هشدار کانون نویسندگان ایران درباره تشدید سرکوب و سانسور

روز يازدهم ارديبهشت ١۳٨٨ کسانی که فقط برای بزرگداشتِ روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران گرد آمده بودند مورد هجوم و ضرب و شتم صدها نفر از ماموران علنی و مخفی قرارگرفتند که از پيش سازماندهی شده  و در محل آبنمای پارک منتظر ايستاده بودند. در جريان اين هجوم حدود يک صد نفر بازداشت شدند. بسياری از اين بازداشت  شدگان از رهگذرانی بودند که بی خبر از همه جا آمده بودند تا ساعتی از بعد ازظهر روز جمعه خود را در پارک بگذرانند، اما اکنون همۀ آنها در بند ٢۴٠ زندان اوين در انتظار اتهام های سنگين  و عجيب  و غريب اند. در همان روز در يورش ديگری به کارگران فلزکار در تعاونی آنها، واقع در نعمت آباد در جاده ساوه، دهها تن ديگر دستگیر شدند. شمار ديگری نيز در جريان برگزاری مراسم ا ول ماه مه در سنندج بازداشت شده اند.
افزون بر اين، روز چهاردهم ارديبهشت در همان حال که به مناسبت هفتۀ  معلم، بانگ و غوغای ستايش از مقام معلم  وقدردانی از نقش اجتماعی او ازرسانه های تبليغاتی گوش فلک را کر می کرد، معلمان تهران در جريان تجمع مسالمت  آميزشان برای  طرح  مطالبات  خود کتک خوردند و شماری از آنان بازداشت شدند.
طُرفه آن که طی همين روزها که متوليان دولتی و معرکه گردانان نمايشگاه  سالانۀ کتاب، به مناسبت برگزاری  اين نمايشگاه، در تشويق کتابخوانی وفرهنگ پروری با  ارائه  آماروارقام بلند بالا، داد سخن می دادند، شماری از قديمی ترين و خوش نام ترین ناشرا ن کشور را به علت ناهماهنگی با سياست های فرهنگی دولت از شرکت در نمايشگاه محروم کردند وزير فشار قراردادند.
کانون نويسندگان ايران بر پايه تعهدی که در زمينۀ  آزادی بيان و انديشه و مبارزه با سا نسور دارد، فشار آ وردن بر ناشران مستقل و جلوگيری از فعاليت صنفیِ کارگران و معلمان برای بيان خواسته های  واقعی شان را محکوم می کند و نسبت به تشديدعمومی فضای سرکوب و خفقان هشدار می دهد.

كانون نويسندگان ايران
١۷ ارديبهشت ١٣٨٨

افزودن نظر جدید