پیام حزب کمونیست و جبهه چپ اسپانیا به یازدهمین کنگره سازمان دفدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای گرامی! حزب کمونیست اسپانیا و همچنین هیئت سیاسی- اجرائی جبهه چپ اسپانیا بهترین آرزوهای خود را برای برگزاری هرچه موفقتر کنگره تان به شما تقدیم می دارند. بر این باور هستیم که کنگره سازمان شماسهم برجسته ای در جهت اتحاد نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران در مبارزه شان بخاطر صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی بعهده خواهد داشت. در عین حال کمک ارزندهای در مبارزه مردم منطقه و خاورمیانه علیه اهداف امپریالیسم و در جهت آزادی، استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینها خواهد بود. با احترام خوزه لوئیس سن تیا، ویلی میر مسئولان روابط خارجی حزب کمونیست اسپانیا جبهه چپ اسپانیا

افزودن نظر جدید