پیام شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به مناسبت یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رفقای عزیز! اجازه دهید بهترین شادباشها و درودهای رفیقانه خود، هیئت اجرائیه و تمام اعضای شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را بخاطر برگزاری موفقانه و با شکوه کنگره سازمان رفیق و برادر، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مبارک بگویم. رفقای عزیز! کنگره در شرایطی برگزار گردیده که اوضاع سیاسی جهان و منطقه ما نگران کننده می باشد. سرمایه داری بین المللی بخاطر حفظ، استحکام و توسعه منافع غارتگرانه خود از هیچ گونه وسیله نامشروع دریغ نمی کند و در تبانی با دول و محافل ضدملی و ضددموکراتیک و نیروهای ارتجاعی و عقبگرای قرون وسطی بیشرمانه در امور کشورها مداخله نموده که باعث تشنج و ایجاد بحرانهای داخلی، منطقه ای و جهانی گردیده است. سرمایهداری جهانی زیر شعار دفاع از دموکراسی و حقوق بشر با لشکرکشیها، تأسیس احزاب، سازمانها و گروههای افراطی و حمایت همه جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی از دولتهای ضدملی و ضددموکراتیک با وحشیانهترین اسلوب و شیوه ها زندگی ملیونها انسان بیگناه را تهدید می نماید، ارزشها ی انسانی و ملی را نادیده می گیرد و با ایجاد فضای رعب و ترس، ترور و اختناق، تهدید و تطمیع سعی می نماید جلوی رشد و توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، دموکراسی، ترقی، رفاه، خوشبختی و عدالت اجتماعی را بگیرد و با ایجاد موانع و مشکلات از تاسیس دولتهای مستقل ملی و دموکراتیک جلوگیری نماید. رفقای عزیز! با آغاز تحول ثور و بخصوص بعد از مرحله نوین آن مداخله و تجاوز در امور داخلی جمهوری دموکراتیک افغانستان از طرف دولتهای سرمایه داری، کشورهای ارتجاعی عربی و نظامی گر منطقه بوسیله احزاب، سازمانها و گروه های مذهبی افراطی و عقبگرای قرون وسطی، آدمکش و تروریست با ابعاد وسیع و گسترده شروع گردید و بیشتر از سه دهه است که افغانستان در آتش جنگ، مداخله و تجاوز می سوزد. در نتیجه تعقیب همین سیاست غلط، ارتجاعی و ضد دموکراتیک است که بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و مدنی جامعه ما خسارات بزرگ را متحمل گردید، باعث سقوط جمهوری مستقل و مترقی افغانستان گردید و درعوض جمهوری آزاد و مستقل رژیم وابسته به ارتجاع منطقه و ارتجاع بین المللی را بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم ساخت، با حاکمیت مجاهدین و امارت اسلامی طالبان تاریکترین، وحشتناکترین حاکمیت عقبگرا و سفاک بالای مردم افغانستان تحمیل گردید که در تاریخ جوامع بشر کمتر می توان چنین وحشت و بربریت را سراغ نمود. امروز کشور ما به مرکز تروریزم، بنیادگرائی و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده و یکی از بحرانی ترین کشورهای جهان بشمار می آید که نه تنها ثبات و امنیت منطقه، بل ثبات و امنیت بین المللی را با چالش مواجه نموده است. بنابر این ضرور است در شرایط دشوار و بغرنج بین المللی که نظام یک قطبی از طریق صدور سرمایه، چپاول ثروتها و منابع انرژی کشورها، لشکرکشیها، ایجاد پایگاه های جدید نظامی، استثمار بیرحمانه طبقات زحمتکش و محروم به اصطلاح جهان سوم حمایت بیدریغ نظامی و مالی از ارتجاعی ترین و فاسدترین دولتها، به فعالیت های تجاوزگرانه و ماجراجویانه مصروف است و امنیت، استقلال و آزادی کشورها را شدیداً تهدید می نماید، با نظر ژرفتر بر حوادث و رخدادهای فعلی نگریسته و اثرات آن را بر روند مبارزات اجتماعی دریابیم و راهکارهای مناسب و عملی را بخاطر حضور مؤثر در عرصه مبارزه دادخواهانه سراغ نمائیم. رفقای عزیز! نهضت ما ادامه دهنده مبارزات و جنبشهای استقلال طلبانه و تجددگرایانه، دموکراتیک و دادخواهانه سده پیشین افغانستان می باشد. نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک و مدنی، مرفه وعادلانه به مثابه استراتژی بزرگ ملی بر مبنای برنامه علمی در فرایند تحولات بنیادی و رفرمهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرحله به مرحله و به صورت تدریجی متحقق می شود، مبارزه می کند. انسان، هدف مبارزه و فعالیت اجتماعی ما می باشد. بنیاد آزادی، آزادی فردی است و تکامل آزادانه فرد شرط تکامل آزادی همگان می باشد. آزادی و حرمت انسان و گسترش حاکمیت او بر سرنوشت، تمامین حقوق اساسی مدنی و رفاه مادی و معنوی شرط صلح، ترقی و عدالت در جامعه به شمار می رود. هر فرد از اتباع کشور صرف نظر از علایق قومی، نژادی، محلی و منقطه ای، مذهبی و جنسی، اجتماعی و اقتصادی، در مطابقت با قانون و ارزشهای مدنی دارای حقوق برابر شهروندی و انسانی است. جامعه افغانی از بیعدالتیهای بزرگ رنج می برد. فقر و محرومیت، موجودیت اشکال ستم و نابرابریهای اجتماعی و طبقاتی، تسلط مناسبات عقب مانده و ظالمانه اجتماعی مظاهر روشن این بیعدالتیها می باشند. این وضعیت مغایر شأن و حیثیت انسان و زندگی آبرومندانه انسانی است و در واقع این وضعیت منشاء بحرانها و انفجارات سیاسی و اجتماعی شمرده می شود. تئوری و تجربه جهانی مؤید این حقیقت است که عدم تمرکز قدرت و ثروت یعنی استقرار یک دولت دموکراتیک، توزیع عادلانه ثروتها و درآمد ملی و ایجاد فرصتهای برابر در عرصه تأمینات اجتماعی و رفع نیازمندیهای اقشار کم در آمد جامعه و کاهش فاصله طبقاتی، استقرار مناسبات پیشرفته اجتماعی، اقتصادی و سرانجام ایجاد جامعه مرفه و عادلانه فارغ از بیعدالتیها راه و راهکارهای معقول و اصولی تأمین ترقی و عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی با دموکراسی و آزادی پیوند منطقی وارگانیک دارد. به گونه ای که مردم زمانی آزاد بوده می توانند که از فقر و ستم اجتماعی رهائی یابند و دمکراسی زمانی ارزش دارد که با عدالت اجتماعی توام باشد. بنابراین عدالت اجتماعی آرمان والای نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را تشکیل می دهد و استقرار دولت دموکراتیک و مدنی را شرط لازم تأمین عدالت اجتماعی می شمارد. نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان یک سازمان سیاسی تجددگرا است و با عقبگرائی، جهل وخرافات و خوار شمردن دانش و اندیشه در همه جلوه های آن سازگاری ندارد. رفقای عزیز! وضع ناهنجار سیاسی کشورهایمان، منطقه و جهان قاطعانه از همه نیروهای چپ دموکراتیک، عدالت پسند، دادخواه و تحول طلب می طلبد تا بخاطر لگام زدن به سیاستهای نواستعماری و غارتگرانه لیبرالیزم جدید، افشای استراتژی آزمندانه و توسعه طلبانه به اصطلاح گلوبالیزم، حمایت و پشتیبانی از ملتهای مظلوم، دفاع از صلح، امنیت عادلانه، استقلال، آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی هرچه بیشتر از گذشته با هم متحد گردیده، وظایف و رسالتهای انقلاب خویش را مؤثرتر ادا نمائیم. رفقای عزیز! نهضتی های آزاده و قهرمان از مبارزات جسورانه و حماسه آفرین رفقای دلیر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در مبارزه علیه استبداد، اختناق و امپریالیزم بخاطر حصول استقلال، آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی همیشه و در همه شرایط حمایت و پشتیبانی کرده و می نماید. رفقای عزیز! مایقین کامل داریم که مبازات وطن پرستانه، دادخواهانه و برحق شما یاران گرانقدر و آزاده که هدفی بجز خدمت به خلقهای زحمتکش، سعادت و خوشبختی مردم کشورتان و مردمان سراسر جهان ندارید، بالاخره به پیروزی نهائی خواهد رسید. سازمان شما در دشوراترین شرایط پرچم مبارزه دادخواهانه، ملی، دموکراتیک و انقلابی را قهرمانانه و با افتخار سربلند نگاه داشته و به پیش شتافته است. رفقای عزیز! در پایان موفقیت در کار کنگره را برای شما رفقای ارجمند آرزو می نمایم. با آرزوی پیروزیهای بیشتر شما رفقای عزیز در همه عرصه های کار و پیکار انقلابی. به پیش در راه ایجاد جامعه آزاد، آباد و شکوفان پیرزوی از آن ماست پیروزی از آن خلقهاست با دروهای رفیقانه احمد شاه سرخابی رئیس شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان ۹ آوريل ۲٠٠۹

افزودن نظر جدید