پیام آقای ابوالحسن بنی صدربه کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شرکت کنندگان محترم در کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)! نوروز یاد آور دوران زندگی در استقلال و آزادی در جامعه ای با نظام اجتماعی باز و خالی از تضادها بود. امید که ایرانیان همت کنند و آن نوروز را باز سازند. آن نوروز را به شما تبریک می گویم و امیدوارم همگان آن آرمان را سمت یاب کوششهای خویش گردانند. زمان آن است که آنچه را نباید خواست و آنچه را باید خواست، با صراحت تمام، بیان کرد و برای از میان برداشتن آنچه نباید خواست و استقرار آنچه باید خواست، به کوششی پیگیر برخاست. همه آنها که در آنچه نباید خواست و آنچه می باید خواست، هم نظر می شوند، می باید همگرائی کنند تا که به هدف باز رسند. بنظر این جانب، آنچه نباید خواست ولایت فقیه، از مطلقه و غیر مطلقه و آنچه باید خواست، ولایت (مشارکت برابر و دوستانه در مدیریت شورائی جامعه) جمهور مردم است. از آنجا که ولایت جمهور مردم، تحقق می یابد به استقلال، در این معنی که هیچ قدرت بیگانه شریک حاکمیت مردم نیست، و آزادی، بدین معنی که در درون مرزها نیز، جمهور مردم، در ولایت، شریکی از نوع شاه و شیخ و پیشوا و حزب و جبهه ندارند، نیروی محرکه سیاسی که مبارزه می کند و جمهور مردم را به مبارزه برای تحقق ولایت جمهور مردم می خواند، می باید یکسره، در درون، از رژیم حاکم و دیگر زورپرستان وابسته و در خارج، از هر قدرت بیگانه، مستقل باشد. این استقلال به گرایشهای مختلف امکان عمل از راه مردم و با مردم را می دهد و همگرائی گرایشهائی را میسر می کند که می توانند اجزای نیروی محرکه سیاسی در خدمت ولایت جمهور مردم بگردند. ایران امروز نیازمند بدیل ترجمان ولایت جمهور مردم بر اصول استقلال و آزادی است. براین بدیل است که راه رشد بر میزان عدالت اجتماعی را موضوع بحث آزاد میان گرایشهای مختلف کند، به ترتیبی که دوران برخوردهای عقیم، با استقرار ولایت جمهور مردم پایان پذیرد. اهمیت رسیدن به توافق و یا دست کم، نزدیک شدن نظرها به یکدیگر، بیش از آن است که در تصور آید. چرا که مردم ایران آن موقعیت را باز یافته اند که می توانند مستقل از قدرتهای خارجی، سرنوشت خود را در دست بگیرند و این واقعیت، استقلال گرایشهای سیاسی را از هر قدرت خارجی ضرور می کند. همزمان اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری، خارجی گشته است. از این رو دولتی که نماد ولایت جمهور مردم می شود، می باید مجری برنامه رشدی باشد که اقتصاد را تولید-محور و سازگار با میزان عدالت اجتماعی بگرداند. امیدوارم تصمیمهای کنگره محترم حزب شما از ویژگیهای لازم برای عضویت در نیروی محرکه سیاسی برخوردار باشد و در این راستا راه قرار دهد. ابوالحسن بنی صدر 20 فروردین 1388

افزودن نظر جدید