انتخابات نمایشی اسفندماه، مجالی برای تبلور اعتراض، گسترش جنبش سبز و پیگیری حاکمیت ملی

به نام خدا
راهپیمایی پرشکوه ۲۵ خرداد سال ۸۸ سرآغاز جنبش سبز ملت ایران در ادامه مبارزه مستمر و آگاهانه برای دستیابی به حقوق و آزادیهای قانونی و دفاع از حق مشارکت در اداره امور و تعیین سرنوشت خویش بود. این حرکت مدنی و حق طلبانه با سرکوب غیرانسانی و خشونتبار(از جمله به گلوله بستن اجتماعات و راهپیماییهای مسالمت آمیز، بازداشتهای غیرقانونی گسترده منتقدان و معترضان و شکنجه زندانیان و جنایاتی چون کهریزک و به ویژه فاجعه عاشورای خونین سال ۸۸) روبرو شد. با وجود این همه، حضور پرشور مردم آزاده و حق جو در حرکت اعتراضی ۲۵ بهمن سال ۸۹ عزم راسخ ملت ایران را در ادامه این مبارزه انسانی به نمایش گذاشت. اعتراض ۲۵بهمن نشان داد جنبش سبز با زندگی مردم در آمیخته و با آرمانهای بلند ملت زنده است.

شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن گرامیداشت یاد شهیدان جنبش سبز، ادای احترام به خانوادههای داغدار ایشان، تجلیل از زندانیان و همه کسانی که در ماههای گذشته متحمل خشونت و سرکوب و محرومیت شدهاند، انتخابات مجلس نهم را بهمثابه سرآغاز مرحلهای نوین از حیات جنبش سبز ارزیابی میکند. مرحلهای که در صورت کنش آگاهانه و سازمانیافته فعالان سبز میتواند در مسیر مبارزه مدنی ملت ایران برای استیفای حقوق ازدست رفته خویش تجربهای غنی و پربار به ارمغان آورد و چشم انداز امید بخشی را برای آینده جنبش رقم بزند. بخشهای مختلف جنبش سبز در مرحله ثبت نام نامزدهای انتخاباتی، با اتخاذ موضع هماهنگ و منسجم و اعلام عدم مشارکت فعال در انتخابات نشان دادند با وجود همه فشارها و تهدیدها و تطمیعهای پیدا و پنهان از آمادگی و ظرفیت مطلوبی برای تبدیل انتخابات مجلس نهم به مبارزهای مدنی و تعیین کننده علیه استبداد برخوردارند.

این انتخابات اگر درنگاه ما فرصتی برای نمایش عزم و اراده ملت بر ادامه مبارزه تا تحقق مطالبات خویش تلقی میشود، اقتدارگرایان حاکم نیز بدان همچون فرصتی برای مشروعیت بخشی به تداوم حضور خویش در قدرت و حل مشکلات خود در سطح بین الملل می نگرند. حاکمیت امیدوار است بتواند رقابت باندهای درون خود را به عنوان رقابت انتخاباتی واقعی میان جریانها و گرایشهای مختلف اجتماعی تبلیغ کند و به این ترتیب نمایشی از انتخابات به ظاهر رقابتی را به اجرا در آورد. اقتدارگرایان می کوشند با استفاده از تمامی امکانات تبلیغاتی، سیاسی، امنیتی و پلیسی خود مردم را به حضور هرچه بیشتر در انتخابات ناگزیر سازند. این تلاش میتواند شامل طیفی از اقدامات از جمله عملیات روانی، شایعه پراکنی، ایجاد رعب و ترس از عواقب عدم شرکت در انتخابات، محدودیت بیشتر رسانههای مستقل و اعمال فشار بیشتر بر تشکلهای سیاسی و مدنی منتقد و … باشد. اقتدارگرایان حاکم نشان دادهاند برای حفظ قدرت و تداوم موقعیت خویش، اعتنایی به منافع و مصالح و امنیت ملی نمیکنند؛ بنابراین تعجبآور نخواهد بود اگر طی مدت باقیمانده تا انتخابات شاهد اجرای سناریوهایی همچون تشدید بحران و تهدیدهای خارجی و استفاده تبلیغاتی از آن به منظور تحریک احساسات وطن پرستانه ملت در هنگامه انتخابات باشیم. شواهد و قراین این سناریوهای نابخردانه که آثار زیانبار آن بر منافع و مصالح کشور قابل انکار نیست، از هم اکنون قابل مشاهده است. در همین حال و با وجود تبلیغات جاری که عمدتاً مصرف داخلی دارد، تلاش برای رسیدن به توافق و تفاهم با طرفهای آمریکایی و اروپایی، با اعطای امتیازات چشمگیر در ازای کاهش فشارها و تحریمها، در جریان است.

رویکرد ضدملی و ضدمردمی حاکمان اقتدارگرا، مسئولیت همراهان جنبش سبز را در آگاهی بخشی به جامعه در قبال انتخابات آینده چند برابر میکند. همگامان جنبش سبز می توانند نقش مهمی دررسواسازی انتخابات نمایشی و فرمایشی اسفند ماه و سناریوهای عوامفریبانه حاکمیت، و نیز تبیین ویژگیها و لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عهده گیرند.
طیفهایی از همراهان جنبش سبز، بازه زمانی بزرگداشت اولین سالگرد ۲۵ بهمن تا روز رأی گیری را فرصتی مناسب برای تبلور و ابراز مجدد جنبش، و تأکید دوباره بر مواضع اصولی آن و نیز پیگیری چشماندازها میدانند. شورای هماهنگی راه سبز امید تمامی فعالان و حامیان جنبش سبز به ویژه جوانان و دانشجویان را به همیاری و همفکری در این باره، و نیز برای اخذ تصمیمات بهینه و کنش موثر در مقطع انتخابات مجلس آینده، با هدف گسترش و تعمیق و ارتقای جنبش سبز، تعقیب حاکمیت ملی، و مهار خودکامگی در کشور فرامی خواند.

شورای هماهنگی راه سبز امید

افزودن نظر جدید