با شما عهد بستەایم

درآستانه بیست و چهارمین سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی مرحله نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ٦٠ به مدت پنچ روز، از ١٨ ژوئن تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد.

در ایران هر سال از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی به خانوادههای قربانيان هشدار داده می شود که تا از رفتن به گورستان خاوران خودداری کنند، و همواره مأموران پليس و لباس شخصیها نيز از فاصله دور از رفتن بستگان قربانيان به گورستان خاوران جلوگيری میکنند.

در گورستان خاوران شمار نامعلومی از قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ در دو گور دسته جمعی به طول ۱۰ متر و به عرض دو متر به خاک سپرده شدهاند.

 

در سال ۱۳۶۷ چه اتفاقی افتاد؟

آنگونه که آيتالله حسينعلی منتظری در کتاب خاطرات خود شرح داده است پس از پايان جنگ ايران و عراق و شکست عمليات نظامی سازمان مجاهدين خلق عليه حکومت ايران، آيتالله خمينی دستور داد همه زندانیان سیاسی که به گفته او بر سر موضع خود پای فشاری کرده و میکنند، اعدام شوند.

تشخيص بر سر موضع بودن و تعيين سرنوشت آنان به يک کميته سه نفره متشکل از قاضی شرع، دادستان و نماينده وزارت اطلاعات محول شد.

تعداد دقيق زندانيانی که در کشتارهای سال ۱۳۶۷ کشته شده اند هنوز معلوم نيست، اما آيتالله منتظری در کتاب خاطرات خود شمار کشتهشدگان را با ترديد از دو هزار و ۸۰۰ تن تا سه هزار و ۸۰۰ تن ذکر کرده است.

چند سال پیش سايت اينترنتی «عصر نو» نام و مشخصات چهار هزار و ۴۸۵ تن از قربانيان را با ذکر وابستگی سازمانی آنها منتشر کرده است که بسیاری از این زندانیان سالها بود که در زندان بودند، و مدت محکومیتشان تمام شده بود. اجساد اعدامیان کشتار دسته جمعی، شبانه و مخفیانه در کانال های از پیش حفر شده به خاک افکنده شدند.

به گزارش سایت اینترنتیی «ایران فردا» ليست اعدامی ها يک بار در سال ۲۰۰۱ با سه هزار و ۲۰۸ نام و يک سال بعد با بيش از چهار هزار و ۲۰۰ نفر منتشر شد. در همين ليست حدود ۸۰ درصد آمار مربوط به زندانهای تهران مانند اوين، قزل حصار و گوهردشت است در حالی که تعداد قربانيان کشتار سال ۶۷ بيش از ۳۰ هزار نفر برآورد میشود. اين نکته را باید درنظر داشت که از نظر مکانی و زمانی اين قتلعامها نه به ماههای مرداد و شهريور محدود بود و نه به شهر تهران.

سازمان عفو بينالملل در گزارش خود میگويد از مردادماه تا آخر سال ميلادی در زندان اصفهان به طور متوسط روزی ۱۰ نفر زندانی سياسی اعدام شدهاند که اگر محاسبه کنيد میشود یک هزار و ۶۰۰ نفر فقط متعلق به زندان دستجرد اصفهان.

اما شمار قربانيان هرچه باشد از ابعاد جنايت نمیکاهد.

ناصر زرافشان، وکيل دادگستری در تهران، در بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی گفته بود: «واقعيت اين قتلها را همه میدانيم و قاتلين را هم میشناسيم. بسياری از اين زندانيان محکوميت زندان مشخصی داشتند و حتی روز پايان دوران حبس آنها هم مشخص بود، ولی آنها را اعدام کردند. يعنی حکومت به حکمی که دادگاه انقلاب خودش هم صادر کرده بود احترام نگذاشت و بچهها را کشتند».

آقای زرافشان ادامه میدهد: «اين قتلها مثل يک زخم باز است، تمام کسانی که گور جمعی درست کردند و کسانی که مرتکب کشتار بدون دادرسی شدند، نتوانستهاند از لعنت آن فرار کنند».

پس از گذشت بیست و چهار سال مسئولان حکومت جمهوری اسلامی هنوز به انجام اين اعدامها اعتراف نکردهاند.

افزودن نظر جدید