آیا احمدی نژاد در آستانە عزل است؟

طبق اخبار کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی احمدی نژاد رئیس جمهور را به تخلف متهم کرد. حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با تخلف دانستن عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان توسط دولت محمود احمدی نژاد، چنین اقدامی را مصداق "سوء استفاده از مقام" دانست. در همان حال پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در تذکری گفته است که قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، یک تا پنج سال انفصال از خدمت را پیش بینی کرده است. وی گفتە است کە باید مشخص شود "تخلف" شامل حال رئیس جمهوری میشود یا رئیس سازمان تربیت بدنی؟ اگر شامل حال رئیس جمهوری میشود، باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود."

با انتشار این خبر و نوع تصمیم گیری کمیسیون اصل نود و سخنان این نمایندە مجلس، چنین بە نظر می رسد کە حملە بە جناح موسوم بە راست افراطی کە تا حالا بیشتر روی اطرافیان احمدی نژاد متمرکز بود، تغییر جهت دادە و نوک حملە دیگر متوجە شخص رئيس جمهوری می باشد. نقطە تغییر این مسیر را باید سخنان مجتبی ذوالنور نمایندە خامنەای در سپاە پاسداران دانست کە گفت احمدی نژاد با رغبت سر کار برنگشتە، بلکە از روی ناچاری بودە (اشارە بە تحصن ١١ روزە احمدی نژاد در خانە و عدم شرکتش در جلسات هیت دولت)، او در این سخنان گفتە بود کە احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی دوقلوهای بهم چسبیدە هستند کە نمی شود آنان را از هم جدا کرد. همین شخص در اظهارات دیگری گفتە بود کە احمدی نژادها از اصلاح طلبان خطرناکترند.

طبق سخنان قاضی پور نمایندە ارومیە، نتیجە قانونی چنین تخلفی انفصال از خدمت است، و اگر این تخلف شامل حال خود رئیس جمهوری شود، برگزاری زودرس انتخابات ریاست جمهوری را در پی دارد.

ظاهرا علت چنین برخوردی اصرار احمدی نژاد بر مواضع خود است. علیرغم همە هشدارها و فشارها، رییس جمهور کودتایی کماکان همان طیف را در اطراف خود دارد، و سعی می کند با حفظ آرامش دو سال باقی ماندە ریاست جمهوری خود را تا مقطع انتخابات مجلس در اسفند ماە سال جاری و احیانا انتخابات ریاست جمهوری بە پیش ببرد، تا در آنجا بتواند با تمهیدات انجام شدە پروژەهای خودشان را بە پیش ببرند. اما جناح راست سنتی و رهبری جمهوری اسلامی، برآشفتە از این وضع ظاهرا در پی اقدامات دیگری است. سکوت احمدی نژاد و یارانش (ملک زادە یک روز پس از حملات علیە او درمجلس گفتە بود کە پاسخش سکوت است) کە بە نوعی هماهنگی زیرکانە با نگرش خامنەای در خصوص عدم ایجاد تشنج بود، دیگر کارساز نیست (محمد یزدی گفتە بود کە نظر رهبر این است کە در شرایط کنونی نباید تشنجی در کشور ایجاد شود.)

احمدی نژاد یا باید در مقابل جناحهای مخالف عقب نشینی کامل کردە و بە دنبالە رو آنان تبدیل گردد، و یا اینکە در مقابل مجازاتهای مجلس و طیف مخالف قرار گیرد. انتخاب با اوست.

بخش: 

افزودن نظر جدید