بروانه چونم بوتشعری از محوی، شاعر کلاسیک کرد

گزیده و ترجمه محسن_ک

به ده م موجی خوینی ئه شکه وه م ، بروانه چونم بوت!

ده روونم که یلی زووخی ده ردو غه م ، بروانه چونم بوت!

ره قیبی سه گ حه زی بوو، کوشتمت، سه یری که چونی بوم

دوعا بو ده ست و تیغت من ده که م ، بروانه چونم بوت!

به غه دداری نه وه ک ناوت به رن، بم ئه نجنی، قه ت من

شکاتی جه وری تو به ر که س ده به م ؟ بروانه چونم بوت!

هه ناسه ی ئاگرینم برده وه به ر، تا ده روونم سووت

به ناله تا دلت سه خله ت نه ده م ، بروانه چونم بوت!

بیانوو بگره، شیوه ی خوت بشیوینه به من کوشتن

وه ها چاوی به ده ت لی لا ده ده م ، بروانه چونم بوت!

به ئاوی گریه هه ر ده م ناوی چاوم ششتووه، نک جیت

به خوین ئا غوشته بی، تو، چاوه که م بروانه چونم بوت!

غه می خوشی نییه ((مه حوی)) له دلیا، هه ر غه می تویه

له عه شقتدا ده که م غه بو به غه م بروانه چونم بوت!

مه حوی

ترجمه فارسی

اینگونه ام باتو

میان اشک خونینم نگار اینگونه ام باتو

درون مملو ز درداست نازنین، اینگونه ام باتو

به قتلم شاد کردی دشمنم، اینگونه ای بامن

دعاگوی خدنگ و خنجر م ،اینگونه ام باتو

به غداری اگر خونم بریزی دلبرا هرگز

شکایت نشنود از من کسی، اینگونه ام باتو

درونم گر بسوزد زاه آتشناک بیرونش نخواهم داد

مبادا تا برنجد قلب تو، اینگونه ام باتو

جفا کن، جلوه خود را دگرگون کن به قتل من

بدینسان چشم بد رانم زتو، اینگونه ام باتو

به آب گریه شستم دیدگانم را که پایت را

نیالایم به خون دل، دلا،اینگونه ام باتو

نباشد جز غم تودردل محوی نگار من

غم غمبارگان دارم ز عشقت نازنین، اینگونه ام باتو

بخش: 

افزودن نظر جدید