نشریە پیام فلزکار، شمارە ششم ویژە اسفندماە سال ٩٠منتشر شد

  • کارگر متحد همه چیز ، کارگر متفرق هیچ چیز

  • چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است

  • ·      (آسیب شناسی جنبش  سندیکا خواهی نوین)

درس هایی از اعتصاب شرکت هواپیما سازی بوئینگ آمریکا

  • ·      اجماع واشنگتنی چیست؟
  • ·       خبرنامه فلزکارشماره41
  • ·      اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت
  • ·      یادداشتی برای ابراهیم یونسی مویه نمی کنم

 

دستیابی به دستمزدی شرافتمندانه برای 8ساعت کارحق طبقه کارگراست

 

8مارس برابربا17اسفند،روزجهانی زن

برمادران،خواهران،همسران ودخترانمان مبارک باد.

 

 

درود بر زحمتکشان سینمای ایران


نشریه

پیام فلز کار

شماره ششم – اسفند 90


دستیابی به دستمزدی شرافتمندانه برای 8ساعت کارحق طبقه کارگراست

متاسفانه با دخالت های همیشگی نمایندگان دولت هم چون سال گذشته حداقل دستمزدها،حتا برخلاف نظرکارفرمایان بطورفاحشی ازمیزان تورم واقعی کمتراعلام می شود.واین  درحالی است که کرایه تاکسی هادرسال آینده 20درصد افزوده خواهدشد وهمچنین کرایه مسکن در سال اخیر رشدی معادل 40درصدداشته است.سال آینده نیز زحمتکشان می بایدمنتظرسونامی کرایه خانه باشند.درحالی که نمایندگان کارگری درشورای عالی کاراز رشدگرانی7/43درصدی سبد خانوار از آذرماه تاکنون برآورد داشته اند وحتا طبق بررسی کارشناسان دولتی خط فقر800هزارتومان برآورد گشته،اعلام حداقل حقوق 389هزارو754 تومان،یعنی دریافتی بیش از 2برابر زیرخط فقر،گرسنگی دادن به 70 درصد مردم ایران است.آیا دستمزد روزانه 10 دلاری بااحتساب یارانه پرداختی به یک خانواده چهارنفره ایرانی با دارابودن منابع عظیم نفت وگاز آنهم بافروش نفت بشکه ای بالای100دلار،در شان وشخصیت خانواده های زحمتکشان است؟ سرمایه داری جهانی به دستوربانک جهانی وصندوق بین المللی پول یورش گسترده ای رابه حقوق زحمتکشان در سراسرجهان آغازکرده ،که با اعتصابات کارگری وتظاهرات مردمی در سرتاسر اروپا وآمریکا پاسخ گرفته است. زحمتکشان سراسردنیا برای مقابله باافزایش سن بازنشستگی،کاهش دستمزدها،اصلاح قانون کاربه نفع کارفرمایان ونابودی تامین اجتماعی دست به دست هم داده مبارزه باشکوهی راشروع کرده اند،تا نه تنها ازنان خانواده هایشان درمقابل یک درصد استثمارگر دفاع کنند،بلکه مبارزه ای برای ساختن جهانی عاری ازنظام کارگرستیز سرمایه داری رادرسراسردنیا سازمان داده اند تا فردایی بهتر رابرای فرزندانشان تدارک ببینند.باتوجه به اینکه قیمت کالاها جهانی گردیده است ما خواستار دستمزدی جهانی هستیم ودر این راه ازهیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.اول ماه مه روزجهانی کارگر روزتلاش برای دستمزدی شرافتمندانه برای 8ساعت کاراست.دستیابی به این دستمزد حق کارگران ایرانی وجهان است.

دستیابی به این حق به تصمیم واراده مابستگی دارد.

                   کارگران فلزکارمکانیک 26/12/1390                                                    

 

                                     کارمند آس وپاس                               

                                                                                                              علی جعفری(کارگر)

کارمندم،کارمندآس وپاس                                               هیکل من،ازتورم شد قناس

این حقوق من،کفاف برج نیست                                        برج را ول کن،کفاف خرج نیست

کی توان،باقطره پُرکردن شکاف                                       زیر و روکردن،به دیلم کوه قا ف

ای برادر،باهزاران آرزو                                                باگرانی چون کنم،بامن بگو

چون کنم بااین حقوق بی ثمر                                          ره خطا نا رفته عمرآِید به  سر

عیدنزدیک است ومن بی اختیار                                       غرق دریای غمم دیوانه وار

گرتوبودی جای من،چون می شدی                                    جیب خالی،دیده مجنون می شدی

8مارس برابربا17اسفند،روزجهانی زن        

 برمادران،خواهران،همسران ودخترانمان مبارک باد.

آنچه برزنان ایرانی درمیهنمان می گذرد جزرنج ودرد وستمی که نه تنها ازمردان خانواده اش بلکه ازطرف نظام مردسالاربر اوتحمیل می شود.ستمی که سیستم سرمایه داری واخلاقیات ارباب رعیتی موجد آن است.زنان نیروی کار ارزانی هستندکه برای سرمایه داری همواره اهمیت بسزایی دارند. بنابرآمارهای سازمان جهانی کار،تعدادزنان کارگردردنیا همچنان روبه افزایش است.اهمیت کارزنان برای سرمایه داری ازآنجاناشی می شودکه کارفرمایان علاوه براستثمارطبقاتی باکمک تبعیض جنسی به استثمار مضاعف زنان کارگرمبادرت کرده وبه این ترتیب سودسرشاری بدست می آورند. کار در شرایط غیر انسانی،بدون ساعات منظم کاری، بدون حمایت های قانونی ،بدون پرداختن اضافه کاری، بدون بیمه های اجتماعی ودرمانی بادستمزد بسیارپایین درمقایسه باکارمشابه باکارگران مرد ازویژگی های بارز نیروی کارزنان درکشورهایی همانندماست.زنان اولین نیروهایی است که اخراج می شوندو آخرین نیروهایی هستندکه استخدام رسمی ویا ترفیع می گیرند.هزاران کارگرزیرزمینی که درصد بالایی ازآنان رازنان وکودکان تشکیل می دهند،بدلیل شرایط نامطلوب حاکم برخانواده هایشان وترس ازاخراج شدن ازهرگونه اعتراضی نسبت به بیمه نکردن خودتوسط کارفرماپرهیز می کنند.بخش کوچکی از زنان کارگردرکارخانه های بزرگ کارمی کنند.کارفرمایان ازاستخدام زنان درکارخانه هابه علت هزینه بربودن آن(ایجادمهدکودک ومرخصی زایمان)سربازمی زنند.این بخش اززنان روزبه روز درنتیجه سیاست تعدیل اقتصادی ازکارخانه های بزرگ اخراج شده ویابه صورت قراردادموقت بکارگرفته می شوند.بخش بزرگی اززنان درکارگاههای کوچک مشغول بکاربوده ودستمزدی پایین ترازمردان به آنان پرداخت می شودوبه راحتی نیزاخراج وحمایت قانونی نیزشامل ذآنان نمی شود.امابدترین شکل استثمارزنان دربخش کارگران خانگی اتفاق می افتد.این زنان بکار تولیدی درخانه هاپرداخته واکثرا سرپرست خانوارهستند.اینان درهیچ آماری به حساب نمی آیند، جایگاه آنان درعرصه کاروتولیدمشخص نیست وهیچ حمایت قانونی ازآنان نمی شود.دستمزد آنان معادل3/1تا4/1دستمزدیک کارگراست که همین کاررادرکارخانه انجام می دهد.دلالانی که کاررا ازکارفرمایان گرفته وبه این زنان می دهندبیشتردستمزدرابرای خودبرمی دارند.کارخانگی زنان عمدتا دوزندگی پوشاک،تکه دوزی،لحاف دوزی،کیف دوزی،بسته بندی پوشاک،تولیدشیرینی، مربا،ترشی،پاک و خشک کردن سبزی،سرهم کردن قطعات تکمیلیکارهای تزیینی ویامونتاژبرخی ازقطعات تولیدی کارخانجات.زنان دستفروش که برای کمک به درآمد ناچیزخانواده به این شغل کاذب روی آورده اندنیزبخش دیگری از زنان ستمکش کشورمانند.اینان که بیشترسرپرست خانوارهستنددرخیابانها ومرکزمترو ودورازچشم مامورین انتظامی وگاه درحال فرارازدست مامورین،به فروش جوراب،لباس زیر،سیگار،دستگیره آشپزخانه مشغولند.درکناراین زنان می توان کار کودکانی دخترکه بافروش فال،گدایی،برای کمک به درآمد ناچیزخانواده مشاهده نمود.زنان روستایی که به کارطاقت فرسادرمزارع وشالیزارها ویادامداری وقالیبافی ها مشغول به کارهستند و درنتیجه ازبیمه وتامین اجتماعی این قشر زحمتکش نیزنشانی نیست.

زنان زحمتکش علاوه برخواسته های همه کارگران مانند:بهبودقانون کار،داشتن حق تشکل،دستمزدی که با8ساعت کارتامین کننده نیازهای یک خانواده چهارنفره باشد،جلوگیری ازاخراج،مبارزه با قرادادهای سفیدامضا وموقت و همچنین بیمه شدن از روز اول کار،خواستاررفع تبعیض جنسی در کار،دستمزدبرابربامردان درمقابل کاربرابر، فرصت برابردراستخدام،ارتقای شغلی برابر،بهبود شرایط ویژه جهت کارزنان،امکان دستیابی به آموزش حرفه ای، رفع تبعیض ازقانون بیمه و بازنشستگی، برقراری مستمری بعدازفوت به فرزندان وهمسر،استفاده ازمرخصی زایمان و تضمین بازگشت بکار، حق داشتن مهدکودک وشیرخوارگاه.

تحول حقوق زنان درگرونهادینه شدن دمکراسی است.روزجهانی زن،روزتجدیدعهدباآرمانهای والای جنبش اجتماعی ومنشورحقوق بشراست.برابری،آزادی،عدالت،همبستگی،وصلح شعارهمیشگی جنبش زنان بوده وهست.بدون زنان،هیچ جنبش فراگیرواقعی نمی تواند وجود داشته باشد.

کارگران فلزکارمکانیک،این روز رابه زنان سرپرست خانوار،زنان کارگرکارخانه هاوکارگاهها،زنان کارمند،آموزگاران،پرستاران،دختران جوان فروشنده،دختران قالی باف،دختران خردسال فال فروش وگل فروش داخل مترو وخیابانها،زنان ودخترانی که به دلیل فقرتن فروشی می کنند،تبریک گفته فردایی بهتر رابرایشان تدارک خواهددید.

زنده بادهمبستگی زنان ومردان برای ساختن جهانی عاری ازستم وبی عدالتی.

کارگران فلزکارمکانیک 18/12/1390

درود بر زحمتکشان سینمای ایران

 

اصغرفرهادی کارگردان دردآشنای میهنمان اولین جایزه اسکاربهترین فیلم خارجی برای فیلم «جدایی نادرازسیمین» رادریافت کرد.اودرهنگام دریافت جایزه اش گفت:«ایرانیان بسیاری در سرتاسرجهان درحال تماشای این لحظه هستندوگمان دارم خوشحال هستند،نه فقط برای یک جایزه مهم یافیلم یایک فیلمساز.آنها خوشحالند چون در روزهایی که سخن ازجنگ،تهدید،وخشونت  در تبادل است نام کشورشان ایران ازدریچه باشکوه فرهنگ به زبان می آید.فرهنگی  غنی وکهن که زیرگردوغبارسیاست پنهان مانده است.من باافتخاراین جایزه رابه مردم سرزمینم تقدیم می کنم. مردمی که به همه فرهنگ ها وتمدن هااحترام می گذارندوازدشمنی کردن وکینه ورزیدن بیزارند.» ماضمن تبریک به مردم ایران و فرزندشایسته خلق آقای اصغرفرهادی برای به تصویرکشیدن آلام انسانها و رساندن پیام صلح آمیز ایرانیان به مردم دنیا وآرزوی موفقیت برای او وکلیه دست اندر کاران این فیلم ، یادآورمی شویم که اصغرفرهادی عضو خانه سینماست که توسط وزارت ارشاد به تعطیلی کشانده شده است.اتحادیه خانه سینما باید به زحمتکشان سینمایی پس داده شود تاسینما و فرهنگ ایران فرزندان شایسته دیگری رابه جهانیان معرفی کند.ممنوع الکاربودن جعفرپناهی که یکی دیگرازفرزندان فهیم فرهنگی ایران زمین است،فشاروسانسور بر روی کارگردانان صاحب نام  وجهانی ایران همچون بهرام بیضایی،عباس کیارستمی،ابوالفضل جلیلی،بهمن فرمان آرا،ناصر تقوایی،ابراهیم حاتمی کیا،بهمن قبادی...... باید برداشته شود تا نه تنهامردم ایران بلکه جهانیان نیز ازفرهنگ صلح آمیز وانسان دوستانه این فرهیختگان بهره مندشوند.

                                                          کارگران فلزکارمکانیک  9/12/90

 

عیدآمد و ما کارگران  دل نگران                      مانند همیشه نیستیم چون دگران

در شادی  و شورند،مبارک باشد                      از بخت زمان بهره ی ما رنج گران

***********

نوروز مبارک به شما کارگران                        هرچند به دل نهفته اندوه گران

امید که رخشان شود این دوره ی تار                 پُر نور شود وطن کران تا به کران

 بهروز

(آسیب شناسی جنبش  سندیکا خواهی نوین)

درس هایی از اعتصاب شرکت هواپیما سازی بوئینگ آمریکا

خبر اول: فعالیت بزرگترین شرکت هواپیما سازی جهان ، بوئینگ به علت اعتصاب 27 هزار تن از کارگران آن مختل شده است .اعتصاب در شرکت هواپیما سازی بوئینگ پس از آن شروع شد که گفتگوهای اتحادیه کارگران ماشین کار شرکت بوئینگ با مسئولان این شرکت بر سر افزایش دستمزدها بدون نتیجه به پایان رسید .بوئینگ می گوید که دستمزدها و مزایای کارگرانش را به 34 هزار دلار در سال افزایش می دهد ، ولی اتحادیه کارگران این شرکت با اشاره به افزایش نیافتن دستمزدها در چهار سال گذشته میگوید با توجه به افزایش درآمد شرکت ، رقم پیشنهادی قابل قبول نیست . یکی از مسئولان اتحادیه کارگران ماشین کار شرکت بوئینگ گفت : این اتحادیه از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد . پیش بینی می شود اعتصاب کارگران بوئینگ روزانه یکصد میلیون دلار به این شرکت به خاطر تعویق در تحویل هواپیماهای مسافربری زیان وارد می کند .

خبر دوم :اتحادیه های کارگری و کارمندی انگلیس به دلیل عدم توجه دولت این کشور به افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم ، خود را برای برگزاری اعتصاب بزرگ آماده می کنند . اتحادیه های کارگری وکارمندی انگلیس به زودی نظرخواهی از اعضای خود را در زمینه برگزاری اعتصاب آغاز خواهند کرد که در صورت موافقت اکثریت اعضاء ، اعتصاب سراسری بزرگی با شرکت صدها هزار نفر از کارمندان و کارگران بخش های مختلف تولیدی و خدماتی برگزار خواهد شد . رای گیری اتحادیه ها از اعضای خود حدود 2 هفته دیگر آغاز وتا اواسط ماه اکتبر ادامه خواهد یافت و پس از آن بر اساس نتایج آرا برای برگزاری اعتصاب بزرگ تصمیم گیری خواهد شد .

سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان به عنوان قدرت طبقه کارگر برای حفظ منافع و دفاع از حقوق کارگران به رسمیت شناخته شده اند .

1 – اولین درسی که از 2 خبر یاد شده می توان گرفت آن است که در اروپا و آمریکا و سراسر جهان اعتصاب یک اعمال قدرت و یکی از رفتارهای طبقه کارگر در مقابل کارفرمایان محسوب شده و قانونی است .

2 – اتحادیه کارگران شرکت بوئینگ از چهار سال پیش با مذاکره ، اجازه اخراج کارگران را نداده اند ولی پذیرفتند تا زمانی که شرکت بوئینگ سودده نشده از افزایش دستمزدها چشم پوشی کنند . اکنون شرکت بوئینگ به سوددهی رسیده باید با افزایش حقوق درخواستی اتحادیه موافقت کند .

3 - گفتگو بین سندیکاهای کارگری و کارفرمایان امری عادی و ضروری به شمار می رود .

4 – سندیکاها پس از اعلام اعتصاب تا گرفتن نتیجه نهایی همچنان از کار کردن امتناع کرده ولی راه گفتگو را باز می گذارند .

5 – شرکت بوئینگ 100 میلیون دلار ضرر در روز را به جان می خرد ولی این پول را برای افزایش حقوق کارگران پرداخت نمی کند که این نشان از اخلاق غیر انسانی سرمایه داران در تمامی جهان دارد .

6 – اتحادیه های کارگری برای اعلام اعتصاب حتماً نظر اعضای خود را خواسته و با مشورت آنها ، زمان اعتصاب ، دلایل اعتصاب ، مدت اعتصاب را مشخص می کنند .

7 – سندیکاهای کارگری برای برگزاری قدرت مندانه اعتصاب با دیگر سندیکاها مشورت کرده حمایت و موافقت آنان را برای همراهی با اعتصاب جلب می کنند .

8 – عدم توجه دولت انگلیس به خواسته های طبقه کارگر بی جواب نمی ماند و سندیکاهای کارگری با دست کشیدن از کار و اعلام اعتصاب دولت را مجبور به پذیرش خواسته های خود می کنند .

9 – افزایش دستمزدها در سراسر جهان تنها با ابلاغ دولت صورت نمی گیرد بلکه دستمزدها هر سال با مشورت سندیکاهای کارگری تنظیم و اعلام می شود وعدم توجه به دولت به رشد تورم و خواسته های سندیکاهای کارگری با اعتصاب پاسخ داده می شود .

و چه شکوهمند برگزار می کنند زحمتکشان سرزمینهای صنعت و تکنولوژی و جنگ افروزی ، اعتصاب و اعلام خواسته های طبقه کارگر را در سنگر سندیکاهای کارگری . وقتی طبقه کارگر ایران می بیند که در گوشه گوشه این جهان برادرانش برای دستیابی به حقوق انسانی خود دست به اعتصاب می زنند ، احساس وجد و غرور می کند ، آن هم در کشورهایی که مدعی بوجودآوردن مدینه فاضله اند . در آمریکا و اروپا سرمایه داران به توسط مجالس ودولت های سرسپرده خود سعی در دست اندازی و بازپس گیری دستاوردهای زحمتکشان با اهرم بیکاری و گرسنگی هستند و هر روز با طرح لوایح به اصطلاح جوابگو نبودن قوانین کار سعی در بی محتوا کردن دستاوردهای طبقه کارگر و سندیکاهای کارگریشان هستند . وچه مشابه هستند مشکلات کارگران ایران و جهان و ترفندهای سرمایه داران برای نابودی طبقه کارگر ایران وجهان

شایسته است ما نیز با درس گرفتن از اتحاد طبقه کارگر جهانی و ایجاد سندیکاهای کارگری برای برخوردار شدن از حقوق کارگریمان دست به تشکیل و بازگشایی سندیکاهای کارگری در واحدهای تولیدی مان بزنیم .

با همت و همبستگی نقش آفرینان زبردست نیروی کار، طرح هایشان نقش بر آب باد                                          

حسین پویا عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

 

               

اجماع واشنگتنی چیست؟

ازسال 1980به بعدسه موسسه صندوق بین المللی پول،بانک جهانی وخزانه داری آمریکا برای بهتر شدن اوضاع وخروج امورازدست دولت،مجموعه ای راپیشنهادکردندکه این مجموعه شامل:خصوصی سازی،کاهش دخالت دولت،اصلاح نرخ ارز،قطع یارانه هاوحذف تعرفه هابود.این مجموعه توصیه هاموردپذیرش دیگرکشورهای جهان قرارگرفتوبه دلیل توسعه نیافتگی ونیازبه بانک آنرا پذیرفتند. در حقیقت این کشورهاآگاهانه ویاناآگاهانه به دلیل گرفتن وام ویاکمک فنی،سعی دراجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.به این مجموعه توصیه ها وپیشنهادات که می توان آنراحرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت،اجماع واشنگتنی گفته شد،زیرا این سه سازمان دربیان مجموعه پیشنهادات اجماع نظرداشتند.بدین ترتیب یکی ازمحورهایی که درسیاست های توسعه ای کشورهای غربی دنبال شد،خصوصی سازی بود.لذاروند خصوصی سازی دردولت های ریگان وتاچرازسال 1980شکل گرفت ونقش محوری ایفا کرد.                              حسن سبحانی(مدرس اقتصادوعضوهیات علمی دانشگاه تهران)           

آنچه دربالا تعریف شد سیاست نئولیبرالی تدوین شده ازسوی سه موسسه حاکم برجهان سرمایه داری می باشد که تمامی تلاشش غارت هرچه بیشترمنابع مردم کشورهای دنیا به نفع گروهی بسیارکوچک ولی دارای منابع پولی بسیاردردنیاست.متاسفانه بااعمال سیاست های نئولیبرالی دیکته شده ازسوی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی به کشورما،تلاش درگسترش خصوصی سازی،تعدیل نیروی انسانی کار،حراج منابع مالی،ورشدنقدینگی بخش خصوصی به ابعادی که درتاریخ کشورمابی سابقه بوده،تمامی شئون اقتصادی مارادربرگرفته است.افزون برآن حاکمیت مافیایی قشرسرمایه داری انگل تجاری ومدیران بورکرات تازه به دوران رسیده همدست این قشرخائن به منافع ملی،برهمه امور اقتصادی کشورما،همگی نشانگراجرای سیاست هایی است که در راستای منافع سرمایه داری تجاری – مالی وسرمایه داری بوروکراتیک نوین می باشد.متاسفانه باپیش گرفتن دستورات صندوق بین المللی پول وبانک جهانی درکشورما،زندگی میلیونها ایرانی درزیراستانداردهای تعریف شده برای فقرافزایش یافتهاست.گسترش بی سابقه دره ژرف میان فقروثروت ورشدهرچه بیشترناهنجاری های اجتماعی بیانگر زیربنای نظام منحط سرمایه داری بیمارحاکم برمیهن ماست.                                                     رضا کارشناسان

                                                            

خبرنامه فلزکارشماره41

E-mail:SKFelezkar@gmail.com

*رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی:هم اکنون باتوجه به آمارهای موجودحدود70 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی ماهانه حدود400هزارتومان حقوق دریافت می کنندکه این رقم اختلاف فراوانی باسطح خط فقردرکشوردارد.

* میزان واردات گوشت ازسقف مجاز100هزارتن برای امسال عبورکرد.تنها طی سه فصل امسال بیش از107 هزارتن انواع گوشت به ارزش بیش از590میلیون دلارواردکشورشده است.

* وزیراقتصاد:دلارآزاد10هزارتومان هم بشودتاثیری براقتصادکشورندارد.      آرمان 16/11/90

- کافی است آقای وزیرسری به مغازه خواربارفروشی محلشان بزند،بعداین چنین سخنرانی کند.شاید  ایشان نیزهمچون  1%جامعه خریدهایشان راکسانی دیگرانجام می دهندوازافزایش قیمتها خبرندارند.     تحریریه پیام فلزکار                      

*عواملی که باعث افزایش سرطان خون می شوند،دکل های فشارقوی برق وآلودگی هواست.

*درگفتگوباوزیرجهادکشاورزی مطرح شد:ماجرای مافیای شیرخشک.واردات شیرخشک ممنوع است وکسانی که واردات شیرخشک انجام می دادندبه وزارت جهادکشاورزی فشارمی آوردندتا واردات این محصول ازسرگرفته شود.                                                           آرمان  17/11/90

*دبیرکل خانه کارگر:فقرابایدحرفشان رابزنند،نباید دهانشان رابست.درشرایط فعلی به حق وحقوق کارگران توجه نمی شود.زبان کارگری زبان چاپلوسی نیست،همین قدرکه سپاسگوست نقاد هم هست. واردات کالاهای خارجی شرایط تولیدداخلی رانابسامان کرده است.

* هوشنگ درویشی یکی ازسه نماینده کارگران درشورای عالی کار:امسال درصدد جبران بخشی از شکاف مزدی دوران جنگ هستیم.

* محمداحمدی عضوشورای عالی کار:زندگی کارگران همیشه یکسال ازتورم عقب تراست. معمولا حداقل دستمزدبراساس نرخ تورم سال قبل محاسبه می شود،یعنی تورم سال 90برای دستمزد سال 91کارگران ملاک قرارمی گیرد.

*نماینده شورای کارگران مهرام قزوین:ماده 10 قانون نوسازی صنایع که مربوط به بازنشستگی با 25سال سابقه است وتاپایان سال88اجرامی شد،باتوجه به تمدید یکساله برنامه چهارم توسعه در سال 89 وبا وجوداینکه دربرنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید متاسفانه هنوزدولت قانون مذکور رااجرا نکرده است.                                           کاروکارگر 18/11/90

*وزیرانرژی ترکیه درسخنانی اعلام کرد،درصورتی که تهران بادرخواست آنکارابرای کاهش بهای گازصادراتی موافقت نکند،ترکها ازایران دردادگاه بین المللی شکایت می کنند.

* چین واردات نفت راازایران کاهش می دهد.دلیل اصلی کاهش واردات نفت تحریم های اعمالی علیه ایران است.

* جزییات تجارت 10ماهه ایران،صادرات 35و واردات50میلیارددلار.      آرمان 18/11/90

* ابراهیم یونسی داستان نویس ومترجم بلندآوازه ومردمی ایران درگذشت.اوکه بیش ازیک دهه از عمرخویش رادر زندانهای ستم شاهی گذارنده بود،هرگزبه آرمانهای مردمیش پشت نکرد وپس از رهایی از زندان برای پیشبرد فرهنگ وآشنایی مردم این مرز وبوم،بافرهنگ پیشرو دنیا،کمرهمت بست.اودر زندگیش مصداق این شعراحمدشاملوبود«من خویشاوندهرانسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نداردولبخندش ترفندی برای تزویردیگران نیست.»ما فقدان این نویسنده مردمی رابه مردم ایران وبخصوص هموطنان کرد تسلیت گفته وبه داشتن چنین روشنفکرانی افتخارمی کنیم.

                                                                                کارگران فلزکارمکانیک

*تجمع کارگران شهرداری تبریز مقابل ساختمان فرمانداری به دلیل اعتراض به عدم حذف شرکت های پیمانکاری.شهرداری تبریزبا این بهانه که این مصوبه مشمول دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری می شودازاجرای آن سربازمی زنند.

*مظفرکریمی: 40درصد ازجمعیت شاغلین کشوربیمه نیستندکه حدود8میلیون خانوارشاغل راشامل می شود.

*اعتصاب نیروهای پلیس برزیل دراعتراض به اوضاع بدکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی.

*پرداخت 350هزارتومان عیدی کارمندان ازهفته جاری.                      آرمان 24/11/90

*علیرضاحیدری: افزایش دستمزدکارگران همواره کمترازنرخ تورم اعلامی بوده است.دستمزد کارگران بایدبه گونه ای افزایش یابدکه نه تنهاقدرت خریدکارگران کاهش نیابد،بلکه توانایی آنهادر تامین زندگی هم افزایش نشان دهد.

*کارگران پرریس سنندج که تولیدکننده نخ های پنبه ای ومصنوعی است،به جهت انباشت حقوق معوقه وقطع امیدازدریافت حقوق ،دست ازکارکشیدند.این کارخانه دارای 40 کارگراست.

* اعتصاب چهار روزه خلبانان فرانسوی درهفته گذشته،حدود8تا10میلیون یورودر روزبه درآمد عملیاتی ایرفرانس ضرر زد.این اعتصاب که دراعتراض به طرح دولت برای وادارکردن اتحادیه های کارکنان حمل ونقل هوایی برای اعلام اعتصاب ها48ساعت قبل ازبرگزاری آنهابود،برگزارشد.

* اتحادیه های اسپانیا تظاهرات سراسری دراعتراض به تغییرقوانین کارراخواستارشدند.این اعتراض بدلیل اصلاحاتی است که باعث می شودکارفرمایان بتوانندنیروهای جوان راباحقوق پایین تراستخدام کند.ونزدیک به 500هزارشغل ازبین برود.                                                                                      کاروکارگر 24/11/90

*دود وآتـش یونان رافراگرفت.پارلمان یونان درحالی لایحه ریاضت اقتصادی رابه منظوردریافت دومین بسته کمک مالی اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول تصویب کرد که آشوب وخشونت سراسراین کشورازجمله آتن رافراگرفت.دریورش پلیس سرمایه داری 29 کارگر زخمی شدند.اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول به شرطی کمک130 میلیاردیورویی رابه یونان دادندکه 22درصد حقوق های بازنشستگان وکارگران راکاهش دهد وباحذف 15هزار شغل و بیکارکردن زحمتکشان دستمزدهای ناچیزومزایای آنان رانیزموردیورش قرارداده وکم کند.در اعتصاب سراسری یونان اتحادیه های سراسری کارمندی وکارگری،اساتید،پزشکان،رانندگان،دانش آموزان ودانشجویان، مخابرات، معلمان واحزاب چپ گرا شرکت داشتند.                            تحریریه پیام فلزکار

* علیرضا محجوب:دستمزدسال آینده کارگران حداقل500هزارتومان باشد.

* تعطیلی 25درصدازکارخانجات صنعتی.دبیرانجمن صاحبان صنایع تهران:21درصدکارخانجات نیمه فعال و16درصد روبه تعطیلی هستندو25درصدنیزعملا تعطیل شده اند.

* محسن ایزدخواه:بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی3000میلیاردتومان است.

*اکبرترکان:باپول نفت سنگ قبرچینی واردنکنیم.

*واردات 5/6میلیون دلارفرش به کشور.                                                      آرمان29/11/90

* وزیرتعاون وکار:تعیین حداقل دستمزدسال 91کارگران17اسفنداعلام خواهدشد.وزارت کارطبق قانون موظف است قبل ازپایان سال جاری لایحه اصلاح قانون کاررابه مجلس ارسال کند.

* دومین جلسه کمیته ملی کارگران سوم بهمن باحضورنمایندگان دوتشکل کارگری کشور(کانون عالی انجمن های صنفی کارگران وکانون عالی شوراهای اسلامی کار)واعضای برخی ازانجمن های صنفی کارگری باموضوع بررسی سبد معیشتی یک خانوار چهارنفر برگزارشد:عدد مبنای تعیین حداقل دستمزدکارگران نبایدازحقوق کارمندان دولت پایین ترباشد،آسیب های اجتماعی وخط فقرباید دردستمزدلحاظ شود.

* کارخانه های کبریت سازی تبریزدرشرف تعطیلی هستند.دراین کارخانه ها1300کارگرفعالند.

*پرداخت خمس 450 میلیونی توسط صادق محصولی وزیرسابق کشور.             کاروکارگر 6/12/90

* کارخانه قندقهستان درآستانه تعطیلی.این کارخانه با صدکارگر رسمی 30 کارگرقراردادی و140 کارگر فصلی به جهت کم بودن ورودی چغندرقندوکمبودنقدینگی ازپرداخت 7ماه حقوق وبیمه معوقه کارگران خودبازمانده است.

*چنگیزقاسمی عضوکانون عالی شوراهای اسلامی کارآذربایجان شرقی: کارگران در80درصد از واحدهای تولیدی زیرنرخ مصوب شورای عالی کاردستمزد دریافت می کنند.

* 25هزارنوجوان مطلقه درکشوروجود دارند.رشد45درصدی آمارازدواج کودکان.

*هزاران جوان ومعلم اسپانیایی باردیگردراعتراض به کاهش هزینه های آموزشی درکشورشان تظاهرات کردند.                                                                        آرمان 8/12/90

*سیدحمزه داوری:من به عنوان یکی ازدارندگان حق رای کارفرمایان اعلام می کنم توان افزایش دستمزد91رانداریم.،به دلیل تعطیلی برخی بنگاه ها،کاهش ظرفیت تولید،ناتوانی واحدهادرافزایش ظرفیت تولیدی، نوسانات نرخ ارز ومسایل مختلفی که گریبان گیرجامعه کارفرمایی است.معتقدیم دولت بایدجبران کمبود دستمزدهای کارگران رابرعهده بگیرد.

ابوالفضل فتح الهی،عضوهیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشورازنقض بندسوم ماده 23 اعلامیه جهانی حوق بشردر زمینه تعیین دستمزدکارگران ایرانی خبرداد.این بندتصریح دارد:«هرکس که کارمی کندبه مزدمنصفانه ورضایت بخشی ذی حق می شودکه زندگی او و خانواده اش راموافق شئون انسانی تامین کندو آنرادرصورت لزوم باهرنوع وسایل دیگرحمایت اجتماعی، تکمیل نماید.»باوجوداینکه ایران یکی ازامضاکنندگان این کنوانسیون است امادرزمینه تعیین دستمزد کارگران،استانداردهای بین المللی رادرنظرنمی گیرد.شایعه دستمزد400هزارتومانی یک سوم نیاز های جامعه کارگری کشورراتامین می کند.نرخ سبدهزینه خانوارکارگری براساس برآوردهای صورت گرفته توسط انجمن صنفی کارگران850تا900هزارتومان است.         شرق 9/12/90

*تجمع400نفرازکارگران گروه صنعتی صفادراعتراض به دریافت 4ماه حقوق معوقه و2ماه عیدی وپاداش قانونی .گروه صنعتی صفاتولیدکننده انواع لوله در آزاد راه ساوه بیش از1100کارگردارد که تعداد400کارگرآن درسالن اسپیرال کارخانه تجمع نموده بودند.

*محمداحمدی نماینده کارگران درشورای عالی کارازاحتمال دو مرحله ای شدن دستمزد خبرداد. او خواستارافزایش منطقی دستمزد کارگران درسال آینده شدوگفت:باتوجه به اینکه کمیته مزدنرخ سبد هزینه خانوار رابراساس حداقل ها800هزارتومان تعیین کرده است ازاین رو تلاش خواهیم کرد که در سال آینده دستمزدی را مصوب کنیم که بتواند نیازهای حداقلی زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند.

* فتح اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی وپیمانی :دولت بایدعلاوه برافزایش درصدی دستمزد،بسته های حمایتی نیزبرای کارگران درنظربگیرد.دستمزدها اگر دو برابرهم شود،کارگران بازهم ازحداقل هابرخوردارنمی شوند.

*حمید حاج اسماعیلی:به اعتقادمن حداقل دستمزدسال آینده کارگران بیش از450هزارتومان افزایش نمی یابد.                                                                           کاروکارگر10/12/90

* همزمان باتجمع کارگران درشیراز،بیش از30 نفرازکارگران صنایع مخابراتی راه دورشیرازبه نمایندگی از382کارگراین واحد،ازصبح دیروزدراعتراض به عدم دریافت بیش از24ماه حقوق معوقه خود درمقابل وزارت صنایع درتهران تجمع کردند.

*مهدی نجف پورعضوهیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی وپیمانی:باوجوداینکه یکماه ازپایان ضرب العجل 15روزه هیات دولت به دستگاههای اجرایی مبنی برفسخ قراردادهای امضاشده با پیمانکاران تامین نیروی انسانی وتبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادمستقیم گذشته است ، هنوزتغییری دروضعیت قراردادی کارکنان دستگاههای اجرایی ایجادنشده است.مشخص نیست چه کسی ازاجرای این مصوبه صیانت می کند.هر وزارتخانه ای برداشت خودرا ازاین مصوبه دارد. خبری ازتبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری نیست ومسوولان دربرابرنگرانی های نیروهای پیمانکاری واکنش خاصی نشان نمی دهند.

* فرامرز توفیقی: دولت نقش پُررنگی درتعیین مصوبه مزدی کارگران دارد.سال گذشته نمایندگان کارگری وکارفرمایی باتوافق یکدیگرمصوبه ای راتعیین کردندکه بیش ازنرخ فعلی دستمزدبوداما وزیرکاربادخالت خود خواستارکاهش نرخ دستمزدشد.                                                              کاروکارگر 11/12/90

*نماینده رشت درمجلس:مشکلات کارگری گیلان به بن بست رسیده است.تاکنون مشکلات کارخانه های فرش گیلان، فومنات،پوشش،پتروشیمی،فولاد،خاور،نخ پنگوین،پارس کادوس،کنف کار،پارس دارو،ایران برک، پیشروقاب وایران پوپیلن ازجمله آنان است.استان گیلان بیشترین آماربیکاری پنهان را دارد.

*علی دهقان کیا:درصورت عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی واحتمال افزایش اخراج کارگران به تبع5برابرشدن هزینه تولید.

*رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی:نبایدبارمالی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل شود.مصوبه دولت برای پرداخت حق بیمه بیکاری به بیکاران وافرادجویای کارکه تاکنون هیچ سهمی در درآمدزایی تامین اجتماعی نداشته اند وحتا دولت نیز3درصدسهم بیمه بیکاری راپرداخت نکرده ، چطورمی تواندچنین باری رابه دوش این سازمان قراردهد.

*رهنمارییس انجمن صنفی ملوانان بوشهر:انجمن صنفی ملوانان بوشهردرآستانه تعطیلی.متاسفانه اعضای انجمن نتوانستنددرخصوص مطالبات به حق وابتدایی ملوانان درخصوص ساماندهی وضعیت حقوقی وبیمه ای کارمثبتی انجام دهند.این انجمن صنفی هیچ بودجه ای دریافت نکرده وبا بودجه شخصی کارگران اداره می شود.باتعطیلی انجمن صنفی ملوانان مشکلات8000هزارملوان بوشهری بیشترخواهدشد.

*قربان درویشی:کارگران مناطق آزادو ویژه نیازمنداجرای کامل قانون کارهستند.مصوبه هیات وزیران درسال1373درباره خروج کارگران شاغل درمناطق ویژه تجاری ازشمول برخی مواد حمایتی قانون کارجوابگوی نیازهای فعلی نیروهای کاردراین مناطق نیست.درقانون کارمناطق آزاد مزایای کارگران کم شده است،مرخصی سالانه از30روزبه20روزکاهش پیداکرده وحق سنوات پایان کارازیکماه به15روزکاهش یافته است.این کارگران مشمول بیمه بیکاری نیستندوپرداخت عیدی و پاداش آنان نیزبراساس توافق به عمل آمده بین کارگر وکارفرماست.باتوجه به اینکه عمده کارگران مناطق جنوبی وصنایع پتروشیمی ونفت درمناطق گرمسیری ودرشرایط سخت وزیان آورفعال هستند لذا آنهاازشمول قانون کارهای سخت وزیان آورهم خارجند.مناطق آزاد و ویژه کشورمشمول قانون کارسال1369نیستند.                                                                       کاروکارگر 14/12/90

* اعتراض هیات مدیره کانون بازنشستگان به مبلغ عیدی.علی اکبرخبازها:هیات مدیره کانون های بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی روزچهارشنبه برای دریافت مطالبات معوقه وارایه پیشنهادات به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی می روند.عیدی همسان سازی حقوق بازنشستگان وسبدکالااز مطالباتی است که بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت نکرده اند.                                                                             آرمان 16/12/90

*بدرفتاری باکارگران آدیداس،نایک وپوما بنگلادشی .کارگران بنگلادشی که درکارخانه های تولید محصولات این سه برندکارمی کنند،موردضرب وشتم،بدرفتاری کلامی وآزارجنسی قرارگرفته اند.در یکی ازکارخانه های تولید محصولات پوما،دوسوم ازکارگران موردبررسی کتک زده شده،سیلی خورده ویاموهایشان کشیده شده بود.کارگرانی که برای این سه برندکه حامی بازیهای المپیک لندن هستند،پوشاک تولیدمی کنند،ناچارندبرای ساعت های طولانی باکمترازحداقل دستمزدکارکنند.

* اخباروشایعات درباره حضورسعیدمرتضوی در راس صندوق تامین اجتماعی.اظهارنگرانی فعالان کارگری ونمایندگان مجلس ازوضعیت تامین اجتماعی:مدیریت رابه دست نیروهای سیاسی بی تجربه نسپارید.                                                                            کاروکارگر 16/12/90

*ترفند تکراری شورای عالی کار:تعیین دستمزد در دقیقه90برای جلوگیری ازاعتراض کارگران.

* 50هزارکارگرایتالیایی درشهر رم به دعوت سندیکاهای کارگری به خیابانها آمده وعلیه برنامه اصلاح قوانین کارتظاهرات کردند.لاندینی دبیرکل اتحادیه کارگران فلزکاروازسازمان دهندگان این تظاهرات می گوید:ما ادامه می دهیم.این آخرین تظاهرات مانیست.امروزمی خواهیم که کشوررابه مرحله تازه ای واردکنیم چراکه مشکلی که ماداریم اشتغالزایی است وتشخیص اینکه کسانی که کارمی کنندهمان کسانی هستندکه این کشور راحفظ کرده اند.                    کاروکارگر 21/12/90

* رییس شورای کارصنایع ریخته گری: صنعت ریخته گری درآستانه نابودی قراردارد.

*حمیدحاج اسماعیلی :ریاست مرتضوی درتامین اجتماعی به مصلحت کارگران نیست.

*عباس وطن پرورنماینده اسبق کارگران درسازمان جهانی کار:مرتضوی منافع کارگران راتامین نخواهدکرد.انتصاب افرادازبدنه دولت در راس صندوق تامین اجتماعی ،منافع دولت رادرتامین اجتماعی پوشش خواهد دادوموجبات ورشکستگی این سازمان رافراهم خواهدکرد.

*رییس کانون سراسری انبوه سازان: قانون کاروقانون بیمه کارگران ساختمانی متناقضند.ماهم با بیمه کارگران ساختمانی موافقیم،طبق ماده148قانون کار،کارفرمایان بدون هیچ شرطی موظفندتمام کارگران خودرابیمه کنند.اما تنها کارگرانی می توانند بیمه شوندکه دارای کارت مهارت فنی باشند و این درحالی است که تنها10درصد کارگران دارای این کارت هستند.

* نمایندگان کارگران درجلسه شورای عالی کار:اگراطلاعات به دست آمده از بررسی سبدمعیشت خانوار وتورم اعلام شده ازسوی مراکزاصلی بایکدیگرتلفیق وازآنهامیانگین بگیریم حداقل باید 35 درصدافزایش حداقل مزد برای کارگران درنظرگرفته شود.ازآذرماه سال 89سال جاری افزایش نرخ متوسط16قلم کالای اساسی یک خانواده چهارنفره 7/43درصدافزایش داشته است.

* محجوب: کارگران در وضعیت مشقت باری هستند.شورای عالی کاربه محاسبات خود درتعیین مزد احترام بگذارد.بارها به مسوولان و وزبرکارتذکردادهایم ودرخواست ما این بودکه به حداقل سبدهزینه کارگری که رقمی حدود800هزارتومان رانشان می دهدتوجه کنندوشورای عالی کاربا توجه به این مقدارتصمیم خود درباره مزد کارگران رابگیرد.

* دبیراجرایی خانه کارگرآذربایجان شرقی:فاصله درآمدوهزینه های کارگران هر روزبیشترمی شود. هرگونه پنهان کاری دراعلام نرخ تورم درمسئله مزد می توانداثرات سو داشته باشد.

* صدها هزارکارگراسپانیایی در60 شهراین کشوربه اصلاحات گسترده بازارکارتوسط دولت شرکت کردند.کارگران می گویند:حقوق شغلی آنهابااصلاحات جدید بیش ازهر زمان دیگری کاهش می یابد.

* رییس اتاق بازرگانی ارومیه: 80درصدواحدهای تولیدی وصنعتی استان تعطیل ویانیمه فعال است.

*معاون کمیته امدادکشور:ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارباهدف رفع مشکلات آنان پیگیری   می شود.                                                                           کاروکارگر 23/12/90

* پایان اعتصاب 2هزارکارگر نی بُرشوشتردر روزهای یکشنبه ودوشنبه دراعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.کشت وصنعت کارون شوشتردرسال73 ده هزارکارگرداشت،که درحال حاضراین شرکت با1500کارگرثابت و1500کارگرقراردادی و2هزارکارگرفصلی باوجودمشکلات فراوان فعال است.مشکل طبقه بندی مشاغل 3هزارکارگرنیروی ثابت وقراردادی این واحدحل شده است امامشکل 2هزارکارگرفصلی همچنان باقی است.

* سیدموسا جوانمرد:دولت به جای وعده اشتغالزایی،اشتغال موجودراحفظ کند.واحدهای صنعتی استان بوشهربه دلیل ورودبی رویه کالاهای وارداتی وکمبود مواداولیه دروضعیت بحرانی به سرمی برند.

* کارگران شرکت تولیدی صنعتی آذرفر وغرب آساد تولید کننده میخ های درودگری والکترود،ازعدم دریافت 8ماه حقوق ومزایای خودخبردادند:ازتیرماه سال جاری حقوق ومزایای خودرادریافت نکرده ایم ودرطول این مدت بارها درخصوص مطالباتمان بامسوولین اداره کارگفتگو کرده ایم اماتاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم .عیدی وپاداش سال 89 و بن واضافه کاری وحق لباس شش ماهه اول و دوم سال جاری رادریافت نکرده ایم.مسوولین فقط به فکرمیز وپُست خودهستندوبه نوعی مشغولند نه مسوول.چگونه مدیرکل کارواموراجتماعی می گوید،دراستان مامشکل کارگری وجود نداردوشبها باوجدانی آسوده سربربالین می گذارد؟آیا مشکل ما کارگران وچندین واحد تولیدی صنعتی که کارگران آنها نیزمشکلاتی مانندمادارندمشکل کارگری نیست؟

*مجلس تصویب کرد: واگذاری پروژه های وزارت نفت بدون مناقصه!!!!!!              کاروگارگر 24/12/90

*به رغم اعلام تورم26درصدی ازسوی مرکزآمار،حداقل دستمزدکارگران 18درصدافزایش یافت. میزان بن کارگری از28هزارتومان به 35هزارتومان وسنوات از200تومان به250تومان در روز افزایش یافت.حق اولادیکنفر38هزارو970تومان وحق اولاد دونفر77هزار و940تومان تعیین شد.

*تجمع کارگران کارخانه قند وتصفیه شکراهوازدرمقابل فرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات انجام شد.

* دوهزاربازنشسته شرکت هواپیمایی هماصبح چهارشنبه درمقابل ساختمان اداره مرکزی هما به جهت عدم دریافت مطالبات چندساله اخیردست به تجمع زدند.                                                     کاروکارگر 25/12/90

*رییس کانون عالی شوراهای اسلامی:افزایش دستمزد91 آرمانی نبود،اماپذیرفتیم.

*وزیرکار:افزایش دستمزد حاصل جمع نظرشرکای اجتماعی بود.

*غلامرضا عباسی،دبیرکانون انجمن های صنفی کارگران:ماباتوجه به محاسباتی که درکمیته ملی کارگران انجام داده بودیم میزان تورمی که بایدمبنای افزایش دستمزد قرارمی گرفت تا43درصداعلام ودرنهایت درجلسه پیشنهاد40درصدافزایش دستمزد را ارایه دادیم.این درحالی بودکه گروه کارفرمایی ازهمان ابتداخواهان افزایش نیافتن بود.ماحتابا30درصدافزایش دستمزد موافقت کردیم.طی این روند وزیرکارازاعضای جلسه به صورت مخفیانه نظرخواهی کرد ونتیجه آن به این صورت بودکه کارگران باافزایش 25درصدمزدموافق بودند،کارفرمایان باافزایش نهایتا12درصدی وخود دولت نیز با 13درصدافزایش موافق بود.درنهایت میانگین این سه نظرگرفته شد ورقم 17درصدافزایش رابرای حداقل دستمزدسال آینده اعلام کردند،ولی نمایندگان کارگری همچنان این رقم راکم دانستندوباآن موافقت نکردند.

-پرسش ما ازتصویب کنندگان بخصوص آقای وزیراین است:چه فرقی است بین یک خانواده چهار نفره کارگری وخانواده شخص وزیرکه حقوقی چند ده میلیونی می گیرند؟؟آیاخود و خانواده شان برتر ازیک خانواده کارگری هستندکه خانواده های کارگری رامحکوم به زندگی به حقوقی 500 برابر کمترازحقوق خودکرده اند!؟!؟؟ آیاانسان بودن هم درجه یک و دو دارد؟؟یاشکم آنها بزرگترازشکم یک خانواده کارگری است؟

*یک کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات احمدی نژاد درمجلس گفت:مردم معنای تورم رامی دانند ودولت نمی تواندباارایه آمارهای ضدونقیض مردم راگمراه کند.

*رییس کانون شوراهای استان کرمان:کارگرانی که درمشاغل مستمر اشتغال دارند،درپایان سال با اتمام          قرارداد کاریشان بدون هیچ دلیلی اخراج می شوند. بدون امنیت شغلی کارگران انگیزه تولید ندارند.                                                                                                 کاروکارگر 27/12/1390

با حذف یارانه ها از ساختار اقتصاد کشور و جهانی شدن قیمت کالاها ، باید دستمزد زحمتکشان نیز جهانی شود.

مردم ایران با تحریم خرید کالاهای خارجی مشابه داخل، برادران و خواهران کارگرشان را در واحدهای تولیدی بیکار نخواهند کرد.تحریم خرید کالاهای خارجی، مبارزه با سرمایه داری انگل تجاری وابسته به سرمایه داری جهانی است.

ابراهیم مددی،رضاشهابی،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران رااز زندان آزاد کنید.علی اکبرپیرهادی،عضو سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران ورضارخشان،علی نجاتی،قربان علیپور،از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  را بکار بازگردانید.

آمدن بهاروعید سراسرشادی ومهربانی نوروز رابه همه ی زحمتکشان ایران تبریک گفته سالی خوش و سرفرازانه را آرزومند یم. 

کارگران فلزکارمکانیک

 

 

اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت

                        مازیار گیلانی نژاد   

در سال 1901 میلادی یعنی سال 1279 خورشیدی ، دوران زبونی کامل دولت قاجار و آغاز تدارک انقلاب مشروطه ایران ، امتیاز کشف و استخراج و بهره برداری و فروش مواد نفتی « در تمام وسعت ممالک ایران » برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی انگلیسی واگذار شد . براساس این امتیاز یک انحصار جهانی سرمایه داری پدید آمد که هم اکنون نیز از ارکان اصلی کارتل بین المللی نفت و یکی از قدرت های جهانی سرمایه داری است . این امتیازنامه در مجلس های پس از انقلاب مشروطه تصویب نشد و لذا به عنوان این که قبل از انقلاب مشروطه و از طرف شاه خودکامه واگذار شده ، همواره می توانست زیر علامت سوال قرار گیرد . در سال 1312 رضاه شاه این « نقص» را برطرف کرد . امتیاز نامه دارسی را با برخی تغییرات ، که بسیاری از آنها به زیان ایران و به مراتب بدتر از امتیاز نامه اولیه بود ، به تصویب مجلس فرمایشی رسانید و برای فریب مردم ایران چراغانی به راه انداخت که گویا امتیازنامه استعماری دارسی را لغو کرده و داد مردم ایران راازشرکت نفت انگلیس ستانده است. درآن زمان تنها واکنش که ازطرف مردم ایران نسبت به حضور عمال انگلیسی در منابع نفتی ایران انجام گرفت ،از طرف اتحادیه کارگران نفت بود . در سال 1308 اعتصاب بزرگی از طرف اتحادیه سازمان داده شد . درست موقع تدارک این قرارداد خائنانه بود که در سال 1310 قانون سیاه ضدفعالیت های کارگری را رضاه شاه به تصویب رساند . در سالهای بعد یورش به تشکلهای کارگری آغاز و بسیاری از رهبران کارگری آن دوران به زندان افکنده شدند . در روزهایی که رضاه شاه در سال 1320 با خفت از کاخ های سربه فلک کشیده به خارج از کشورفرارکرد،این رهبران با سربلندی از دخمه های تاریک زندان رضاشاهی به آغوش زحمتکشان ایران بازگشتند . رهبران کارگری که متوجه اهمیت نفت ، که از جانب شرکت استعماری انگلیسی غارت می شد ، بودند . از همان نخستین روزهای رهایی از بند استبداد و استعمار به متشکل کردن کارگران صنعت نفت پرداختند . این کار ابتدا در شرایط بسیار دشوار و پنهانی انجام می گرفت زیرا انگلستان منطقه نفت خیز جنوب را زیر سلطه خود می دانست و با هر نوع فعالیت سیاسی و صنفی در میان کارگران نفت به شدت مخالفت می نمود . با این شرایط کارگران نفت سازمان های پنهانی خود را با وجود این که مناطق جنوب ایران زیر کنترل عشایر مسلح تحت روسای شرکت نفت بود،ایجادکرده وبزرگترین اعتصاب کارگران نفت انجام شد.این اعتصاب بزرگ در 23 تیر 1325 توسط نیروهای عشایر و اوباش مسلح و زیر فشار نیروهای نظامی دولتی و قوای نظامی انگلیس به خون کشیده شد . این اعتصاب بزرگترین ضربتی بود که آن زمان به شرکت نفت انگلیس وارد آمد . به جرات می توان گفت که نطفه جنبش مردم ایران علیه شرکت استعماری نفت در این اعتصاب بسته شد . مرتجعین انگلیسی با اعتصاب کارگران نفت تنها به عنوان یک اعتصاب کارگری برخورد نکردند ، آنان خطری را که از این جانب منافع استعمار انگلیس را در ایران تهدید می کرد ، دریافتند و دست به سرکوب نظامی کارگران که از یک اعتصاب به مراتب فراتر می رفت ، زدند . مردم ایران در سالهای پس از شهریور 20 با غارتگری شرکت استعماری نفت انگلیس و بطور کلی با جنایت های استعمار انگلیس در میهن ما بیش از آن آشنا شده بودند که بتوانند این مسئله را با یک سرکوب نظامی و کشتار کارگران بی گناه فراموش کند . سلطه شرکت استعماری نفت انگلیس بر میهن ما تداوم داشت . اثر شوم آن هر روز و هر لحظه احساس می شد . هیچ کس قادر نبود این مسئله را از دستور روز خارج کند . ما برای آنکه درک بهتری نسبت به شرایط حاکم بر خوزستان و صنعت نفت و اتحادیه های کارگری داشته باشیم ، چندین سند از قبل و بعد از اعتصاب 23 تیر 1325 از کتاب اسنادی از اتحادیه های کارگری ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد به کوشش محمود طاهر احمدی را ضمیمه می کنیم .

سند شماره 4

وزارت کشور ، شهربانی کل کشور ، رونوشت نامة جوابیة شهربانی

اهواز به استانداری ، شمارة 767 ، 5 / 11 / 23

جناب آقای استاندار استان ششم

معطوفاً به شمارة 6365 – 4/11/23 متضمن رونوشت دو فقره نامة شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی خوزستان و پیرو گزارش شمارة 766 – 4 / 11/ 23 و مراتبی که حضوراً معروض گردیده ، اینک برای مزید استحضار آن جناب به عرض می رساند : در شهر اهواز یک اتحادیة کارگران هست که کارکنان عاملة آن امید و آشوری می باشند و دارای دفتر و محل معینی هستند و دسته ای هم به نام حزب توده در اهواز تظاهراتی دارند که هیأت اصلی آن مرتب از عبدالله وفایی زاده و تجلی ، کارمند خواربار دارایی اهواز و مستشار ، کارمند سابق کشاورزی و عطارزاده می باشند که فعلاً مرکزیت و محل ویژه نداشته و محل اجتماع آنان در کانون اتحادیه است و از قرار شهرت در شرف تأسیس محلی به نام حزب و نصب تابلو می باشند . راجع به اعتصاب کارگران کارخانة ریسندگی که در تاریخ سوم و چهارم ماه جاری رخ داده مطابق تحقیقاتی که به عمل آمده و فعلاً هم در جریان است رسماً از طرف دو جمعیت فوق به کارگران آن جا آموزش اعتصاب داده نشده ، ولی مسلم است که سخنرانی های اتحادیة کارگران در مقابل دفتر خود و قهوه خانه ها و لشکرآباد و در داخلة کارخانة ریسندگی و مقابل کارگران آن کارخانه و غیره در وقوع اعتصاب تقریباً غیرممکن بود چنان چه گذشته دو سه سال اخیر اهواز شاهد مصداق فوق است ولی فرضاً هم که این قبیل تبلیغات عملاً بلااثر گردد وضعیات داخلی واوضاع و احوال کارگران که ذیلاً شرح داده می شود خود یگانه اثر مؤثر اعتصاب واقع گردیده : ساعت 10 صبح روز 4 ماه جاری به شخصه نزد اعتصاب کنندگان که قریب سیصد نفر بودند رفته ، نزدیک نیم ساعت با صحبت های مفید و نصایح و اندرزهای لازمه آن ها را به اشتغال کار و حفظ نظم و آسایش و رعایت مقررات دعوت نموده و روی همین اصل نیز آن ها اطاعت نموده و متفرق شدند و به آنها گوشزد شد که عرایض حقة آن ها را شخصاً به عرض رسانیده و ترضیة خاطرشان بر طبق مقررات فراهم خواهد گردید . بطوری که تحقیق شده کارخانة ریسندگی در حدود پانصد نفر کارگر دارد که اغلب آن ها زن و کودکان خردسال هستند و اجرتی که به آنها داده می شود از این قرار است : در حدود 150 نفر از قرار روزانه 7 و 9 ریال و 120 نفر از قرار روزانه 11 ریال ، 90 نفر از قرار روزانه 14 ریال ، 70 نفر از قرار روزانه 20 ریال ، 50 نفر از قرار روزانه 24 ریال و دو نفر روزانه 100 ریال و به هر کارگری در روز دو عدد نان از قرار دانه ای یک ریال فروخته از اجرتشان کسر می نمایند و هر 15 روز یک مرتبه هم مقداری شکر و خرما وارد در مقابل اخذ 38 ریال قیمت از طرف کارخانه به آن ها داده می شود .

ساعت کارخانه در حدود روزی 10 الی 11 ساعت است و عمدة مطلب اعتصاب کنندگان اخذ اضافه اجرت و تقلیل ساعات کار طبق کار کلیة کارخانجات سایر نقاط مملکت است که معمولاً از 8 ساعت تجاوز نمی نماید و البته تصدیق می فرمایند که روزانه این اندازه کار برای بانوان واطفال شش و هفت ساله آن هم در خوزستان که هشت ماه آن از حیث حرارت و وزیدن بادهای غیرمطلوب فوق العاده زیاد و از توانایی خارج ، خود موجد عصیان و تمرد است . ضمناً در تحقیق و تفحص و کنجکاوی به نواقصی برخورد نموده که اگر هم کارگران متوجه بوده اند نظر به روح بردباری ایرانی اظهاری در این خصوص نکرده اند . مثلاً برای یک چنین جمعیتی در کارخانه که شب و روز با برق و مخاطرات روبه رو بوده فاقد دکتر و وسایل اولیة معاونت بهداری واصول تداوی و داروخانه در کارخانه می باشند و اگر اتفاق و خطراتی برای کارگری واقع شود باید مصدوم را به منزل دکتر عطا محمد حمل نمایند . طول مدت حمل ، دوری راه و احتمال نبودن دکتر در منزلش اغلب معالجاتی که اگر آناً انجام شود جان کارگران مصون است به واسطة این دست و آن دست شدن نتیجة معالجه برعکس و غیرمطلوب می شود . وسایل نظافت از قبیل پوزه بند برای کارگر جهت حفظ و صیانت حلق و گلو و ریه که اغلب با جدانمودن مواد اولیه و تولید کثافات و گرد و غبار روبه رو هستند و این قبیل کارخانه ها باید مراعات نمایند فاقد می باشند و هیچ گونه وسایل تنظیف و دوش حمام و روشوری که مورد مصرف کارگران باشد ندارند و به کارگران لباس داده نمی شود و نسبت به تربیت روحی و جسمی آن ها از قبیل تأسیسات کلاس اکابر و سخن رانی های سودمند و انجام امور ورزشی و غیره هیچ گونه توجهی نشده ، فقط هیأت عاملة کارخانه انحصاراً نظر تجارتی دارند . از هر عمل و وضعیتی که ممکن باشد خرجی ایجاد کند خودداری داشته اند ، حتی مأمور مراقب مخفی که وضعیت کارگران را از حیث فساد اخلاق و زیاده روی و اظهارات تمردانگیز در نظر گرفته و با وسایل مقتضی در رفع آن بکوشند ندارند و نیز دربان که از اهم لوازم یک کارخانه و راهنمای اشخاص به کارخانه باشد فاقد می باشد تا اشخاص مظنون و مشکوک که در ظاهر برای یک اقدام مشروع و در باطن برای پیش بردن منظور خودشان می باشد نتوانند خودسرانه به کارخانه داخل و با کارگران اصطکاک پیدا نماید ، چنان چه عطارزاده که سابقة او را مستحضر هستند و اخیراً از زندان آزاد شده به واسطة نبودن دربان و مراقب به کارخانه راه یافته ، اظهارات تندی نموده که البته این قبیل تبلیغات در روحیة یک مشت کارگر که متضمن تهدید و نوید و غیره باشد اثر خود را به جا خواهد گذاشت . گر چه عطارزاده که با لفاظی تند و اظهارات زننده بیاناتی داشته و عملش مورد نظر این شهربانی و قریباً پرونده اش به دادسرا احاله خواهد شد ، ولی از کسان دیگر عمل خلاف نظم وامنیت مشاهده نشده و در صورت تکرار فوراً طبق مقررات جلوگیری خواهد شد با این حال این قبیل اشخاص را به شهربانی خواسته با تذکرات لازمه آن ها را به حفظ امنیت و جلوگیری از اقدام برخلاف دعوت نموده و چنانچه آن جناب نیز تأکیداتی بفرمایند به موقع خواهد بود . در هر صورت کارخانه ریسندگی فاقد یک تشکیلات صحیح می باشد و اگر در این خصوص نیز به هیأت عامله و رئیسه آن تذکراتی داده شود البته در پیشرفت کار خودشان و جلوگیری از واقعاتی که به ضرر مملکت است مفید خواهد بود .

رئیس شهربانی خوزستان – پاسیار 1 البرز    

                                                                                       [28 – 26/18/14 – 293 ]

سند شماره 7

 2 / 12 / 23

هیأت محترم دولت ایران – رونوشت مجلس شورای ملی ، جناب آقای نخست وزیر ، فراکسیون تودة ایران ، شورای متحدة مرکزی کارگران ایران . همین  قدر با زبان ساده مختصراً وضعیت کارگران و طرز رفتار صاحبان کارخانه و دستگاه حاکمة خوزستان را به شرح زیر از نظر مبارک    می گذرانیم :

1 – وضعیت ما کارگران خوزستان بی نهایت رقت بار ، دچار بحران بیکاری شدید گردیده ایم بطوری که در نتیجة بی کاری و عدم استطاعت از خجالت عائلة خود از شهری به شهر دیگر متواری ، زن و بچه هایمان از خانه های کرایه ای بیرون ریخته ، درکنار دیوار و حاشیة خیابان ها لخت[و] گرسنه در جلوی چشم بیگانگان که هر دقیقه عکس برداری می کنند به سر می بریم .

2 – ما کارگرانی هم که مشغول کاریم از بچة 6 ساله الی 70 ساله چه زن و چه مرد در بنگاه ها و کارخانه های ملی و دولتی با مزد 6 ریال الی 30 ریال در زیر فشار صاحب کارخانه و جریمه های کمرشکن ، فحش و بدنامی و تهدیدآمیز ، عمر عزیزمان را به هیچ تلف می کنیم . همین قدر زیر چشم نگاه می کنیم ، آیا دستی دراز می شود از حقوق برباد رفتة ما دفاع کند . جز اتحاد عامل دیگری نمی بینیم .

3 – ما کارگران کارخانة ملی هم متحد می شویم – مانند ریسندگی اهواز – صاحب کارخانه را حاضر می نماییم ، برای بستن قرارداد ، برعکس با رسیدن وحی به آقای استاندار مدیران کارخانه را زیر پر و بال خود می گیرد ، تغییر رأی می دهدواظهارمی دارد:« سیاست اجازه نمی دهد.»

4 – ما از هیأت محترم دولت سؤال می کنیم ، آیا آن چه سیاستی است که اجازه نمی دهد کارگر با کارفرما در جنوب قرارداد ببندد و آن چه دولتی است که منافع ملت خود را با جملة« این جا سیاست اجازه نمی دهد کارگر با کارفرما قرارداد ببندد و یا مزد را بالا ببرد » زیر پا گذارده فقر و بدبختی را به ملت ایران ارزانی دهد . در نتیجة فقر مالی عده ای زن فاحشه و عده ای دزد ، عده ای بچة جیب بر و عده ای را متواری ببیند ، بعد هم ادعای امنیت و برقراری انتظامات نماید ، آیا از آن عمل این انتظار برآورده می شود ؟

5 – از طرفی صاحبان کارخانه از استاندار سوء استفاده کرده از 400 کارگر کارخانه ریسندگی 130 نفر اخراج می کند ، اتحادیه برهم می زند ، تهدید و تحریک می کند .

6 – کارگران اخراج شده به ادارة پیشه و هنر می روند ، رئیس پیشه و هنر جواب می دهد : من این حرف ها سرم نمی شود ، من سربازم . ما نمی دانیم این مرد سرباز کجاست ، به چه کسی و ملتی می خواهد خدمت کند .

7 – به استاندار مراجعه می کنیم ، جواب می دهد : کارگران بیکار بروند شهر دیگر.یکی نیست از این شخص سؤال کندآیا شهر دیگر کارخانه ای درست شده ویا کاری مهیا گردیده.آیا کارگر کسر دارندو یااینکه می خواهداز سرش باز کند.آیا سؤال نمی شود یک نفر رجل زمامدار نباید طرز تفکرش آن باشد ، بلکه پست خودرا ایران وسایر نقاط ایران راهم جزو ایران بداند .

8 – به آقای دادستان استان و شهرستان مراجعه می کنیم ،جواب می دهد : مادة قانونی نیست که بتواند طبقة کارگر استفاده نماید.

9 – به تلگرافخانه متحصن می شویم ، شهربانی با پاسبان های مسلح حمله ور می شود . کارگران را در خیابان فراری داده تعقیب می کند ، به افسران شهربانی می گوییم کارگران را تعقیب نکن ، فراری نده ، عده ای ماجراجو [ی] دزد به آنها اضافه می شود،راه غارت و چپاول را پیش می گیرند، کارگران را لکه دار ، انتظامات را خراب ، اموال مردم تاراج می شود . جواب می دهد : ما جویای همان می باشیم .

10 – خلاصه طبقة کارگر و رنجبر خوزستان معطل مانده آیا به کی و به کجا پناهنده بشوند واز چه جایی امداد بطلبند ، جز اتحاد و محکم کردن ستاد کارگری .

11 – از همه بدتر شرکت نفت یک مشت کارگر غارت شدة خوزستانی ، حتی ایرانی را آلت دست خود قرار داده ، هر روز از شهرستان های دور کارگر قبول می کند به خوزستان می آورد ، یکی نیست بپرسد آن همه کارگر بیکاری که در خوزستان و فلسطین و هندوستان ریخته شده چرا دیگر از اصفهان و تهران و شهرستان های دیگر ایران قبول می کنی ، از همه شیرین تر در اصفهان و یا اهواز کارگر نجار قبول می کنی با مزد 50 ریال به آبادان و مسجد سلیمان می بری به جای میکانیک امتحان می کنی،مزد 14 ریال می گویی. یکی نیست بپرسدما راازاصفهان و تهران به آبادان چرا آوردی،سرگردان گذاشتن ازبالای سرزن و بچه هایمان دورانداختی،آواره نمودی،باز اقلاً دراصفهان واهواز به اتحادیه پیش رفقا می رفتیم آنجا[در]جمع اظهار همدردی می کردیم.متأسفانه آبادان حکومت نظامی است،اتحادیه وجودندارد،روزنامة ظفرورهبررا کارگرهامانندمتاع قاچاق ودزدی به یکدیگررد می کنند.خلاصه باآنکه کاملاًدلسردوهیچ امیدواری از دولت نداریم،امااین نامه راهم محض رفع ستم به هیأت محترم دولت تقدیم نمودیم تاچه اقدامی بشود .

ناظم اتحادیه های کارگران راه آهن ، شمس نوبهار – ناظم اتحادیة کارگران بی کاران ، علی رضا – ناظم اتحادیه های کارگران اصفهان ، آشوری – ناظم اتحادیه های کارگران ساختمان ، آقایان – ناظم اتحادیة کارگران نانواخانه ها ، حسن بابا – ناظم اتحادیة کارگران رانندگان ، شهریاری .

شورای متحدة ایالتی کارگران و زحمتکشان خوزستان – [علی ]امید

[35،34/8/14– 293]

سند شماره 25

تلگراف ازاهوازبه تهران،شماره 1895،17/4/25

آقای نخست وزیر – کپیه وزارت جنگ ، کپیه کمیتة مرکزی حزب توده،شورای متحدة مرکزی ، کیپه رهبر ، ظفر ، ایران ما ، نجات ایران ، کیپة تبریز ، فرقة  دمکرات . در اثر فشار و ظلم سرهنگ افشاراغلو ، فرماندة لشکر خوزستان در حدود یک صدو پنجاه نفر از گروهبانان و استواران ارتش پس از شکایات متعددی که در جراید نیز منعکس گردیده و عدم توجه اولیای امور و رسیدگی به دعاوی آن ها در تاریخ 16 / 4 / 25 درجه داران نام برده از رفیق مبارز ما آقای علی امید دعوتی به عمل آورده که شکایتشان را به وسیلة ایشان در جراید آزادی خواه منعکس نمایند . در نتیجه آقای امید دعوت آن ها را پذیرفته و برای نشان دادن راه چاره جویی در محل جمع می گردند ناگهان عده ای سرباز مسلح به امر سرهنگ افشاراغلو در تحت فرماندهی سرهنگ دوم امیر طهماسبی ، آجودان سابق ارفع آن ها را محاصره و دستگیر و مانند اسرای جنگی لخت نموده و  پس از اذیت و آزار نموده اند . در اثر این رفتار وحشیانه و توقیف غیرقانونی رفیق ما علی امید تشنج سختی در سرتاسر خوزستان تولید شده و عموم کارگران ودهقانان و پیشه وران برای اعتصاب عمومی آماده گردیده اند  اگر فوراً دستور آزادی نام برده صادر نگردد عکس العمل شدیدی در خوزستان ایجاد خواهد شد.  و مسئول هر پیشامدی سرهنگ افشاراغلو خواهد بود . منتظر دستور تلگرافی از مرکز می باشیم .  در ضمن آزادی رفیق مبارز خود آقای شریفی  ، صدر شورای ایالتی گیلان را نیز خواستاریم  .

شورای متحدة ایالتی خوزستان غلامعلی مرادی

سند شماره 28

تلگراف از آبادان به تهران ، شمارة 580 ، 26 / 6 / 25

جناب اشرف آقای نخست وزیر – رونوشت هیأت وزرا ، رونوشت کمیتة مرکزی حزب توده ، رونوشت شورای متحده مرکزی ،رونوشت روزنامه های رهبر  ، ظفر ، دنیای امروز ، ایران ما، تهران . دمکراسی در خوزستان زیر چکمه های مأمورین ناصالح دولتی در حال احتضار است . با برقراری حکومت نظامی شرکت به بهترین آرزوهای خود نایل و نقشه هایش به طور درستی عمل می گردد. هنوز پروانة عبور و مرور شب از دستگاه یک انگلیسی به نام سرگرد فاتح صادر می شود . شرکت بسیاری از کارگران را اخراج و دستور زندان یا تبعیدی شان را به مقامات دولتی داده آنان کورکورانه بدون رعایت قانون یا عدالت انجام می دهند . مظالمات شرکت به دستیاری مصباح ، حیدری ، حجازی ، لئالی غیر قابل تحمل است . مسببین واقعی 23 تیرماه آزادانه به تحریک ضدآزادی و استقلال ادامه داده افتخار می نمایند . ما به نام مظلومین خوزستان توجه دولت مرکزی را به دسایس خانمان برانداز نام بردگان بالا جلب ، رهایی رفقای زندانی خود ، وفایی زاده ، مصلح مرادی، علی پهلوان ، باقر اسلامی ، عابدین جاسم ، نعمت الله و اعزام هیأتی از مرکز به اتفاق نمایندگان مطبوعات به منظور رسیدگی به جریان امر و کوتاه کردن دست های بلند مزدوران شرکت نفت به قید فوریت خواستاریم . در صورت عدم توجه دولت عواقب وخیمی به نظر می رسد . از طرف اتحادیه های آتش نشانی و تصفیه آب ، غلامحسین قاضی آذربر ، درویش علی مجد آزادی ، عبود ربیعی زاده ، عباس صلواتی ، سید داود رهنمایی ، حسن میرشفیعی ، محمد دهقانی ، احمد شیخ ، خداداد هوشنگ علی نه داری بهزادی .

                                                                                                                [ 1294 – 109003]

سند شماره 29

تلگراف از آبادان به تهران ، شمارة 486 ، 23 / 7 / 25

جناب اشرف آقای نخست وزیر – رونوشت وزارت کار ، رونوشت وزارت دادگستری ، رونوشت وزارت پیشه و هنر ، رونوشت وزارت جنگ ، رونوشت کمیتة  مرکزی حزب تودة ایران ، رونوشت شورای متحدة مرکزی ، رونوشت روزنامه های رهبر ، ظفر ، ایران ما ، داد ، جبهه ، شهباز . در کنفرانسی که در تاریخ 25 / 4 / 25 از هیأت های عامله اتحادیه ها در شورای متحده آبادان به مناسبت اعلام خاتمه اعتصاب که عکس العمل فشارها ، حق کشی ها ، شکنجه ها ، ظلم ها ، دسیسه ها ، بی عدالتی ها ، تحریک های شرکت و برای به دست آوردن حقوق مغصوبة کارگران و زحمتکشان صورت گرفته بود تشکیل گردید . آقای مظفر فیروز وزیر کار و تبلیغات پس از بیاناتی مبنی بر حسن نیت آقای نخست وزیر نسبت به کارگران و کوشش های مقتضی او در تسریع اجرای قانون کار خاطر حضار را متوجه نموده اظهار داشت : این جانب جناب اشرف آقای نخست وزیر را از سوزهای درونی و مشکلات زندگانی کارگران خوزستان آگاه خواهم نمود و همچنین قول می دهم که مسببین این واقعة خونین و محرکین آن را تعقیب و محاکمه نماید به علاوه مأمورین ناصالح دولتی که با مقامات مغرض همکاری کرده تعویض و اشخاص صحیح العمل و عادلی به جای آن ها اعزام دارد . خوشبختانه امتداد زمان بار دیگر چگونگی آقای وزیر کار را ثابت نموده و ظاهر ساخت که نه تنها برای عملی نمودن وعده های خود اقدام نکرد ، بلکه محکومانه جامه عمل به آن ها پوشانیده و وعده هایی که در محافل مخصوصی شرکت داده بود به وجه قابل قبولی انجام می دهد ، مخصوصاً جدیداً آقای وزیر کار برای اختناق کارگران و انحلال تشکیلات آن ها با شرکت نفت تشریک مساعی نموده و نقشة جالب توجهی طرح کرده که سازمان رفاهیت عمومی نامیده می شود، لذا شورای متحدة ایالتی خوزستان به نمایندگی کلیة کارگران و زحمتکشان این استان توجه جناب اشرف آقای نخست وزیر ، وزارت کار ، وزارت دادگستری ، وزارت پیشه و هنر ، وزارت جنگ ، کمیتة مرکزی حزب توده ، شورای متحدة مرکزی دارندگان امتیاز روزنامه های رهبر ، ظفر ، ایران ما ، داد ، جبهه ، شهباز و دنیای آزادی خواه را به عملیات خلاف قانون آقای وزیر کار و جواب ندادن دولت مرکزی به تلگرافات شورای متحدة ایالتی خوزستان و اتحادیه های مربوط معطوف ، قطع نامة زیرین را تصویب و اجرای فوری آن را از دولت مرکزی خواستار است .

1 – آزادی تشکیلات کارگری در سرتاسر خوزستان .

2 – آزادی رفقای زندانی و تبعیدی ما و اعزام آن ها به خوزستان .

3 – کوتاه کردن دست هایی که بر علیه تشکیلات کارگری به دسیسه بازی مشغولند از هر مقامی که باشند .

4 – تسریع در انجام انتخابات آزادانه مطابق اصول دمکراسی .

5 – احضار مأمورین ناصالح از قبیل مصباح فاطمی ، سرهنگ لئالی و امثال آن ها و اعزام اشخاص صالح به جای آنان .

6 – تعقیب و محاکمة مسببین واقعة جانگداز 23 تیرماه .

7 – اعزام هیأتی برای رسیدگی به کارگرانی که شرکت بدون علت اخراج و سربه گریبان نموده .

8 – اعزام هیأتی از جبهة احزاب مؤتلف به معیت نمایندگان دولت برای نظارت در امور انتخابات .

9 – قلع و قمع کردن اشرار و متجاسرین فارس .

10 – الغای حکومت نظامی .

11 – تعیین فوری حداقل دستمزد و تغییر آب و هوا . در خاتمه چنان چه دولت مرکزی به قید دوفوریت به درخواست های مشروع و قانونی قید شده بالا توجهی ننماید . شورای متحدة ایالتی خوزستان فرمان اعتصاب عمومی در سرتاسر خوزستان را صادر خواهد نمود .

شورای متحدة ایالتی خوزستان ، آبادان – پیروزرام

                                                                      بیانیه                                                     سند شماره 30

شورای متحدة ایالتی خوزستان

رفقای رنجبر ، کارگران ، پیشه وران ، دهقانان ، روشن فکران آزادی خواه و زحمتکشان خوزستان 4 / 9 / 1325

گرگ استعمار که دندان های او به خون برادران زحمتکش ما آغشته است ، هنوز از پای ننشسته و به قصد برآوردن آمال و آرزوهای پلید خود که به قیمت حیات ما تمام خواهد شد به دنبال کردن نقشه های رسوای خویش مشغول است .یک مشت بی وطن و مزدور به نام کنتراتچی در زیر هدایت مستقیم جواسیس شرکت نفت و در تحت عنوان حزب دمکرات اتحادیة عشایر در حالی که کارگران دلیر و مبارز نفت جنوب در حال اعتصاب به سر می بردند ، برای اجرای تمایلات امپریالیستی کمپانی نفت به موسسات کارگری وکارگران حمله و فجایعی که برای ابد از خاطره ها محو نخواهد شد به بار آوردند . این مزدوران خارجی ، این بی وطنان دمکرات نما می خواستند خوزستانی که طلای سیاه در سینه اش نهفته است ، در طبق اخلاص به خدمت  صاحب ها  تقدیم نمایند و همه شاهد بودیم که فریاد و فغان این رجاله های خائن از رادیوهای لندن و دهلی چون آواز شومی بلند شد ، ولی پیکرة صد هزار نفر کارگر و چند برابر این تعداد دهقان و پیشه ور و روشن فکر آزادی خواه از جان گذشته آن جارو جنجال را مفتضح و خنثی نمود ، ولی اکنون برای بار دیگر همان بی وطنان ، یعنی همان کنتراتچیها به همان نام ، یعنی به نام حزب دمکرات و با همان نقشه ، یعنی برای برباد دادن خوزستان در تحت رهبریت و هدایت همان اشخاص ، یعنی جاسوس های شرکت نفت به تظاهر وحیله پرداخته و می خواهند مجدداً یک برادر کشی ایجاد و خوزستان را برای استعمار راحت الحلقوم سازند . ما در ضمن اعتراض شدید به آن افراد پوسیده مغز دولتی نما که با اعلان مادة 4 و 5 و 10 حکومت نظامی برای درهم شکستن نیروی اراده و تشکیلات نیرومند و عظیم کارگران خوزستان قباحت را به سرحد کمال رسانیده اند ؛ با فریاد رسا و بیانی گویا در حالی که قلبمان از عشق وطن و اراده مان در راه گرفتن حق و برقراری حقیقت و عدالت استوار است ، اعلام می داریم که خوزستان مال ایران و در جایی که موجودیت آن به خطر افتد با جان خود از آن حراست خواهیم کرد .

زنده باد اتحاد و قدرت نیرومند کارگران جهان .

پاینده باد نیروی شکست ناپذیر توده های رنجبر ایران .

پیروز و قرین افتخار باد مبارزة کارگران دلیر نفت جنوب                                 شورای متحدة ایالتی خوزستان ( آبادان )

سند شماره 31

تلگراف از آبادان به تهران ، شمارة 148 – 13 / 9 / 25

جناب اشرف آقای نخست وزیر

رونوشت وزارت دادگستری ، رونوشت ستاد ارتش ؛ رونوشت شهربانی کل کشور ؛ رونوشت کمیتة مرکزی حزب تودة ایران و شورای ائتلافی احزاب آزادی خواه ؛ رونوشت شورای متحدة مرکزی ؛ رونوشت روزنامه های رهبر ، ظفر ، ایران ما ، جبهه ، شهباز .

تضییقات بی جا و فشارهای بی حد از قبیل تعطیل اتحادیه ها ، حبس و تبعید رفقای فعال ما که هزاران خانواده را بی چاره و سر به گریبان کرده ، آتش منوبات شرکت نفت جنوب را خاموش ننموده ، جدیداً می خواهد با تشکیل حزب دمکرات ایران که دولت در رأس آن قرار دارد و به وسیلة کنتراتچی های خود که چندی قبل نغمة تجزیه طلبی خوزستان عزیز – این پیکر زرین ایران – و الحاق به عراق را ساز کرده بودند ، اتحادیه های زحمتکشان ایران را آتش زده و غارت نمایند . ابتدا رنجدیدگان خوزستان از تشکیل حزب دمکرات در آبادان بنا به روشن بودن ماهیتش نهایت متنفر و در ثانی دولت را به عواقب وخیمی که در اثر انجام این نقشه ها به وقوع می پیوندد ، متوجه و اضافه می شود چنان چه دولت به قید دو فوریت از این دسایس شوم جلوگیری ننماید و به طور وضوح معلوم می شود خود مستقیماً در این تحریکات دست دارد . بنابراین پیشامد هر گونه اتفاقاتی به مسئولیت دولت خواهد بود . از طرف دو هزار نفر اتحادیة کارخانه : بزرگ امین ، ورکشتاب ، راه خدا، زمانی ، عبدالکریم عابدینی ، دشتی ، قشقائی  و محمد کزی .

........................................................................................................................................

یادداشتی برای ابراهیم یونسی

مویه نمی کنم

خودم رانکوهش می کنم،ابتداخودم رانکوهش می کنم وبی درنگ این برزخ سردشرایط راکه حداقل های روابط انسانی ما درحوزه های هنروادبیات فروکاست،چنان وچندان که«فترت»خودیک اصل پذیرفته شده شدواین که مثلا من ندانم ابراهیم یونسی پیش ازرفتن،چندی هم دربیمارستان بستری بوده است.دوهفته ای است که ازخودمی پرسم«راستی یونسی چطوراست؟»ومی گردم شماره تلفنش را پیداکنم وپیدانمی کنم.می پرسم تلفن یونسی؟اماکسی نمی شنودشایدبازهم درخاموشی پرسیده ام،یعنی مثل همیشه خیال کرده ام ازاهل خانه می پرسم!بله،ازخودم پرسیده ام،جواب نگرفته ام وفرفره زمان بی اعتنابه همه چیز،ازجمله بی اعتنابه دلتنگی های من،چرخیدن خودش را داردوذهن مراهم درچرخ و پر خودش می چرخاندومن بازهم درسپهرخیال خودرها می شوم تادیدارکنم دوستانم رادر ذهن و آدمیانی راکه دوست می دارم،این وآن اختران،نیستان وازهستان...این عادت دیرینه من است،انسانی که بیشتردرذهن خودزیسته است وهمچنان می زید.روزتاروزبیش وبیشتروبه خودمی توانم بگویم که یونسی-ابراهیم- درخششی یگانه داشت دراین ذهن،انسانی که بسیاردوستش می داشتم واحترام بسیار برایش قائل بودم.بگذاردیگران درباره خدمات اوبه ادبیات ،تاریخ ادبیات وکوشش مدام درشناساندن ادبیات جهان به ماایرانیان سخن بگویندومن گواهی بدهم که ابراهیم یونسی انسانی به کمال بود در سادگی،رفاقت ومهربانی.سیمای درخشان ونیرومندیونسی ،اعتمادبه نفس او،واقع بینی وطنز در گفتار با آن لهجه دوست داشتنی اش وقتی خاطره ای رانقل می کرد...نه!مویه نمی کنم،یونسی راعمیقا دوست داشتم ،چه بدان هنگام که آثارارزشمنداورامی خواندم،چه بدان هنگام که می دیدمش درآن زمانه سردتردرهمنشینی بااحمدمحمود،آن انسان گرامی ونویسنده بی نظیر،چه اندک باری که هوای دیدنش راکرده بودم،چه آن هرروزنشستنش روی صندلی جلو دربیمارستانی که احمدمحموددرآن بستری بود- چه همین دم که سوگوارش هستم ونه درچشم ها،که دردل می گریم وبازهم مثل هربارکه انسان عزیزی راازدست می دهم،خودگویه می کنم که آیا آسانترنبوداین گذران عمربی شناختن گوهرهایی که باهرباردرگذشتشان  یک بارباایشان می میرم ودوباره زنده می شوم؟ البته بی درنگ پاسخ می دهم نه!اگرزندگی علی الاصول ارج واعتباری داشته باشد،دراین یک پاره عمرخدادادآن ارجمندی راجزدرآدمیان خجسته نمی توانسته ام بیابم واین که جُسته ام تایافته ام...وابراهیم یونسی یکی ازیافته های من بوده است که فقدان اوتداعی می کندبهترین هایی راکه یافته ام وازدست داده ام دراین سفرعمرپس- فرض محال-اگرباردیگرتکرارزندگی میسرمی بود،بازهم می گشتم ومی جستم و می یافتم آدمیانی راکه اگرچه اندک بودند،امابسنده بودند- هم درخودهم برای من که همه عمردربه در درطلب بوده ام.خودم را نکوهش می کنم ،اما برای یونسی مویه نمی کنم ،به اوفخرمی کنم!

                                                                       محمود دولت آبادی 20/11/90

 

 

 

 

به  پیشواز اول ماه مه  برویم

اول ماه مه ، روز مبارزه برای  حق داشتن  سندیکاهای کارگری

 این سنگر زحمتکشان

دستیابی به دستمزدی  شرافتمندانه  برای 8 ساعت کار

قانون مجازات واحد های تولیدی برای پرداخت نکردن حقوق کارگران

مستمری درحد منزلت بازنشستگان

محو هرگونه  قرار داد سفید امضا ، موقت  و پیمانی

دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی با مردان  برای زنان

عدم کار کودکان

تامین اجتماعی  در شان  زحمتکشان ایرانی

قانون کاری مترقی و طرفدار کارگران

و آزادی کارگران و همه فعالین کارگری در بند .

 

کارگران فلز کار مکانیک


بخش: 

افزودن نظر جدید