کنگرۀ برنامۀ حزب چپ آلمان

در روزهای آدینه 29 مهر تا یکشنبه 1 آبان 1390 (21 تا 23 اکتبر 2011 میلادی) نشست دوم کنگرۀ دوم حزب چپ آلمان در شهر اِرفورت، مرکز ایالت تورینگن این کشور برگزار شد.

دستور کار این کنگره تصویب نخستین برنامۀ حزب چپ آلمان بود. این حزب که در روزهای پایانی خرداد 1386 (ژوئن 2007 میلادی) از وحدت «حزب چپ. حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان» و «آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت اجتماعی» تشکیل شده است، تا کنون برمبنای راستاهای برنامهای فعالیت میکرد و دارای برنامه نبود.

مباحث برنامه ای از بدو تشکیل این حزب در دستور قرار داشت و بعد از چند سال بحث در درون واحدها و فراکسیونهای حزبی، پیش نویس برنامه تهیه شده ماهها قبل از تشکیل کنگره انتشار یافته و در درون و بیرون حزب مورد بحث قرار گرفت.

بررسی صدها پیش نهاد و تصحیح طرح شده از طرف سازمانهای ایالتی، گروههای کاری و فراکسیونهای حزبی در دستور کنگره قرار داشت و پس از طرح پیشنهادات و رای گیری روی تک تک پیشنهاداتی که از طرف پیشنهاد دهندگان بررسی آنان ضرور تشخیص داده میشد، برنامه حزب با کسب 96.9 درصد آرای کنگره و کسب 503 رای موافق، 4 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رسید. پس از کنگره برنامۀ مصوب کنگره باید در میان اعضا به همهپرسی گذاشته شود تا اعتبار نهایی قانونی را به دست آورد.

در این برنامه بر تلاش حزب در راه غلبه بر سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم دمکراتیک با برنامه ملی شدن بانکها و موسسات مالی و سیستم جدیدی مالیاتی بردرآمد موسسات و واحدهای تولیدی، خدماتی مورد تاکید قرار گرفته است.

در پی دعوت حزب چپ آلمان از سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) رفیق مهدی فتاپور، عضو هیئت سیاسی – اجرایی ورفیق بیژن اقدسی، مسئول روابط بینالملل سازمان در برلین در نشست دوم کنگرۀ دوم این حزب شرکت کردند. رفیق حسن روحانی، از اعضای حزب چپ آلمان نیز همکاری تنگاتنگی با گروه نمایندگی سازمان در این کنگره داشت. از آنجا که تدوین و تصویب برنامه سازمان در دستور کار سازمان قرار دارد، مباحث مطرح در این کنگره و نحوه کار این حزب در تدوین برنامه بعنوان یک تجربه عملی مورد توجه سازمان بود. در طی کار کنگره نمایندگان سازمان با تعداد زیادی از کادرهای دست اندرکار تدارک کنگره و مسئولان فراکسیون های حزب دیدار داشته و راجع به پراهمیت ترین مباحث مطرح در این حزب و نحوه کار و پیشبرد مباحث، نقش فراکسیونها و ارگانهای حزبی گفتگو داشتند. در این رابطه بر ادامه گفتگوها در این زمینه تاکید شده و قرارهایی برای ادامه این گفتگوها گذاشته شد.

همچنین در چارچوپ همکاریهای موجود میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان و در ادامۀ تلاشها و دیدارهای پیشین برای دستیابی به نگاهی مشترک به مسائل ایران، گروه نمایندگی سازمان در دیدارهایی با برخی از مسئولین امور بینالملل حزب چپ آلمان منجمله آقای ولفگانگ گِئرکه مسئول بخش بینالملل گروه نمایندگان حزب چپ در مجلس آلمان (بوندستاگ) و با تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا و عضو این حزب به تبادل نظر پیرامون مسائل جاری ایران پرداخت

هیات نمایندگی سازمان در این کنگره علاوه بر دیدار با برخی مسئولان و نظریه پردازان حزب چپ آلمان با تعدادی از هیاتهای نمایندگی مهمان در این کنگره گفتگو داشت. . در این رابطه در دیداربا نماینده حزب کمونیست چین شرایط ایران و نظر سازمان در رابطه با مسائل منطقه و ایران تشریح شده و بر ضرورت یافتن راههایی برای جلوگیری از درگیری نظامی در منطقه تاکید شد. نمایندگان سازمان در این دیدار بر اهمیت حفظ ثبات در ایران و منطقه تاکید کرده و  ذکر کردند که چنین ثباتی، تنها با پذیرش مشارکت مردم در حیات سیاسی و تامین اراده آنان ممکن است

  همچنین در حاشیه کنگره دیدار مشترکی مابین نمایندگان سازمان با هیات های نمایندگی سوریه، عراق و لبنان برگزار شد و در رابطه با اوضاع منطقه بخصوص سوریه و ایران تبادل نظر صورت گرفت. هر چهار هیات نمایندگی بر ضرورت مهار نیروهای افراطی در درون و بیرون حکومتها تاکید داشتند. در این جلسه تاثیر متقابل حوادث سیاسی کشورهای منطقه بر روندهای جاری در کشورهای دیگر مورد توافق همه بود و همه بر ضعف ارتباطات و همکاری جریانهای غیر افراطی کشورهای مختلف با یکدیگر تاکید داشتند.

هیئت نمایندگی  سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

افزودن نظر جدید