تجمع اعتراضی در مقابل مسجد امام علی در اسلو

در روز جمعە پانزدە جولای ٢٠١١ ساعت ٦:٣٠ بعد اظهر، طی فراخوانی، بخشی از نیروهای اپوزیسیون مقیم کشور نروژ، مقابل مسجد امام علی در شهر اسلو گرد آمدند تا  با استفادە از فرصت مراسم ضیافت شامی کە از طرف سفارت جمهوری اسلامی بە بهانە تولد امام زمان برگزار شدە بود،جنایت رژیم را محکوم کنند وخواستار آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر در ایران شوند. در این تجمع اعتراضی کە در آن احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی مختلفی حضور داشتند، شرکت کنندگان ضمن حمل تصاویری ازقربا نیان و افرادی کە توسط رژیم اعدام شدە اند، این جنایات را محکوم و خواستار آزادی زندانیان سیاسی  و رعایت حقوق بشر در ایران شدند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی اعتراضی کە توسط خبرنگاران تلویزیون نروژ تصویربرداری می شد، از دولت نروژ در خواست نمودند کە روابطە دیپلماتیک و اقتصادی خود با رژیم ایران را تا زمانی کە در رفتار رژیم ایران  تغیر بنیادی بوجود  نیاید  تعلیق  نماید.

افزودن نظر جدید