دو بیانیه

درباره ی انحلال خانه ی سینما

باخبر شدیم كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه ی سینما را منحل اعلام كرده است؛ حالآنكه خانهی سینما یك تشكل صنفی ثبتشده و دارای شخصیت حقوقی است، و انحلال آن جز با حكم دادگاه ذیصلاحیت كه مسبوق به رسیدگی قانونی و مستند به دلایل قانونی باشد ممكن نیست.
ما نگرانی خود را از این اقدام غیرقانونی اعلام میكنیم و خواهان لغو این تصمیم دستگاه اجرایی هستیم.
كانون نویسندگان ایران
20 دیماه 1390

------------------------------

درباره ی تشدید بازداشت فعالان اجتماعی

در هفته اخیر شماری از فعالان اجتماعی، روزنامهنگاران و فعالان كارگری بازداشت شدند. از جملهی این فعالان میتوان از سعید مدنی نام برد كه كاوشگر و پژوهندهی دردها و مصائب اجتماعی است. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است كه توجیهگر این بازداشتها باشد، مگر آنكه فعالیت اجتماعی مسالمتآمیز را امری غیرمجاز و نامعمول تلقی كنیم.
كانون نویسندگان ایران فعالیت اجتماعی و مطبوعاتی و كارگری را حق مسلّم این فعالان میداند و خواهان آزادی بازداشتشدگان است.

كانون نویسندگان ایران
۲۰ دیماه ۱۳۹۰

افزودن نظر جدید