در دفاع از مبارزات دمکراتیک ملت ایران و حفظ منابع طبیعی و آثار ملی

جمهوری اسلامی ایران درادامه سیاستهای سرکوبگرانه، ضد منافع ملی، و نیز تاراج و نابودی منابع طبیعی و آثار ملی، اینبار موجب شده است دریاچه ارومیه رو به نابودی رود.

اعتراضات ملت ایران، بویژه تظاهرات مبارزان شهرهای تبریز و ارومیه و... به این سیاستهای تخریبی و نابخردانه در روزها و هفته های اخیر، نه تنها از سوی مسئولان امور مورد توجه قرار نگرفته، بلکه مانند همیشه پاسخ این خواسته های به حق، دمکراتیک و حیاتی با سرکوب، دستگیری، زندان و حتی قتل معترضان پاسخ گفته است.

حکومتگران جمهوری اسلامی به جای پاسخ گویی به این اعتراضات مدنی دست به دستگیری بسیار وسیع مبارزان راه آزادی و اعتلای ایران، بویژه در شهرهای آذربایجان زده اند.

ما ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه، ضدملی، که منافع و منابع ملی ایران را هدف گرفته است، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط تمام دستگیرشدگان حوادث اخیر، قطع فوری سیاست ها و اقدامات سرکوبگرانه بر علیه مردم و نیز خواهان رسیدگی فوری به خواسته های به حق ملت ایران، در رابطه با پیش گیری فوری از نابودی دریاچه ارومیه می باشیم.

جمعیت پشتیبانی ازمبارزات دمکراسی خواهی مردم ایران -  برلین

07/09/2011

افزودن نظر جدید