موضع ما در قبال انتخابات نهمین دوره مجلس

هممیهنان گرامی!
مردم مبارز کردستان!
رژیم جمهوری اسلامی در صدد است روز 12 اسفند ماه 1390 نهمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار نماید و بدلیل آنکه در شرایط حاضر بیش از هر زمانی از تودههای مردم بریده است، دیریست به تکاپو افتاده تا در این روز حتیالامکان مردم بیشتری را بر سر صندوقهای رأی گردآورد. بدین منظور هر گونه ابزاری – از تهدید به بریدن نان مردم گرفته تا دادن وعدهی پاداشهای گوناگون – را بکار میگیرد غیر از مکانیزم درست تشویق مردم به شرکت در انتخابات، که عبارتست از آزادی کاندیداتوری و رأی دادن و تضمین یک انتخابات آزاد و دمکراتیک.
انتخابات در کشورهای آزاد و دمکراتیک فرصتی است مناسب تا تودههای مردم از طریق محول کردن مسئولیت ادارهی امور کشور به نمایندگان مورد اعتماد خود، اصل حاکمیت مردم بر مردم را پیاده نموده و سرنوشت خویش را بدست بگیرند. بر این اساس بزرگترین ناحقی و ظلمی که دولتهای دیکتاتور نسبت به شهروندان خویش روا میدارند عبارتست از اینکه امکان شرکت آزادانه در انتخابات یا به عبارتی روشنتر امکان تأثیر گذاری بر سرنوشت خویش را از آنان سلب نماید. بر همین اساس بایکوت انتخابات از سوی آحاد و گروههای هر کشوری نامطلوبترین گزینهای است که حاکمیتهای دیکتاتور بر آنها تحمیل مینمایند.
در ایران اسلامی از همان ابتدا انتخابات و رفراندوم از ماهیت خود تهی گشته و طبق مبانی فلسفی جمهوری اسلامی، این رژیم مشروعیت خود را از مردمی که بر آنها حکومت میکند، کسب نمینماید. به همین دلیل براه انداختن انتخابات عمدتا تلاشی بوده برای جلب توجه افکار عمومی داخل و خارج از کشور. اما هر بار ابعاد گستردهتری به این روند داده شده و میتوان گفت در انتخابات اینبار به اوج خود رسیده است.
جمهوری اسلامی به تجربه دریافته است که کوچکترین گشایشی در انتخابات و بطور کلی فضای سیاسی ایران به مردود شمردن نظام ایدئولوژیکی تحمیلی در کلیت خود میانجامد. به همین دلیل کاربدستان رژیم با تجربهای که از برخی از انتخابات گذشتهی مجلس یا ریاست جمهوری اندوخته اند مترصد آنند که اینبار حلقهی "خودی"ها را آنقدر تنگ نمایند که حتی برخی از بقول آنها "نزدیکترین یاران امام" هم جایی در آن نداشته باشند. به همین دلیل میبینیم که شخص "رهبر" به میدان آمده و بصراحت اعلام میدارد آنهایی که روزی از روزها بر خلاف خواست و میل وی عمل کردهاند، تا هنگامیکه از هر گامی که بسود مردم و خواستهای آنان برداشتهاند توبه نکنند، نمیتوانند در هیچ انتخاباتی شرکت نمایند.
میدانیم که اوضاع در کردستان در مقایسه با دیگر مناطق بسیار بدتر است. مردم کردستان در مقاطع بسیار به جمهوری اسلامی و دستاندرکارانش "نه" گفته و در مقابل سیاستهای ضد انسانی آن ایستادگی کردهاند. به همین دلیل کردها بدون آنکه گناهی از آنان سرزده باشد از دیدگاه مقامات رژیم گناهکارند و همواره به دیدهی تردید به آنها نگریسته میشود. در قاموس گردانندگان جمهوری اسلامی کرد دلسوز کسی است که به ملت خود پشت کرده و همهی توان خود را در خدمت مقاصد ضد انسانی رژیم ولایت فقیه قرار دهد.
در رابطه با انتخابات، در ایران و بویژه در کردستان افراد مورد اعتماد مردم یا از طریق رد صلاحیت از رقابتهای انتخاباتی دور نگهداشته میشوند، یا با دستکاری در نتایج انتخابات و انتصاب مهرههای مورد نظر مقامات رژیم، بعنوان بازندهی رقابتهای انتخاباتی معرفی میگردند و یا اگر به هر دلیل به مجلس یا دیگر ارگانهای باصطلاح منتخب راه یافتند، به دستورافراد و ارگانهای غیر منتخب صدایشان خاموش و نقطهنظراتشان مسکوت میماند.
بعلت آنکه در این دوره نیز هیچگونه ویژگی انتخابات آزاد در انتخابات مجلس وجود ندارد، بدلیل آنکه نه رژیم جمهوری اسلامی و نه هیچکدام از کاندیداها دارای برنامهی اعلام شدهای برای ایجاد تغیرات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بسود مردم نیستند، بخاطر آنکه نه کاندیداتوری و نه انتخاب آزاد بوده و نه هیچ تضمینی برای عدم دستکاری نتایج انتخابات وجود دارد و سرانجام به سبب آنکه مجلس ایران از هیچ صلاحیتی جهت تصمیمگیری آزادانه برخوردار نیست و کلیهی مصوبات آن از بالا به آن دیکته میشود، حزب دمکرات کردستان انتخابات دورهی نهم مجلس را بایکوت مینماید.
میدانیم که کاربدستان رژیم در کردستان و دیگر مناطق برای گرم کردن بازار انتخابات به رقابتهای عشیرهای و منطقهای و فرقهای دامن میزنند. اما امیدواریم مردم ایران و بویژه کردستان هشیارتر از آن باشند که در دام این حیلهی مزدوران گرفتار آیند و بدین ترتیب این نقشه را خنثی نمایند. همچنین اطلاع داریم که عوامل حاکمیت میکوشند با تهدید مردم به قطع یارانهها و دادن وعدهی برخی امتیازات مادی آنها را بپای صندوقها بکشانند. مردم هشیار کرد نباید در پی این تهدیدات نیز از میدان بدر روند. یارانه بخش کوچکی از حقوق تضییع شدهی مردم بوده و بخششی نیست که آنها بتوانند آنرا ارمغانی از سوی خود بشمار آورده و از این جهت بر مردم منت بگذارند.
بمنظور آنکه بایکوت انتخابات، که اینبار تصمیم اکثریت مردم و نیروهای سیاسی است، به شیوهای شکوهمند بمرحلهی اجرا درآید، حزب دمکرات کردستان خواستار آنستکه روز دوازدهم اسفند ماه 1390 همه – بویژه در کردستان– در منازل خود باقی بمانند و بدین ترتیب تا آنجا که ممکن است رژیم و مزدورانش را تنها بگذارند.
پیروز باد ارادهی متحد خلقهای ایران علیه دیکتاتوری و استبداد.
نابودی و فنا از آن رژیم آزادیستیز جمهوری اسلامی.

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

12 / 1 / 2012

افزودن نظر جدید