با یاد قربانیان تروریسم کور در شهر تروندهایم نروژ

فرهنگ ـ گزارشگر کار آنلاین

بیست و پنجم ژولای، ساعت پنج بعد اظهر، هزاران نفر از ساکنین شهر تروندهایم نروژ در یک گردهمایی باشکوە با نثار گل و افروختن شمع یاد قربانیان تروریسم کور چند روز پیش در این کشور را گرامی داشتند. در این مراسم علاوە بر اهالی تروندهایم، دیگر ملیتها و اقوام ساکن در تروندهایم نیز در ابراز همدردی با بازماندگان این جانباختگان حضور چشمگیری داشتند و این کشتار موحش را محکوم کردند. ایرانیان مقیم در تروندهایم کە خود قربانی تروریسم دولتی حکومت جمهوری اسلامی هستند و سالهاست شاهد جنایات آن علیە هممیهنان هستند، ضمن محکوم کردن جنایت، تروریسم و انسان کشی در هر نقطە از جهان و تحت عنوان هر ایدە و مرامی، با مردم، دولت و بازماندگان این جانباختگان ابراز همدردی کردە و این فاجعە را درد مشترک تمام انسانهای آزادیخواە و مبارزانی دانستند کە در هر گوشەی از جهان برای استقرار صلح و دمکراسی مبارزە می کنند.

افزودن نظر جدید