یاد جانباختگان "فاجعە ملی" کشتار ۶٧ گرامی باد

زمان: شنبە ٢٤ سپتامبر ٢٠١١، ٦ تا ٩ بعد از ظهر

Judsom Memorialchurch

55 Washington Square South

New York, NY, 10012

کانون گفتوگو و بحث آزاد نیویورک

افزودن نظر جدید