بزیر کشیدن احمدی نژاد در پای صندوق رای

اردوی ارتجاع به رهبری خامنه ای برای بیرون آوردن مزدور خود احمدی نژاد ازصندوق رای دست به تدارک وسیعی زده است. خامنه ای که ادعای بی طرفی می کرد، اکنون وارد صحنه اول انتخابات شده و با ایماء و اشاره علنی فرد « اصلح» که همان احمدی نژاد است را مشخص کرده است. نیروهای سپاه و بسیج بیش از پیش وارد عرصه انتخابات می شوند. دستکاری و تقلب در شمارش آرا از دیگر سلاحهای زرداخانه بیت رهیری است که از جمله با اضافه کردن استثنایی تعداد صندوق های سیار کلید خورده است. خرید آرا با صدقه به اقشار مردم از دیگر حربه های عوام فریبانه دولت احمدی نژاد است. اساسا احمدی نژاد با تقلب، توطئه و غافلگیری جامعه به قدرت رسیده است. رژیم ولایت فقیه در این دوره نیز کوشش می کند تا سناریوی دوره قبلی را تکرار کند. اما آیا مردم ایران دوبار از همان سوراخ گزیده خواهند شد؟ برخی نشانه ها حاکی از آنست که حکومت فاقد اعتماد به نفس است و بیت رهبری ازشکست کاندیدای خود به هراس افتاده است. شکاف و تضاد در ضفوف مرتجعان ملقب به « اصول گرایان» نشانگر دوری گزیدن بسیاری از آنها از کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد است.
بدون هیچ گونه تردیدی، انتخابات در شرایط کاملا غیر دمکراتیک و تحت کنترل ولی فقییه وارگانهای وابسته به آن، نظیر شورای نگهبان، قرار دارد. اما مطلق انگاشتن قدرت کنترل آنها بر نتایج انتخابات با تجربه انتخابات در همین نظام در تناقض است. دوم خرداد و انتخاب غیر منتظره خاتمی، نمونه بارز این تضاد است. انتخابات به رژیم ولایت فقیه تحمیل شده است، وگرنه جوهر نظام در تضاد با انتخابات است. هم اکنون فضای انتخاباتی منجر به افشاگری های مهمی از فساد و تباهی حکومت شده است. نیروهای اجتماعی به حرکت در آمده و به تشکل و سازمانگری خود از خلال شرکت در روند انتخابات قوام و دوام داده اند. همه اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در این لحظه نشان می دهد که سیاست شرکت در انتخابات و رای به کاندیداهای اصلاح طلب از دینامیسم و اثر بخشی بیشتری نسبت به سیاست تحریم، برخوردار است. باید مردم را به شرکت وسیع در رای گیری تشویق کرد. در عین حال نباید از مردم پنهان کرد که آنها در روزنه کوچکی بازیگر هستند و بدون کنار گذاشتن کامل رژیم ولایت فقیه، تغییر اساسی در زندگی آنها رخ نخواهد داد.
شکست احمدی نژاد در پای صنوق رای، دستاورد کمی برای جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران نیست؛ و درصورت تحقق، ضربه بزرگی به کل نظام خواهد بود. برج نشینان تحریم انتخابات قادر به درک این واقعیت نیستند که شرکت در انتخابات تنها یک تاکتیک است و کاملا می تواند درامر تحقق استراتژی بر چیدن نظام ولایت فقیه، بکار آید و درخدمت آن قرار گیرد. امروز به زیر کشیدن احمدی نژاد در پای صندق رای، با ارزش تر از صدها شعار سرنگونی بی محتوا و نامتناسب با شرایط عینی و ذهنی مبارزه توده های مردم است.

افزودن نظر جدید