قطعنامه سیاسی

توضيح قطعنامه سیاسی به کنگره دوازدهم سازمان ارائه شده بود. با توجه به کمبود وقت، کنگره موافقت کرد که قطعنامه از سوی شورای مرکزی منتخب تدقیق و با امضای شورای مرکزی انتشار یابد. بعد از کنگره قطعنامه سياسی تدقيق شد و به تصويب شورای مرکزی منتخب کنگره دوازهم رسيد.   ----------------------

قطعنامه سیاسی

علیه اعدام ها
جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در دو سال اخیر، حربه حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه بپا خاسته ایران بوده است. ما بر بستر مخالفت دیدگاهی و برنامه ای با حکم اعدام، در ابراز انزجار وسیع از این چرخه کشتار، خود را هم صدا با طیف گسترده آزادیخواهان ایران دانسته و ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این احکام، بر ضرورت تداوم و تشدید اتحاد عمل علیه اعدامها و توقف کشتارها تاکید می ورزیم. مبارزه علیه اعدام، یک وظیفه انسانی و ملی است.

برای آزادی زندانیان سیاسی و شکستن "حصر"ها حکومتی که در زندانی کردن منتقدان و مخالفان خود پرونده طویلی به درازای عمر خود دارد، در پی خیزش سبز مردم ایران بار دیگر سیاست پرکردن زندانها را در پیش گرفته است. اکنون گروه بزرگی از آزادیخواهان کشور در زندان و یا در موقعیت "حصر" قرار دارند و تعداد پر شماری نیز تحت فشار حبس تعلیقی. ما ضمن اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های زجرکش آنان، خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع "حصر" خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و آقایان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.

همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان و دفاع از مطالبات آنان اقتصاد کشور ما با رکود، تورم و بیکاری فزاینده روبرو است. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی مواجهند. تعداد زیادی از آنها ورشکست شده و یا در معرض ورشکستی قرار دارند. با تعميق بحران اقتصادی، سرمایه داران و مدیران دولتی کارگران را دسته دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی بیرون میریزند و کارگران و خانواده هایشان را بدون هر گونه پشتوانه اقتصادی و اجتماعی در جامعه رها میسازند. کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نيستند به طور سازمانیافته به مقابله با عواقب بحران برخیزند، از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که رژیم استبدادی و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند. کارگران و زحمتکشان کشورمان در شرايط سخت و دشواری به سر میبرند. بر شمار کارگرانی کە با تاخیر طولانی حقوق و دستمزد خود را دریافت میکنند، افزودە میشود، نرخ بيکاری به شدت افزايش يافته و بر ميزان قراردادهای موقت کار افزوده میشود. قانون هدفمند کردن يارانه ها که در سال گذشته توسط دولت کودتا به اجرا گذاشته شد، زندگی کارگران و زحمتکشان را به شدت تحت تاثير قرار داده است. ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران کشورمان اعلام میکنيم و از مطالبات کارگران و مزدبگیران، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، تضمین امنیت شغلی حمایت میکنیم و خواستار توسعه کارآفرینی، بالا بردن مهارتهای فنی و اتخاذ سیاستهای مالیاتی در جهت تامين منافع لایه های پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و بالابردن قدرت خرید آنان و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.

ضرورت پرداختن به مطالبات معيشتی مردم و مسائل اقتصادی فقر، بيکاری، تورم و بحران اقتصادی موجب شکلگيری نارضايتی گسترده در بين طبقات پائين و متوسط و بخشی از کارفرمايان جامعه شده است. در حالی که بيشترين نارضايتی در حال حاضر در عرصه مسائل اقتصادی است ولی اين نارضايتی هنوز به برآمد گسترده اعتراضی فرانروئيده و با نارضايتی سياسی درنيآميخته است. لازم است مسائل اقتصادی و مطالبات معيشتی مردم، جايگاه و وزن شايسته خود را در مواضع و تبليغات سازمان پيدا کند.

پشتیبانی از جنبش زنان در جمهوری اسلامی که مظهر تبعیض عریان و زور نهادینه شده علیه زنان است، پایدارترین و آینده سازترین جنبش اجتماعی، جنبش رهایی زن از تبعیض جنسیتی است. جنبش مطالبه محور زنان از بسترسازهای اصلی جنبش سبز بوده، طی این دو سال بگونه ای ثابت قدم آن را همراهی کرده و در این راه متحمل فشارهای بسیار شده است. سبز، نماد "ندا"ی خود را از این برآمد اجتماعی گرفته و اکنون، در تاوان ایستادگی هایش چه بر سرحقوق خود و چه حقوق شهروندی در کشور، مواجه بازندان، محرومیت و انواع سختیها است. ما علیه تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستيم. در محکومیت کشتار فعالان ملی- قومی و تقبیح اعمال تروریستی در مناطق رنجور از تبعیض ملی کردستان، بلوچستان و مناطق عرب نشین کشور همچنان قربانی کشت و کشتار حکومتگران هستند. جمهوری اسلامی طی دوره اخیر یا از طریق اعدام و یا در تظاهرات، مرتکب جنایت شده و دهها جوان این مناطق را به خاک و خون نشانده است. در این مناطق و در آذربایجان، صدها نفر روانه زندانها و بیدادگاه های حکومت شدهاند. در تداوم سرکوبها، مامورين رژيم در اواخر ماه گذشته به تظاهرات مسالمت آميز عربهای خوزستان يورش برده، تعدادی از آنها را کشته و زخمی کرده و بيش از صد نفر را دستگير نمود. این سرکوبگری های سیستماتیک، نتیجه پافشاری حکومت براعمال تبعیض ملی ـ قومی علیه مردمان مناطق رنجور از چنین تبعیضاتی است. بربستر سیاستهای خشن حکومتی، پاره ای جریانهای افراطی با توسل به خشونت متقابل، سازمانگر اقدامات تروریستی میشوند که اعمالی هستند کاملاً غیرانسانی و به لحاظ سیاسی، بد فرجام. ما ضمن دفاع از مبارزات علیه هر نوع تبعیض ملی ـ قومی در کشور و ایجاد ایرانی فارغ ازهرگونه اجحاف در این زمینه، بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آميز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم و خرسندیم که این نوع رویکردها مدام با اقبال بیشتری از سوی فعالان این جنبش مواجه میشود. ما از تأمین حقوق ملی ـ قومی، از جمله حق آموزش زبان مادری، داشتن نشریات، کتب و رسانه های همگانی به زبان مادری و پایبندی به آداب ،سنن و فرهنگ خود و از اداره امور هر منطقه به دست منتخبین ساکنان آن منطقه و تمرکز زدائی در اداره امور کشور دفاع میکنیم.

مخالفت با تعرض به روزنامه نگاران و هنرمندان در جمهوری اسلامی، حفظ شرافت روزنامه نگاری و پاسداشت امانت در اطلاع رسانی، جرمی است نابخشودنی که با ترور فیزیکی و شخصیتی روزنامه نگار و حبس، شکنجه و محرومیت شغلی و معیشتی پاسخ میگیرد. ایستادن بر وجدان خبرنگاری در میهن ما، نشانه ای از فداکاری است. هنرمند نیز اگر نخواهد آزادی خلاقیت خود را قربانی تحمیلات و خط قرمزهای حکومت سانسور بکند، زیر تیغ فشار میرود و دچار شکنجه ، زندان و ترک وطن میشود. با شکلگيری جنبش سبز، بسیاری از فیلمسازان، شاعران، نویسندگان، موسيقی دانان و ساير هنرمندان که حاضر نشدهاند در برابر استبداد به تمکین تن دردهند، در معرض تعرضات حکومتی قرار گرفتهاند. ما خواهان تامين و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستيم و از مبارزه روزنامهنگاران عليه سانسور و از آزادی هنرمندان در تولید هنر دفاع میکنيم.

دفاع از جنبش دانشجویی دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم رژيم است. رژيم از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و دانشگاهیان بهره گرفته است. در دانشگاههای کشور فضای پادگانی گسترش یافته، حضور نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، احضار دانشجویان برای بازجوئی به کارروزمره نهادهای حراست تبدیل گردیده، ستارهدار شدن دانشجویان و محرومیت آن ها از تحصیل ادامه یافته، تهدید و احضار کمیته های انظباطی و حراست ابعاد وسیعی پیدا کرده و صدها تن از دانشجویان دستگیر و روانه زندانها شده و در بیدادگاههای رژیم محاکمه و به زندانهای سنگین محکوم گشتهاند. با این وجود رژیم در تبدیل دانشگاههای کشور به گورستان سکوت شکست خورده است. ما با تقدیم گرمترین درودهای خود به دانشجویان بیدار دل و روشن ضمیر، آنان را به تداوم مبارزه علیه استبداد در وسیع ترین صف دانشجویی فرا می خوانیم و از مبارزات آنها برای تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور دفاع میکنيم.

ضرورت تشدید فعالیت نهادهای حقوق بشری و سیاسی اپوزیسیون در خارج کشور فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکلهای سیاسی طی دو سال گذشته در پشتیبانی از جنبش سبز، در جلب حمایت افکار عمومی جهانیان نسبت به آن و راه انداختن کارزار گسترده در گستره جهان علیه سرکوبگریهای حکومت، یکی از درخشانترین نمایه های فعالیت دمکراتیک ایرانیان بوده است. ما اعضای کنگره که خود در زمره شرکت کنندگان و سازمانگران حرکاتی از ایندست بوده ایم، به همه کوشندگان این تحرکات ملی در خارج از کشور درود میفرستیم و ارزش زحمات آنانرا پاس می داریم. سازمان ما، بر آمادگی خود بر گسترش همکاری در این زمینه تاکید میکند.

خیزش تودهای برای طرد ديکتاتورها در منطقه خيزش تودهای برای پائين کشيدن ديکتاتورها، خاورميانه و شمال افريقا را فرا گرفته است. مضمون اصلی اين تغيير نه بيداری اسلامی چنانکه علی خامنه ای مدعی است، بلکه گذر از استبداد به دمکراسی است. مردم در تونس و مصر ديکتاتورها را از قدرت پائين کشيدند تا آزادی و دمکراسی را در کشورشان حاکم کنند. مبارزه عليه ديکتاتورها در تونس و مصر محدود نمانده و به تعداد قابل توجهی از کشورهای عربی گسترش يافته است. تحولات در منطقه بر اين نظر حاکمان که گويا توسعه بر دمکراسی تقدم دارد يا دمکراسی مناسب اعراب نيست و يا تنها آلترناتيو ممکن به جای آنها، اسلام بنيادگرا است، خط بطلان کشيد و نشان داد که با حضور قدرتمند دو نيروی دگرگونساز يعنی جوانان و تکنولوژی، ديکتاتورها ديگر قادر نيستند مثل دهه های گذشته به سلطه سياسی خود تداوم بخشند. نسل جوان در اين کشورها همانند کشور ما پايه رژيم های ديکتاتور را به لرزه درآورده و شبکه های اجتماعی انحصار خبررسانی را از چنگ ديکتاتورها بيرون کشيده و با برقراری ارتباطات گسترده بين کنشگران، فعاليت دستگاههای امنيتی را خنثی نمودهاند. چهره منطقه و به درجاتی چهره جهان با تحولات خاورميانه در حال دگرگونی است. خاورميانه به گذشته برنخواهد گشت و فضا برای ديکتاتورها روزبروز تنگ و تنگتر خواهد شد. خيزش مردم در کشورهای عربی از جنبش سبز متاثر بود و جنبش سبز نيز از برآمد ضدديکتاتوری در منطقه تاثير پذيرفته است. برآمد جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن سال گذشته، اقدام حکام ايران برای مصادره حرکت ضدديکتاتوری مردم منطقه به سود حکومت اسلامی را خنثی کرد و نشان داد که اکثريت مردم ايران همزبان و همراه با مردم منطقه عليه ديکتاتوری هستند.      

افزودن نظر جدید