موفقیت کارگران ماهشهر

آخرین خبر از ماهشهر حاكی است كه كارگران مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر به بخشی از خواسته های خود رسیده اند و كارفرما موافقت كرده است كه بخشی از خواسته های كارگران را به اجرا در آورد.

مطابق این موافقت كلیه كاركنان مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، كه بیش از ده سال سابقه كار دارند، به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بیرون خواهند آمد و دست شركتهای پیمانكاری در این بخش از صنعت كوتاه خواهد شد.

لازم به ذكر است كه شركتهای پیمانكاری در حالی كه برای مهندسان متالوژی حقوقهای هفت میلیون تومانی به كارفرما صورت می دادند، اما تنها حدود دومیلیون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت می كردند و در سایر زمینه ها نیز متناسب با همین مبالغ از حقوق كارگران و متخصصان برای خودشان سود در نظر می گرفتند.

بر طبق توافقات صورت گرفته، كارفرما پذیرفته است كه با كاركنان با سابقه زیر ده سال نیز در صورت تشكیل تعاونی قرارداد دسته جمعی منعقد كند. هم چنین در مورد افرادی كه در شركتهای پیمانكاری مشغول به كار بوده و غیرمرتبط با تخصصهایشان به كار گرفته شده بودند در آینده تصمیم گیری شود.

این پیروزی هر چند كوچك، اما از آنجا كه دست شركتهای پیمانكاری را در این بخش از صنعت كوتاه می كند، بیانگر آن است كه مبارزات كارگران هر گاه به صورت دسته جمعی و متشكل ادامه یابد به نتیجه خواهد رسید و كارفرمایان را وادار به عقب نشینی خواهد كرد.

ما ضمن تبریك این پیروزی به كارگران ماهشهر خواهان گسترش تشكل های كارگری وایجاد قراردادهای دسته جمعی بر مبنای حفظ حقوق كارگران و حذف قراردادهای موقت و شركت های پیمانكاری از تمامی بخش های اقتصادی هستیم.

منبع: 
کانون مدافعان حقوق كارگر
بخش: 

افزودن نظر جدید