اهدای جایزە بین المللی کنفدراسیون کارگری نروژ (ال او) بە یک رهبر کارگری از فلسطین

بنا بە گزارش منابع خبری متعلق بە کنفدراسیون کارگران نروژ، جایزە بین ا لمللی این سازمان بزرگ کارگری امسال بە آقای شحار سعید رهبر کنفدراسیون کارگران فلسطین اهدا گردید.

این جایزە کە بنام "آرتور سون سن" شهرت دارد و در سال ٢۰١٠ میلادی توسط یکی از اتحادیە های عضو کنفدراسیون کارگران نروژ بنام "اتحادیە کارگران صنعت انرژی" تأمین منبع و هدف گذاری شدە است، در هر سال بە یکی از سازمانها، اشخاص و یا نهادهائی تعلق می گیرد کە برای برقراری، پاسداری، تحکیم و گسترش حقوق اتحادیەای کارگران در جهان تلاش ویژە و فوق العادە ای از خود نشان دادە اند.

بە گفتە هیئت ژوری، دومین جایزە سالاانە این کنفدراسیون کارگری از آن جهت بە آقای شحار سعید تعلق گرفتە کە او توانستە است در شرایط بسیار دشوار فلسطین، از طرق ویژە و بطور چشمگیر برای جنبش اتحادیە ای کارگران فلسطین و حقوق سندیکایی کارگران فلسطین دستاوردهای قابل توجهی کسب کند.

دبیر کل کنفدراسیون سراسری کارگران نروژ، آقای فلوتهن، پس از اهدای این جایزە بە رهبر کارگری فلسطینی، ضمن استقبال از تصمیم هیئت ژوری و ستایش از نقش آقای سعید، اظهار امیدواری کرد که اهدای این جایزە ، سبب جلب توجە افکار عمومی بە وضعیت فلسطین و دشواریهای موجود در فلسطین گردد.

افزودن نظر جدید