آرایش مجلس نهم

بالاخرە بعد از شروع کار مجلس نهم و انتخابات تعیین رئیس مجلس کە در آن لاریجانی دوبارە بە ریاست انتخاب شد، آرایش فراکسیونهای درون مجلس قطعی شدند. در این رابطە خود انتخاب لاریجانی و سخنان جلالی دبیر فراکسیون رهروان ولایت (فراکسیون اکثریت) می توانند محکهای موجود در این رابطە باشند. جلالی در مصاحبەای کە در "خبر آنلاین" درج و پخش شدەاست، بە موارد زیر ارجاع می دهد:

ـ اشاره به اینکه از بین 12 نامزد اختصاصی این فراکسیون، یعنی فراکسیون رهروان ولایت برای هیات رئیسه، 9 نفر موفق به حضور در هیات رئیسه شدەاند،

ـ با این انتخابها (یعنی انتخاب هیات رئیسە) مشخص شد فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اصلی مجلس است،

ـ این کە در نشستهای دوگانه دو طیف اصولگرا، در طرفی هشتاد نفر از نمایندگان حضور داشتەاند، اما در نشست دیگر صدو شصت نفر از نمایندگان اصولگرا. بە این ترتیب بیشتر از دو سوم نمایندگان را افراد وابستە بە بیت رهبری تشکیل می دهند.

ـ سه فراکسیون اصولگرا در مجلس نهم حضور دارند که شامل رهروان ولایت ، پایداری و رهپویان هستند (سه مثلث اصولگرایی).

ـ تغییر حدود دویست نمایندە مجلس، در اصل تغییری بە نفع بیت رهبری بودە است.

اما از طرف دیگر سخنان وی نشان می دهند کە:

ـ این دور در مقایسە با انتخابات ریاست مجلس هشتم، لاریجانی شاهد کاهش بیست و پنج درصدی آرای خود بودە است، کە معنای این حرف این است کە بر خلاف مجلس هشتم این بار اکثریت کمتری پشت سر لاریجانی قرار گرفتەاند. و این یعنی تنشهای بیشتر مابین نیروهای معتقد و نامعتقد بە وی در آیندە.

ـ و سرانجام استمرار کشمکشها، تناقضات و درگیریها مابین جناحهای مختلف اصولگرا، علیرغم دعوت وی بە تعامل و مدارا.

اگر بخواهیم نتایج سیاسی چنین تحولی را در زمینەهای کلان کشور ارزیابی کنیم، باید گفت کە:

ـ مجلس این دورە مجلسی تحت فرامین خامنەای خواهد بود،

ـ احمدی نژاد در شرایط بە مراتب دشوارتری قرار خواهد گرفت،

ـ و سرانجام اینکە راە برای پیشبرد برنامەهای رهبری نظام بیشتر باز خواهد شد.

بخش: 

افزودن نظر جدید