یاد رفیق منصور مشرف، از اعضای قدیمی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) ياد باد

وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم. زندگی بسیاری ازما بی شک مدیون مقاومت ولب بە سخن نگشودن، منصورمشرف ودیگررفقای جان باختە وزندان گذراندە دردورەای بس هولناک ازتاریخ معاصر کشورما است.

مریم.  م

 

یاد رفیق منصور مشرف، از اعضای قدیمی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) باد باد

 

 با تاثروتاسف فراوان ، اطلاع پیدا کردم کە رفیق منصورمشرف، فعال سیاسی فرهنگی و زندانی سیاسی پیشین، بعلت نارسایی قلبی، در سن ۵۶ سالگی در شهر واشنگتن ازمیان ما رخت بربست وخانوادە و رفقایش را درغم واندوە فرو برد.

 

رفیق منصور مشرف، کە در اهوازمتولد شدە بود جزانبوە جوانان پرشوری بود کە درپی انقلاب ۵٧ در شهرهای خوزستان، بە هواداری ازسازمان چریکهای فدایی خلق ایران وفعالیتهای سیاسی واجتماعی برخواستند. پس ازاستقراردوبارە اختناق و سرکوب و پیگرد احزاب سیاسی، شوراهای کارگری وسازمانهای مردم نهاد فرهنگی، دراستان خوزستان، رفیق منصورمشرف نیزمانند هزاران فعال دیگر خوزستانی، مجبوربە ترک شهر زادگاهش اهواز گردید و ازآنجا عازم تهران شد. وی در سال ۶٢ پس از برقراری تماس با یکی از تشکیلات محلی، سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)  درتهران کە من نیز عضو آن بودم رسما بە عضویت سازمان درآمد وفعالیتهای پرثمری را در تشکیلاتی کە عضوآن بود، پیش برد. پس از رفتن بە دانشگاە افسری، ارتباط تشکیلاتی وی دگرگون شد وتحت مسولیت رفیق دیگری، فعالیت های سیاسی واجتماعی اش را دنبال نمود. رفیق منصور، پس از اخذ لیسانس زبان عربی بە تدریس زبان عربی دردانشگاە افسری مشغول شد. درمهرماە سال ١٣۶۵بە دنبال، یورش گستردە دوم نیروهای امنیتی بە سازمان، منصور نیز بە رغم اینکە از او خواستە شدە بود کە از رفتن برسرقرارهای سازمانی اش خوداری کند، بە هنگام حضور یافتن بر سرتکرار یک قرار، توسط ماموران امنیتی دستگیرو روانە زندان اوین شد. منصوردر زندان شکنجە های بسیاری را تحمل کرد اما این شکنجە ها نتوانست موجب دست برداشتن  او ازاعتقاداتش گردد.او بە رغم تحمل شکنجە های بسیارازدادن اطلاعات سازمانی بە ماموران خوداری کرد وحاضر بە لودادن هیچیک ازافراد سازمانی کە همچنان از یورش سال ۶۵مصون ماندە بودند و او از هویت وآدرسهای آنها مطلع بود نشد. اوحتی یکباربە هنگام ملاقات با خانوادەاش کوشید نام ٢ نفر ازاعضای سازمان را کە فکر می کرد بواسطە ارتبا طشان با وی ممکن است دستگیر شوند را ازپشت شیشە محل ملاقات بە بیرون بفرستد، کە درجستجوی بدنی قبل ازملاقات، توسط نگهبانان کشف وخنثی وبخاطر آن مجازات شد. پس ازآزادی از زندان، وی بە عنوان مترجم زبان عربی درسفارت فلسطین در تهران مشغول کار شد ومانند بسیاری از فعالین سیاسی، بە فعالیت های فرهنگی و روزنامە نگاری وترجمە متون عربی بە فارسی و فارسی بە عربی روی آورد. با تنگتر شدن فضای جامعە، منصور بە دوبی مهاجرت کرد و در آنجا بە اتفاق همسرش کە مترجم زبان انگلیسی است از طریق در آمد مترجمی، هزینە های زندگیشان را تامین می کردند. بە عنوان کسی کە مسولیت رفیق منصورمشرف را درسال ۶٢، بە عهدە داشتەام وازعلاقە وی بە عدالت اجتماعی ، آزادی، مردم و سازمان مطلع بودم وازمرگ ناگهانی رفیقی کە ازدوران نوجوانی تا زمان مرگ، با شهامت و پیگیرانە برای استقرار، عدالت اجتماعی ودمکراسی و رفع تبعیض وستم و بیداد درکشورش، ایران فعالیت کرد وهیچگاە مغلوب وتسلیم شرایط و قدرت نشد، شوکە واندوهگین هستم، خواستم با نوشتن این چند خط هم یادی ازمنصورکردە باشم وهم ازاین طریق بە همسروفرزندان و رفقایش درگذشت او را تسلیت بگویم. زندگی بسیاری ازما بی شک مدیون مقاومت ولب بە سخن نگشودن، منصورمشرف ودیگررفقای جان باختە وزندان گذراندە دردورەای بس هولناک ازتاریخ معاصر کشورما است. یادش ماندگار و راهش پر رهرو باد.

 

مریم.  م

 

شورای سردبیران کارآنلاین، در گذشت رفیق منصور مشرف را بە خانوادە و رفقا و دوستانش صمیمانە تسلیت می گوید و خود را در غم آنان سهیم می داند

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

رفيق منصور انسانى فعال براى مردمش و فردى مهربان و پر امید برای تمام فرزندان ایران بود. یاد او هیچگاه از خاطر مردم ایران و بخصوص خوزستان نخواهد رفت. یادش گرامی باد

با سلام وتشکر از این که یادی کردید از منصور مشرف روشنفکر و فعال فرهنگی عرب اهوازی. اما نمی دانم چرا خانم مریم. م در این نوشته هیچ جا سخنی از عرب بودن منصور مشرف نگفته است. آیا واقعا ایشان نمی داند که منصور، عرب اهوازی بوده یا خدای ناکرده احساسات ضد عربی باعث شده تا خانم مریم. م حتی اشاره ای به این موضوع نکند. آیا اگر ایشان کورد بود باز هم خاتم مریم . م حرفی از هویت ایشان نمی زد.

علاقه منصور عزيز به عدالت اجتماعى، آزادى و از بين بردن تبعيض و ستم از كشورش ايران هيچگاه از یاد او نرفت او مقالات بسیاری را در این زمینه ها نگاشته است و یادگار بزرگ او جمع آوری 6000 مثل به زبانهای عربی و فارسی و انگلیسی است که حتما با همت دوستان و همرزمان و خانواده محترمش به چاپ خواهد رسید و یاد او را برای مردمش جاویدان خواهد کرد. یادش گرامی باد

با تشكر از تحریریه کار و رفيق مريم بخاطر يادبود منصور مشرف، منهم گله دارم از ایشان که ذکری از اقلیت عرب اهوازی بودن منصور نشده است. چرا که او تلاشهای بسیاری برای اعتلای فرهنگی و علمی و ... مردمش کرده است داستانهای مردمی طنز او به زبان عربی او را از نوادر نویسندگان عرب اهوازی کرده است که به این زیبایی مشکلات مردم را به زبان خودشان بیان می کند. همه کسانی که منصور را می شناختند عمق عشق و علاقه او را به مردمش می دانند. مردم خوزستان و عربهای اهوازی هیچوقت او را و تلاشهایش را برای کمک به مردمش فراموش نخواهند کرد. او همیشه همراه ما و در خاطر ما خواهد ماند.

مرگ غیرمنتظره و نابهنگام دو ست عزیزمان منصور مشرف همه ما را در بهت و اندوه فرو برد. سالها باید بگذرد تا با این درد خو کنیم و در وطن ما و شهر ما باز یکی مثل او پیدا شود. عربهای اهوازی گویی شانس ندارند که عزیزانی مثل منصور را که همه وجودش و استعدادش را نثار مردمش می کرد از دست ندهند. این دومین منصوری است که اهوازیها اخیرا از دست داده اند.