پیام شادباش حزب کمونیست کردستان عراق به مناسبت برگزاری کنگره یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

رفقای گرامی درودهای گرم وصمیمانه ما را به مناسبت برگزاری یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پذیرا باشید. با این امید که این کنگره بتواند با اتخاذ سیاستهای سازنده و واقعبینانه که هم نیروی مبارزه برای آزادی و عدالت را در صفوفتان و هم راه نزدیکی، همکاری و ائتلاف با دیگر مبارزان راه آزادی و عدالت را هموارتر نماید، برگزاری این کنگره را به شما و همه اعضا و دوستداران سازمانتان شادباش می گوئیم. سالهای مبارزه سازمان شما با فرازونشیبهای گوناگونی همراه بوده است. مبارزه پرفرازونشیب سازمان لبریز از قهرمانی و فداکاریهای افسانهای، زندان، شكنجه و پایداری وجانبازی بوده است. قربانیان بسیار فدائیان از بدو تأسیس تاکنون خود نشانگر بهایی است که در راه پیکار برای آزادی و برابری انسانها پرداخته است. این کنگره در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار می گردد. میهن شما با کوله باری از گرفتاریهای دشوار درونی و بیرونی روبرو است. امیدواریم که با درک درست و واقعبینانه از شرایط ایران، منطقه و جهان کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با موفقیت کارهای خود را به پایان برساند. رفقا حزب کمونیست کردستان عراق همیشه خود را یار وهمراه آزادیخواهان و دموکراسی طلبان جهان پنداشته و می پندارد، لذا سازمان مبارز شما یار و همراه ما بوده و میباشد. بار دیگر برای کنگره شما موفقیت و پیروزی آرزومندیم. 29.03.2009

افزودن نظر جدید