پیام همبستگی فعالان جامعه مدنی عرب اهواز با ملت سوریه

انگیزه ی ما فعالان جامعه مدنی عرب اهواز در پیگیری لحظه به لحظه خیزش ملت سوریه علیه حاکمیت تمامیت خواه آن کشور به دو عامل باز می گردد. عامل اول، روابط تاریخیِ برادرانه و دیرپای مردم عرب اهواز با مردم سوریه است؛ و دفاع از آزادی و کرامت انسانی به عنوان یک اصل اعتقادی ما، عامل دیگر است.

 

مردم سوریه که برای تحقق آزادی، پلورالیزم و عدالت اجتماعی به پا خواسته اند، و آنرا حق طبیعی خود به شمار می آورند، ناجوانمردانه، با وحشیانه ترین شیوه ها توسط لباس شخصی ها و دیگر ارگان های سرکوب در کشورشان قلع و قمع می شوند.

 

شرایطی که آغاز بهار را در جهان عرب اعلام کرده است، بر اصلاحات در مفهوم شامل و عام خود به مثابه ضرورتی بی بازگشت تأکید می کند. رژیم سوریه با ادامه سرکوب، قادر نیست مردم را از ادامه ی مسیری که برای تحقق اهداف خود آغاز کرده اند، باز دارد.

 

ما بر این باوریم که نیروهای خواهان اصلاحات در مؤسسات دولت سوریه، بی شمارند. آنان شرکت در سرکوب مردم را به شدت رد می کنند و دیر یا زود به صفوف مقاومت مردمی خواهند پیوست.

نیروی امنیتی سوریه همان شیوه هائی را علیه ملت خود به کارمی گیرد که تمامیت خواهان در ایران همه روزه با بی رحمی تمام علیه هموطنانمان به کار می بندند و همه ی تنوع های سیاسی- ملی در ایران سال هاست با طعم تلخ زهرآگین زخم های آشنایند. بی مناسبت نیست که آزادی خواهی مردم ایران و مردم سوریه را هر دو رژیم های تمامیت خواه حاکم دو کشور "فتنه داخلی" و "توطئه خارجی" می خوانند.

تشابه شرایطی که مردم دو کشور ایران و سوریه از آن رنج می برند، فعالان جامعه مدنی عرب اهواز را بر آن داشته است، که همزمان ضمن محکومیت شدید این اعمال جنایت کارانه، همه ی انرژی خود برای افشای این شیوه های غیر انسانی سرکوب در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی، به کار ببندند.

اصلاحات و تداول مسالمت آمیز قدرت در چارچوب نظامی دموکراتیک، جوهر اصلی مطالبه های مردم در کشورهای منطقه ما است. در این راستا هر روز بخشی دیگر از نیروی های بل اقوه ی خواهان تحول در کشورهای منطقه به نیروی های بالفعل آن کشورها اضافه می شوند. لذا فعالان جامعه مدنی عرب اهواز این را وظیفه ی خود می دانند: ضمن حمایت از مطالبات بر حق مردم سوریه، سرکوب آزادی خواهان در آن کشور را به شدت محکوم می کنند و همزمان مداخله ی همه ی نیروهای خارجی در امور داخلی سوریه را که وحدت ملی را در آن کشور به خطر می اندازد، رد می کنند.

فعالان جامعه مدنی عرب اهواز

02.06.2011

افزودن نظر جدید