کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای را آزاد کنید!

با توجه به وخامت حال رضا شهابی، عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، و اعزام وی از زندان به بیمارستان در روز کارگر، کارگران فلزکار مکانیک اعتراض خود را نسبت به عدم رسیدگی مناسب به حال کارگران سندیکایی و فعالان اتحادیه ای دربند اعلام کرده، خواهان رسیدگی واعلام وضعیت جسمی و روحی تک تک فعالان اتحادیه ای توسط نمایندگان سندیکاهای کارگری است.

زندانی کردن علی نجاتی کارگر60 ساله و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه درحالی است که وی از ناراحتیهای بسیار جسمی رنج می برد. بردن فعالان سندیکایی و اتحادیه ای به بندهای عادی و یا "متادون" نقض حقوق شهروندی و انسانی این عزیزان است.

ما ضمن اعتراض به زندانی شدن کلیه کسانی که کار صنفی و سندیکایی انجام می دهند، خواهان رسیدگی هرچه فوری نسبت به اوضاع جسمی این فعالان بوده و خواستارآزادی هرچه سریعتر این فعالان هستیم.

بخش: 

افزودن نظر جدید