حکومت در تدارک تشدید اختناق و سرکوب و انتقامجویی از اصلاح طلبان وجنبش سبز است

شواهد و دلایل متعدد حکایت از آن می کنند، کە حکومت خود را برای تشدید و توسعە اختناق پس از بر گزاری انتخاب فرمایشی مجلس نهم آمادە می کند. سخنان سردار نقدی به هنگام ملاقات با دانشجویان بسیجی، محاکمە فایزە رفسنجانی و مسدود کردن سایت هاشمی رفسنجانی، تهدید خاتمی، قرائت گزارش کمیسیون اصل نود درمجلس راجع بە حوادث بعد از انتخابات دورە گذشتە ریاست جمهوری و اقدامات مشابە دیگری از این دست در هفتە های اخیر و بدنبال تشدید بحران اقتصادی، تحریم بانک مرکزی و پرهیز سازمانها و شخصیتهای اصلی اصلاح طلب و رهبران شاخص جنبش سبز از شرکت در انتخابات فرمایشی، نشان می دهند کە حکومت غرق در گرداب بحرانهای متعدد و درماندە از ادارە جامعە و مصمم بە حفظ قدرت بە هر قیمت، می خواهد همچنان از حربە اختناق و تشدید آن برای ماندن در قدرت بهرە بجوید.

حکومت در شرایطی خود را برای تشدید اختناق و سرکوب آمادە می کند، کە این حربە تجربە شدە، گرچە آسیبهای دردناکی را بر جامعە وارد کردە است، اما نە مشکل ناتوانی حکومت را حل نمودە، نە منجر بە کاهش بحرانها گردیدە و نە مانع رشد سطحی و بطنی جنبش سبز گردیدە است و نە مانع ژرفش روزافزون تضادها در درون طیفهای محافظە کاران حاکم گشتە است. با این اوصاف معلوم نیست کە بە چە دلیل رهبر حکومت همچنان کوشش می کند با حربە اختناق و سرکوب، کە کارایی خود را از دست دادە است، مشکلات و بحرانهای خود ساختە را رفع و رجوع نماید و نظام فاسد و مستبد تحت رهبری خویش را کە از هر سو با مخالفت و تحت فشار قرار گرفتە از تعرض فزایندە جنبش مردمی موجود محفوظ نگاە دارد.

بی شک پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات فرمایشی کە دلایل آن با صدور بیانیە ها و طڕق دیگر بە سمع مردم رسیدە است و همچنین افزایش تعداد نامه های سرگشادە خطاب بە خامنەای و دیکتاتور خواندن وی توسط اشخاصی مانند ابوالفضل قدیانی ومحمد نوری زاد، کە تا پیش از انتخابات گذشتە ریاست جمهوری جزیی از نظام بودند و همچنین تقلیل فزایندە نفوذ و اتوریتە ولی فقیە در میان جریان حاکم و روحانیت شیعە کە نقش زیادی در تضعیف موقعیت استبداد حاکم و گسترش مخالفت و مخالفان رژیم دارند، در تصمیم حکومت برای تشدید اختناق و سرکوب بی اثر نبودە است. با این حال محرکهائی مانند جدی شدن تحریم بانک مرکزی توسط اتحادیە اروپا، آمریکا و تعداد قابل توجهی از کشورهای صاحب نفوذ جهان، شکست فضاحت بار طڕح موسوم بە هدفمند کردن یارانە ها، سقوط فزایندە ارزش ریال، ورشکستگی واحد های خرد و کلان تولیدی، افزایش مداوم تعداد بیکاران، تورم و ناتوانی و ناکامی حکومت در مدیریت این بحرانها و مشکلات، کە موجی از نارضایتی وسیع اجتماعی را بدنبال خواهد داشت، دلیل اصلی این تصمیم حکومت اند.

رژیم از اصلاح طلبان، بخاطر شرکت نکردن آنها در انتخابات و افزایش و صریحترشدن انتقادات آنها نسبت بە حکومت و بخصوص بە خامنەای کە در چنین شرایط بحرانی صورت می گیرد، به شدت عصبانی و مترصد انتقام است. بهمین جهت در هفتە های پس از انتخابات فرمایشی خطرات زیادی در کمین اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز و به خصوص زندانیان سیاسی و آنهائی کە در دسترس رژیم اند، نشستە است. البتە این بدین معنی نیست کە در این دور افراد دیگر از این قایدە مستثنی خواهند بود، بازگرداندن ابراهیم مددی بە زندان و رفتار وحشیانە و ضدانسانی با رضا شهابی و سایر اسیران زندانی نشآن می دهد کە تشدید اختناق شامل همە مخالفین و منتقدین جریان حاکم خواهد شد. اما بنظر می رسد این بار اصلاح طلبان بیش از همە در معرض فشار و تعرض قرار گیرند. از هم اکنون رژیم با مسدود کردن سایت رفسنجانی مرز خودیها و ناخودیها را از نو ترسیم کردە است. اگر با رفسنجانی در این مرزبندی جدید چنین رفتار شود، حدس زدن در مورد کیفیت رفتار با محمد رضا خاتمی، تاج زادە، نبوی، موسوی، کروبی، خانم رهنورد، خانم کروبی و ... چندان دشوار نیست. باید هوشیار بود و از هم اکنون بە فکر چارە بود. پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات بی تردید سبب کاهش شدید مشارکت در انتخابات خواهد شد و این برای آنها هزینە خواهد داشت. حکومت می خواهد این هزینە را هرچە زودتر وصول کند. بکوشیم این هزینە را تا حد ممکن کاهش دهیم.

بخش: 

افزودن نظر جدید