تابستان ١٣۶٧، بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران

یکشنبە بیست و پنجم سپتامبر ٢٠١١، ساعت ١٦:٠٠

محل: Martin – Luther – Haus

Martin – Luther – StraBe 16

52062 Aachen

افزودن نظر جدید