جلسه انتخاباتی کروبی در دانشگاه کرمانشاه فرصتی برای طرح مطالبات کُردها

كوردانه: عصر روز دوشنبه 21 ارديبهشت ماه مهدی كروبی كانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در جريان سفر تبليغاتی خود به كرمانشاه در جمع دانشجويان دانشگاه رازی اين شهر حضور يافت و ضمن ايراد سخنانی در پيوند با انتخابات رياست جمهوری و بيان شمهای از ديدگاهها و برنامههای خود جهت اصلاح امور كشور و احقاق حقوق شهروندان به پرسشهای دانشجويان پاسخ گفت.

دانشجويان عضو و هوادار اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد و نيز دانشجويان مستقل هويت خواه كُرد با حضوری پررنگ و چشمگير، پيش از آغاز و در طول مدت مراسم با سر دادن شعارها و بالا بردن پلاكاردهايی كه روی آنها نوشته شده بود: دانشجوی زندانی را آزاد كنيد ـ زندانی سياسی آزاد بايد گردد ـ احكام اعدام را متوقف كنيد ـ دانشگاه پادگان نيست ـ احقاق حقوق ملت كُرد در چهارچوب دموكراسی و حقوق بشرـ كرماشان بزرگترين قربانی نسل كشی زبانی و فرهنگی ـ آسميلاسيون فرهنگی و زبانی در كرماشان را متوقف كنيد ـ زووانی كوردی ناسنامهی ئيمهس ـ برخودان ژيانه ـ بژی ئازدی، بژی يه كسانی ـ پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان ـ اجرای اصل ١۵ و١٩ قانون اساسی، كردستان سنگر آزادی خواهی ـ كردستان قربانی نقض حقوق بشر و... خواستار پايان دادن به تمامی اشكال تبعيض عليه ملت كُرد و رفع محروميتها و محدوديتها از ايشان شدند.

همچنين دانشجويان با در دست داشتن تصاويری از زندانيان سياسی و فعالان كُرد محكوم به اعدام از جمله فرزاد كمانگر، ياسر گلی، محمدصديق كبودوند، برادران علايی، زينب بايزيدی، روناك صفازاده، حبيب اله لطيفی و احسان فتاحيان شعارهايی مبنی بر آزادی زندانيان سياسی و لغو احكام اعدام فعالان كُرد سر دادند.

حضور گسترده، تعدد پلاكاردها و تكرار شعارها از سوی دانشجويان هويت خواه كُرد باعث شد تا مهدی كروبی در آغاز سخنان خود با اشاره به حضورش در ايلام و كرمانشاه طی سفر اخير، بر واقعيت متكثر بودن جامعۀ ايران به لحاظ قومی و مذهبی تأكيد نمايد و اجرای اصول ١۵ و ١٩ قانون اساسی را در صورت پيروزی در انتخابات تعهد كند.

در فرصتی نيز كه در اختيار چهار نفر از دانشجويان به عنوان نمايندگان طيفها و جريانهای فكری حاضر در مراسم گذاشته شد نماينده اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد مركز كرمانشاه به عنوان يكی از سخنرانان ضمن ارائه كليتی از وضعيت مناطق كردنشين در ايران به لحاظ محروميت اقتصادی، نقض حقوق بشر، آمار بالای زندانيان سياسی، صدور بیرويه احكام اعدام برای فعالان كُرد، عدم مشاركت كُردها در ساختار قدرت، عدم به كارگيری نيروهای بومی متخصص در رأس مديريت استانها و شهرهای كردنشين و اشاره به سياست نسل كشی فرهنگی و زبانی در كرماشان به عنوان بزرگ ترين شهر كردستان به طرح پرسش هايی در ميزان تعهد و توانايی كروبی در رفع مشكلات و موانع رشد اقتصادی و فرهنگی، رفع تبعيضات اجتماعی و سياسی و وضعيت حقوق بشر در كردستان پرداخت و در پايان خطاب به وی گفت: ما ضمن تصميم به مشاركت در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری و با اطلاع از مواضع شما در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق اقوام كه در قالب سخنرانیها و بيانيههای تان اعلام داشته ايد انتخاب خود را كرده ايم و آن شما هستيد، به اين شرط كه شما نيز خواستههای ما را در نظر گرفته و در جهت برآوردن آنها تلاش نماييد.

كانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نيز در پاسخ گفت: ايران برای همۀ ايرانيان است و حقوق شهروندی بايد برای همه به صورت يكسان رعايت شود. وی افزود: در صورت پيروزی در انتخابات تا آن جا كه مقدور باشد از همهی ايرانيان در پست های مديريتی و اجرايی كشور استفاده خواهم كرد و با استفاده از آن اختياراتی كه قانون به رئيس جمهور داده اصول معطل مانده قانون اساسی همچون اصل ١۵و ١٩ را به اجرا در خواهم آورد.

مهدی كروبی در مورد زندانيان سياسی با اشاره به اقداماتی كه تا كنون در اين رابطه انجام داده است گفت: با وجود تفكيك قوا و استقلال قوه قضائيه از قوه مجريه، در هر مقامی كه بودهام از توان و نفوذ خود در جهت رفع مشكل آزادی زندانيان سياسی استفاده كرده ام و در اين ميان نيز بارها از زندانيان كُرد حمايت نمودهام كه شايد شما هم در اين رابطه شنيده باشيد.

دانشجوی ديگری نيز كه به نمايندگی از دانشجويان آزادی خواه تحكيم وحدت طيف علامه در كرمانشاه سخن گفت با تأكيد بر اين كه اميدی به انجام اصلاحات از بالا در اين ساختار وجود ندارد شركت در انتخابات را نيز جهت پيشبرد اصلاحات و بهبود اوضاع چندان موثر ندانست اما شعارها و عملكرد كروبی را تا اندازه ای اميدوار كننده خواند. وی با اشاره به فشارهای وارده بر دانشجويان از جمله ستاره دار كردن و به زندان افكندن فعالان دانشجويی خواستار رفع تمامی تبعيض های جنسيتی، قومی، مذهبی و... شد و در پايان از كروبی خواست تا اگر او نيز خواستار آزادی زندانيان سياسی است بازوبندی را كه بر روی آن نوشته شده بود "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" را از وی قبول كند و بر بازوی خود ببندد كه قبول بازوبند از طرف كروبی با تشويق دانشجويان همراه بود.

دو دانشجوی ديگر كه در آغاز و پايان مراسم موفق به سخنرانی شدند از دانشجويان بسيجی دانشگاه رازی كرمانشاه بودند كه عمدتاً به نقد كروبی و شعارهای او پرداختند.

منبع: 
www.kurdane.com

افزودن نظر جدید