تجمع گسترده در تل آویو برای کشور فلسطین

این گردهم آئی توسط  احزاب و جنبش های چپ و صلحجو ، در ساعت 7 در میدان رابین در مرکز تل آویو برای استقلال فلسطین  هم آهنگی شده است.

سخنگوی حزب کمونیست اسرائیل میگوید که این تجمع توسط گروه های صلحجو و مدافعین حقوق بشر ، عرب و یهودی صورت میگیرد که با اسقبال نمایندگانی از مجلس (کنیست) از احزاب خسداش(حزب کمونیست اسرائیل) ، مه رتزو حزب کارگر اسرائیل مواجه شده است . " آری" بمعنی عقل سلیم ،همزیستی مسا لمت آمیز و برخورد مسئولانه برای آینده فرزندان ما و مخالفت با ادامه اشغال ،سرکوب نظامی و اعمال خشونتهای افراطی میباشد.  نمایش دولت که از پشتیبانی مردمی برخوردار نیست، تلاش در خفه کردن اسقلال فلسطین میباشد و این تلاش در نهایت نقش بر زمین خواهد شد.

سخنگوی این ائتلاف میگوید که هم اکنون این یک انتخاب درست در راستای تاریخی برای اسرائیل است . دیگر بس است .! شناخت واقعییت ! شناخت فلسطین ! آری در سازمان ملل متحد باید دولت فلسطین را در چارچوب مرزهای اعلام شده در 4 ژوئن 1967 به رسمیت شناخت و از جمله  بیت المقدس، حیفا، اخو،بیت شیوا،ناظارت ، غرب و مرکز گالیله، ام الفاخم ، طایب، کارمیل ، تیرا، آفولا ، خدره ،نتانیا ، شفا امر ،سخنین ، رعنانه ، کِفار سوا و بیست شهر دیگر را باید به فسلطینینان بر گرداند.

افزودن نظر جدید