آلمانی و غیرآلمانی، با راهپیمایی سراسری، از ساعت ۱۰ صبح روز يکشنبه اول ماه مه از Frohnhauser Platz شهر اسن در ایالت نورد وستفالین شروع و در ساعت ۱۲ ظهر در Kennedyplatz خاتمه یافت.

در همین روز از ساعت ۱۳، جشن مرکزی احزاب و گروهها و انجمنهای سیاسی و دمکراتیک در Zeche Carl دایر بود. سازمان فدائیان خلق ایران "اکثریت" – واحد غرب آلمان- با تشکیل نمایشگاه عکس و فیلم در این جشن شرکت داشت.

 

چادر سازمان اکثریت با عکس های تظاهرات خیابانی در جریان برآمد جنبش سبز و تصاویری از صحنه های سرکوب مردم، صورت نمایشگاه عکس را یافته بود. پرتره بنیانگذاران سازمان نیز در این مجموعه به چشم می خورد. در روی میز و در امتداد بیرونی چادر بزرگ سازمان اکثریت، مطالبات کارگران ایران به زبان آلمانی و در تابلوهائی در معرض دید و اطلاع بازدید کنندگان قرار داشت. خبر رسانی در باره سرکوب جنبش کارگری ایران و اطلاع رسانی در باره بازداشت و شکنجه و زندان نمایندگان سندیکاهای کارگران در جمهوری اسلامی، از دیگر موارد مورد توجه در این آکسیون بود. شماری از ایرانیان فعال در فعالیت های حقوق بشری و دفاع از حقوق مهاجرین نیز، در غرفه هائی که به طور مستقل به این مناسبت بر پا بود، دراين جشن مشارکت داشتند.

 

نمایشگاه عکس و فیلم سازمان اکثریت از سوی بازدید کنندگان و بویژه ایرانیان به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. تجربه اول ماه مه ٢٠١١ یکبار دیگر نشان داد که حضور مستقل و خود بنیاد احزاب و سازمان های سیاسی اپوزسیون دموکراسی خواه و تحول طلب ایران در آکسیون های برونمرزی، همبستگی ملی ایرانیان علیه استبداد دینی و دولت پادگانی را تقویت می کند. این تجربه تائید می کند که برای دست یافتن ایران به دموکراسی، حقوق بشر و عدالت، فعالیت مستقل و با تشخص احزاب و سازمان های شناسنامه دار چپ سوسیالیستی و دموکراتیک ایران که در راه تحقق آماج های فوق می رزمند، نه تنها ضروری است بلکه دارای اهمیت ملی و آینده ساز برای ایران و ایرانیان است.

افزودن نظر جدید