حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی بین المللی است

در روز های اخیر موجی از تحلیل ،خبرو بیانیه از سوی احزاب و جریان های ملی در خصوص بحث تکراری و کلیشه ای به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران در سایتها و خبرگزاریها منتشر شده است .متاسفانه جریانهاو احزابی که خود را مدافع ارزش های انسانی و اصول دموکراسی و گفتمان حقوق بشری میدانستند در تناقضی اشکار ابتدای ترین حق انسانی یک ملت را به بهانه به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور زیر پا گذاشته اند و بار دیگر این واقعیت تلخ هویدا شد که اپوزسیون مدعی دموکراسی هیچ اعتقادی به این دستاورد مدرن و ارزشمند بشری ندارد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است که:
1- چنانچه ملتی تحت انقیاد و سلطه دیگری باشد حق دارد تمایل و اراده خود را ابراز نموده و به استقلال دست یابند.
2- حق ملت برای تعیین سرنوشت ،میتواند به عنوان حق انتخاب رهایی از اقتدار  یک دولت باشد.
بنابراین یکی از شاخص های مهم در ساختار دولتها با بافت چند ملیتی تنها این حق تعیین سرنوشت است که میتواند از خشونت و خون ریزی جلوگیری نماید.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان امیدوار است که تمامی جریانهای سیاسی به این درک و مفاهمه برسند که در دنیای امروزی تحلیل و جبر در جغرافیای فکری و عقیدتی جوامع، هیچگونه مختصاتی ندارد و همگان نیازمند پذیرش و مدارا و احترام به حقوق انسانی همه مردم و ملل هستند.


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


دوشنبه 10 سپتامبر 2012ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)به نحو کاملاً یکسان با عبارات زیر از حقی به نام حق تعیین سرنوشت حمایت می‌نمایند:
1. كليه ملل داراي (حق تعیین سرنوشت )حقوق خود مختاري هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و رشد اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين ميكنند.
2. كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع وثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك وحقوق بشر بين المللي آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند. درهيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خودش محروم كرد.
3. دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسوول اداره سرزمنيهاي غير خود مختار وتحت قيموميت مكلفند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.


--

http://www.hro-kurd.net

مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی انسانیت

وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان

ایمیل

hrokurdistan@gmail.com

 

افزودن نظر جدید