به خاطر آزادی و دموکراسی در انتخابات شرکت نمیکنیم

اگرچه انتخابات در ایران هرگز آزاد و عاری از حذف و سركوب مخالفان نبوده است، در عین حال می توان مواردی را سراغ گرفت كه مردم، به امید گشایش روزنهای هرچند كوچك به مشاركت در آن ترغیب می شدند. نمونهی مشخص آن، انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود كه "چپ دموكرات" با نگاهی تاكتیكی و از موضع یك امكان بدان نگریست و حمایت خود را از مشاركت معنادار مردم اعلام نمود. آن انتخابات و آن حضور، نتایج خود را در پی اعلام پیروزی "محمودی احمدی نژاد" به بار نشاند. رخدادی كه ما گمان میكردیم منجر به افزایش شكافهای درون قدرت شود زلزلهای شد كه همچنان پایههای دیكتاتوری مذهبی در ایران را به سمت تلاشی سوق میدهد.

حال اما در آستانهی نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی (مجلسی كه به نیكی از سوی نزدیكان رهبر جمهوری اسلامی "بازوی رهبری" خوانده شده است)، حذف مخالفان آنچنان گسترش یافته كه به میان هستههای درونی حاكمیت نیز سرایت نموده است. این در حالی است كه تمامی تقلاهای سران حكومت اسلامی حكایت از نیاز بیش از پیش ایشان به حضور مردم دارد. این نیاز كه تردیدی در واقعی بودن آن نیست هرچند ناممكن و دریغ شده است اما در تناقض با آن، گسترش تیغ حذف كاندیداها در كنار تنگتر شدن فضای اجتماعی و سیاسی نشانگر چیزی نیست جز ریزش روزافزون نیروها و هواداران حاكمیت زور و نفت تا بدآنجایی كه حتا نسبت به نزدیكان خود نیز بدبین و نامطمئن شدهاند.

در كنار این واقعیت سیاسی حكومت مذهبی، این بار و به صورتی گسترده شاهد تحریم همهجانبهی نمایش انتخابات از سوی گروههای مختلف سیاسی، مدنی، اجتماعی و قومی بودهایم. تحریم فعال انتخابات در حقیقت چیزی نیست جز مشاركت مستقیم مردم در سرنوشت خود و خواست انتخابات آزاد و غیر فرمایشی و برقراری آزادی و عدالت.

چپ دموكرات ایران در چنین شرایطی، همراه با مردم آگاه و دیگر گروهها و فعالین سیاسی – اجتماعی، كارزار از پیش شكست خوردهی رژیم را تحریم و از عموم مردم و نیروهای خواهان دموكراسی میخواهد اهتمام جدی خود را بر گسترش آگاهی عمومی در نقد چنین نمایشهای فریبنده و مذمومی قرار دهند.

افزودن نظر جدید