ضرورت تغییر در نامگزاری جریان راست افراطی

تا حالا در ادبیات سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت از جریان احمدی نژاد و اطرافیانش تحت عنوان "جریان راست افراطی" نام بردە شدە است، جریانی کە طبق این ترمینولوژی کلاً متعلق بە جریان اصولگرایی بودە، اما بخش افراطی آن.

حال بە نظر می رسد با توجە بە تغییراتی کە در صحنە سیاسی کشور بروزیافتە، کە خود را در نوع موضعگیریهای جریان راست افراطی و نیز در تحولاتی کە در جریان اصولگرایان بطورکلی نسبت بە این جریان بازمی یابد، تغییر در نام "راست افراطی" و بە کاربردن اصطلاحی دیگر در نامگزاری این جریان ضروری می نماید. جریان راست افراطی حال از دایرە اصولگرایان حذف شدە کە این حذف شدن هم از طرف اصولگرایان صورت گرفتە و هم بە نوعی از طرف خود این جریان نیز بە آن اعتراف شدە است.

می توان تغییرات صورت گرفتە را چنین فورمولبندی کرد:

ـ شکل گیری گفتمان "مکتب ایرانی" در میان راست افراطی کە حاکی از نفوذ افکار ناسیونالیستی در درون این جریان می باشد. با ظهور احمدی نژاد و اطرافیانش، نگرشی دیگر شکل گرفت کە خود را در بیان "مکتب ایرانی ـ اسلامی" بازیافت. اسفندیار رحیم مشائی با عنوان این مسئلە، خط خود را بە نوعی از طیفهای دیگر اصولگرایان جدا ساخت.

ـ پخش سی دی "ظهور امام زمان"، کە نشانگر آن است این جریان قصد فرارفتن از اتوریتە ولی فقیە و پی ریختن نگرش دینی دیگری برای کسب نفوذ معنوی ـ دینی داشتە و دارد. بخشی از تحلیلگران معتقدند کە جریان راست افراطی و سردمدارانشان با بازگشت بە نظریە "موعودگرایی" دوران صفویە، درصدد القای این نظریەاند کە خودشان تنها و بدون هیچ گونە احتیاجی بە روحانیت، دارای ارتباط با امام زمان هستند. این یعنی دور زدن خامنەای، و پی افکندن بنیانی دیگر برای توجیە ایدیولوژیکی ـ مذهبی اساس معنوی قدرت.

ـ اخیرا شاهد آن هستیم کە اصولگرایان بە دنبال وحدت زیر چتر جامعتین (جامعە روحانیت مبارز تهران و جامعە مدرسین حوزە علمیە قم) بدون حضور جریان راست افراطی می باشند. آنان اکنون بە صراحت از بیرون انداختن احمدی نژاد و یارانش از حلقە اصولگرایان سخن بە میان می آورند.

ـ مرتضی نبوی، مدیر مسئول روزنامە رسالت و عضو شورای مرکزی جامعە مهندسین گفتە کە آنان (یعنی جریان راست افراطی) بە روحانیت کم محلی می کنند و عبور از اصولگرایی را مطرح می کنند.

ـ عباس امیری فر، دبیرکل جامعە وعاظ ولائی (کە دستگیر و بە قید وثیقە آزاد شد) و البتە یکی از اطرافیان احمدی نژاد می باشد، گفتە کە یاران احمدی نژاد در انتخابات آیندە مجلس در اسفندماە اصولگرایان را شکست خواهند داد. بە گفتە او اصولگرایان خاصیت سیاسی خود را از دست دادەاند، و بە طبق سخنان وی اصولگرایان هرکس را بیشتر تخریب کنند، آن فرد محبوبتر خواهد شد.

البتە قبلا عسگراولادی از طرف خامنەای از لیست واحد اصولگرایان برای انتخابات آیندە گفتە بود، امری کە دیگر بە نظر می رسد دورە آن گذشتە است. چنین بە نظر می رسد کە نوع ارتباط جریان راست افراطی با اصولگرایان سنتی و جناح رهبری وارد فاز دیگری شدە است: فاز فاصلەگیری بیشتر، تقابل و نهایتا حذف (البتە نە حذف صددرصدی) در دور آیندە.

با توجە بە موارد و فاکتهای اظهار شدە، بە نظر می رسد کە نام "جریان راست افراطی" دیگر برای این جریان زیاد مناسب نباشد. کندە شدن این جریان از طیف اصولگرایان بطورکلی، دیگر تعلق آنان بە عنوان جناح راست افراطی اصولگرایان را بلامعنا می کند. جریانی کە از طیف اصولگرایان نیست، نمی تواند جناح راست افراطی آنان نیز باشد.

جناح ناسیونالیستهای اسلامی، یا اسلامیستهای ناسیونالیست می تواند یکی از آن پیشنهاداتی باشد کە بهتر وضعیت کنونی این نیرو را بیان و تعریف می کند. هرچند این جریان نشان دادە کە در تعلقات فکری و سیاسی اش صداقت ندارد، و بیشتر بر اساس یک مشی ماکیاولیستی در صحنە سیاسی کشور سیاست ورزی می کند.

بخش: 

افزودن نظر جدید