جنبش دانشجویی ایران و منشور جهانی حقوق بشر

تولد جنبش دانشجویی بعئوان تحولی نوین و،مدرن و مستقل در ۱۳۴۲ آغاز شد.من در اینجا میخواهم،این تجربه را به جنبش دانشجویی یاد آوری کنم:

۱- جنبش دانشجویی باید خود را از زیر هژمونی گروها،سازمانها و حکومت خارج کند.

۲-جنبش دانشجویی در ۱۸ تیر خود را از زیر هژمونی جمهوری اسلامی خارج کرد،ولی نتوا ننست از زیر هژمونی جریانات سیاسی خارج شود.

۳-جنبش دانشجویی با ظرفیتترین، مدرنترین جنبش اجتماعی ایران بوده و هست.

۴-این جنبش حلقه پیوند تمدن و مدرنیت با تمام اقشار جامعه ایران در سطح ملی است.

۵- این جنبش حلقه پیوند ملی ایران در سطح جهانی است.

۶-این جنبش رقیب حوزههای مذهبی است،بهمین خاطر مورد کینه خمینی و جمهوری اسلامی بوده و هست.

استقلال جنبش دانشجویی:

 

جنبش دانشجویی باید جهت تکامل خود.

۱- دست به ایجاد یک حزب بزند.

۲-روابط خود را مسقلان در در سطح جهانی با دانشگاههای و دانشجویان جهان و احزا ب و دولتها ی غربی گسترش دهد.

۳-با توجه به شرایط داخلی به تنظیم برنا مه و منشور خود به پردازد.

۴-منشور جهانی حقوق بشر میتواند در سطح ملی و جهانی به عنوان، بر نامه به جنبش دانشجویی ایران،کا رکتری ملی و جهانی ببخشد.

افزودن نظر جدید