فراخوان فعالان چپ اسرائیل به حزب چپ آلمان

رفقای عزیز
این نامه را ما به عنوان شهروندان اسرائیلی که در گروهها و سازمانهای چپ در اسرائیل و فلسطین فعالند، برای شما میفرستیم. همۀ این فعالان در زمینه های حقوق بشر، محیط زیست، صلح، حمایت از پناهندگان ، عدالت اجتماعی، حقوق کار، حقوق زنان و غیره مبارزه می کنند.

ما خواهان آن هستیم که در سرزمین  و  جامعه خودمان یک تحول اجتماعی اساسی صورت گیرد که در آن اشغال سر زمینهای فلسطینی ها بپایان برسد و جامعه ای شکل بگیرد که همۀ ساکنان آن اعم از زن و مرد، اسرائیلی و فلسطینی از حقوق برابر برخوردار باشند
سیاست اشغال دائمی و سلب حقوق از مردم فلسطین، به هیچ عنوان تنها  مسئله داخلی اسرائیل نیست. حاکمیت ضد دموکراتیک دولت اسرائیل بر بیش از 3 میلیون زن و مرد فلسطینی، که از هرگونه حق انتخاب محروم هستند ، همچنین جنایات جنگی که در مناطق اشغالی صورت گرفته، مسائلی هستند که بیش از همه باید مورد توجه کسانی قرار گیرد که برای حقوق بشر مبارزه می کنند. بیش از همه شهروندان اروپایی هستند که باید بخاطر سیاست تهاجمی و استعمارگرایانۀ دولت هایشان در خاورمیانه که در حال حاضر هم ادامه دارد، پاسخگوی منازعه خاور نزدیک باشند.

افزودن نظر جدید