هم میهنان گرامی؛فرارسیدن سال1391 خورشیدی بر شما فرحنده باد!

نوروزامسال درشرایطی فرا می رسد، کە سفرە های شمار بزرگی از مردم خالی تراز نوروزگذشتە است. تورم و گرانی فزایندە و سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد زحمتکشان ملیونها نفردیگررا بە زیرخط فقرراندە است. شماربیکاران طی سال گذ شتە بالغ بریک ميلیون نفرافزایش یافتە، حقوق ومستمری دەها هزارکارگر، کارمند وبازنشستە، ماهها است کە پرداخت نشدە اند. زندانها مملو ازروزنامە نگاران، سیاستمداران، دانشجویان، کارگران، زنان، وکلا وهمە پیکارگران راە آزادی وعدالت است. صندوق ذخیرە ارزی تهی، بحران اقتصادی با شتاب فزایندە درحال انکشاف وجامعە بیش از پیش درمعرض تهدیدهای خارجی وداخلی قرار گرفتە ومستبد ین حاکم، همە مرزهای بیدادگری را در نوردیدە است. با وجود این همە دشواریها، البتە مردم و بویژە آنهایی کە فقیرترو یا عزیزانشان اسیر و زندانی هستند درنوروز امسال با دشواریها، تنگناها وغم فراغ عزیزان زندانی شان مواجە هستند.

با این وجود، مشکلات وگرفتاریها هرگز نتوانسته اند مانع برگزاری جشن نوروزتوسط مردم شوند. آنها همە سالە، هر یک درحد توان وامکا نات خود نوروزفرخندە را جشن می گيرند، کدورت ها وغمها ومشکلات خویش را درایام نوروز کنارمی نهند وبا امید بە در پیش داشتن سال وزندگی بهتر و پر بارتر، بە استقبال بهاروسال نو می شتابند. عزم و شوق مردم برای پاسداری و پاسداشت آیێن های دیرپای نوروزی براستی ستودنی است.

شورای سردبیران کار آنلاین، نوروز خجستە وطلوع سال ١٣٩١خورشیدی را بە عموم مردم کشورمان وبالاخص بە کلیە مبارزانی کە بدلیل مبارزە درصفوف جنبش مردمی سراسری و یا همسو با آن زندانی وشکنجە شدەاند، صمیمانە شادباش می گوید وتلاش وايستادگی دلاورانە آنان در شکنجە گاە های رژیم علیە استبداد حاکم وبیعدالتی را ارج می نهد. ما ضمن اعلام همدری وهمبستگی خویش بازندانیان سیاسی وخانوادەها یشان و همراهی و حمایت از همە تلاشهای کە برای آزادی زندانیان سیاسی بعمل می آید، سال و روزگار بمراتب بهتری را برای مردم وکشورمان آرزو می کنیم. بە امید اينکه سال جديد، سال آزادی همه زندانيان سياسی ونيزسالی بدورازدغدغه جنگ، وسال آرامش وبهروزی وپیشرفت درهمە زمینە ها برای مردم وکشورمان باشد.

نوروزتان پيروز و خجسته باد.

شورای سردبيران کار- آنلاين

نوروز ١٣٩١

بخش: 

افزودن نظر جدید