گوشه ای از پی آمدهای فاجعه اعدام های دهه 60 از زبان بازماندگان 1 و 2

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید