گرامی باد روز جهانی کارگر

سال گذشته کارگران و زحمتکشان ایران با موج بسته شدن کارخانهها و اخراج روبرو شدند. زمانی که تلاش در حفظ یا ایجاد تشکلهای صنفی خود کردند با دستگیری، زندان و محرومیتهای دیگر مواجهه شدند. مشکلات اقتصادی ناشی از سیاستهای غیر مردمی رژیم جمهوری اسلامی، بحران اقتصادی جهانی و نیز تحریمهای بین المللی علیه ایران، وضعیت کارگران و زحمتکشان را تا زیر خط فقر سقوط داده است

برای رساندن صدای اعتراض کارگران و زحمتکشان میهنمان امسال نیز جمعی از ایرانیان در پاریس با فراخوان ” هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه(پاریس)” در راهپیمایی سندیکاهای کارگری فرانسه شرکت خواهند کرد

ما فداییان خلق ایران (اکثریت)_ (فرانسه) ضمن حمایت و همکاری در برگزاری این تظاهرات شرکت جسته و از شما هموطنان نیز دعوت میکنیم با ما همراه شوید

زمان

سهشنبه اول ماه مه ساعت ۲ بعد از ظهر

مکان تجمع

Place Denfert-Rochereau

Bd. Denfert-Rochereau

بخش: 

افزودن نظر جدید