استقبال سازمانهای کارگری بین المللی از آزادی ابراهیم مددی

تهیە و تنظیم از صادق کار

بدنبال انتشار خبر آزادی ابراهیم مددی نایب رییس هییت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد، رهبران کنفدراسیون اتحادیە های کارگری  بین المللی (ای تی یو سی) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (آی تی اف ) در ٣٠ نوامبر با انتشار اعلامیە مطبوعاتی مشترکی، ضمن ابراز خشنودی از آزادی ابراهیم مددی بر تدوام تلاش و مبارزە و حمایت این دو سازمان بین المللی کارگری تا رهایی کلیە فعالین کارگری زندانی و رعایت حقوق سندیکایی و انسانی کارگران ایران، تاکید نمودند.

دیوید کراکت، دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، بە محض دریافت خبر آزادی ابراهیم مددی نسبت بە آن واکنش نشان داد و گفت: "ما از آزادی، ابراهیم مددی کە بە ناحق و بنابر اتهام بی پایە و اساس (تهدید امنیت ملی) در سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، باز داشت و زندانی شد، خوشحال هستیم. او از زندان آزاد شد، زیرا همە اتحادیە های کارگری جهان خواستار آن و رعایت عدالت در این مورد بودند."

شارون با رون، رهبر کنفدراسیون جهانی اتحادیە های کارگری (آی تی  یو سی) نیز گفت: "آزادی ابراهیم مددی، نتیجە تلاش و اعتراضات سرسختانە همە اتحادیە های کارگری در سطح جهان و همچنین انتقاد سازمان بین المللی کار از عدم پای بندی دولت ایران بە تعهدات خویش و پایمال کردن حقوق بنیادین کار است. ما ضمن ابراز خوشحالی از آزادی ابراهیم مددی، معتقدیم کە هنوز تکلیف حقوق بنیادین سندیکایی کارگران ایران بعنوان سوالی کە تا کنون از طرف دولت بی پاسخ گذاشتە شدە ناروش است. بهمین دلیل خوشبینی ما فعلا توام با احتیاط است. با این وصف، ما همچنان برای آزادی سایر کارگران زندانی و رعایت حقوق سندیکایی کارگران در ایران بە همراە، فدراسیون کارگران حمل و نقل تلاش خواهیم کرد." دیوید کرافت نیز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: "تلاش همە ما برای آزادی منصور اسالو و ابراهیم مددی با آزادی آنها از زندان نتیجە بخش بودە است. این نشان می دهد کە مبارزە و اعتراض ثمر بخش است. با وجود خوشحالی ما از آزادی مددی، جشن واقعی ما روزی است کە همە فعالین کارگری از زندان آزاد شوند، و اسالو و مددی بتوانند از حقوق خویش بهره مند گشتە و در ترکیب هیئت مدیرە سندیکای واحد بە وظایفشان عمل کنند.

بخش: 

افزودن نظر جدید