تغییر

ما فهمیدیم

انقلاب از انقلابیون تشکیل می شود

شعارهای انقلاب امروزین

با رفتارهای انقلابیون

با خصایل خفته پیرار- زاویه داشتند

زمان، شعارها را زیر پای انقلابیون حاکم مثله کرد

استبداد خزان

انتظارات بهار خونین را تخطئه کرد

همپایان آن روز انقلاب

استبداد زمستانی امروز را حقنه می کنند

در شهر ما

هر دوقلو را

آن که نیک است کنند اعدام

آن که شر است دهند مقام

با حمل سلاح سرد

کفتاران سیاهپوش خودبسر

خانه های جدول

آنسوی مرزها

تله های آلوده بطرح مرموز

زوال شدید حوزه عمومی

عدم اعتماد به حکام باد

عشق در محاصره شبگردان حراست

ما بسیارانیم

در برون بسیاریم

در درون بسیارتر

ساعت صفر سفر فرا می رسد

تشتت صف نظام در بحران

استبداد چمدانهای پر را می بندد برای فرار

خیابانها از جمعیت پر می شوند

درختان با حریر سبز

کبوتران در پرواز آزاد

بخش: 

افزودن نظر جدید