گفتگو با پروین شمسی

ستمگر بس عبث پنداشت

کشتن هست درمانش!

پس از ۲۳ سال رنج و درد، انسانهایی ساخته شدند مصمم ، پیگیر و پر تلاش!

گروه کار زنان سازمان فدأییان خلق ایران اکثریت در راستای افشای جنایات جمهوری اسلامی، بخصوص فاجعه ملی سال ۱۳۶۷، دومین گفتگوی خود را با خانواده ی رحیم شمسی، از جان باختگان فاجعه ملی و از اعضای حزب توده ایران، انجام داده است. توجه شما را به آن جلب میکنیم.

افزودن نظر جدید