سلاخی مردم در خیابانهای میهن

آقای خامنهای! شما بر این خیال خامید که توان نابودی ملت بزرگ مرا دارید! شما بر این شبههاید که شب را همیشگی کنید. اما میهن کهن من و مردمان آزاده و پاکباز آن همواره توانستهاند بر بیداد و ستم غلبه کنند. هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست.
ساعت 3 و 15 دقیقۀ بامداد شنبه 23 خرداد 1388 هجری خورشیدی رفیقی بسیار عزیز مرا که تازه نیم ساعتی نشده بود که به خواب رفته بودم، به خبر شوم کوتای ولایی بیدار کرد. از آن دم تا کنون دمادم بر خشونت کودتاگران و بر استقامت و درایت مردمانم افزوده میشود. از پس پردهای از اشک تصاویر دلخراش جوانان خونینپیکر میهنم را میبینم که باز هم آذینبخش رسانههای جهان شده است. براساس گزارشهای رسیده دستِ کم سه نفر در جریان یورش به کوی دانشگاه و 3 تا 4 نفر در جریان تظاهرات امروز در نزدیکی میدان آزادی تهران کشته شدهاند. صدها تن از بیباکترین دختران و پسران آب و خاک اجدادی من با پیکری آش و لاش و بر و رویی لت و پار در خیابانهای میهن به رویارویی با کودتای ولایی زنانه و مردانه سینه سپر کردهاند. درود و افتخار بر شما باد! ایستادگی شما در برابر ستم مایۀ مباهات هر ایرانی آزاده و میهندوست است!
تصاویر زجرآور کتک خوردن جگرگوشههای من، حکایت ضربات باتوم استبداد بر تن گرامی آنان، روایت پیچاندن دست و گردن و پایشان آنی از برابر دیدگانم به کنار نمیرود. دیروز شاهدانی چند داستان زنی باردار را نقل میکردند که پس از تحمل اهانت و هتک حرمت توسط عمال سرکوب، از سوی آنان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است و سپس غدارهبندان با موتورسیکلت از روی او رد شدهاند. ساعتی بیشتر از آن نمیگذرد که روایت کشته شدن جانباختگان امروز میدان آزادی و سوز جانسوز مرگ یکی از جانباختگان میهن را از زبان برادرش شنیدم. این همه، روح و جان مرا نیز مانند روح و جان همۀ هممیهنان آزادیخواهم موریانهوار میخورد.
مسئولیت این کشتار و سرکوب، مستقیماً با آقای خامنهای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی است. رهبر جمهوری اسلامی آمر و رئیسجمهور آن عامل کودتای انتخاباتی 22 خرداد و صحنهگردانان توهین به شعور و کرامت کرور کرور ایرانی آزادهاند. آقای خامنهای و فرمانبرانش فرماندهان کشتار فرزندان این آب و خاکاند.
آقای خامنهای موقعیت یگانۀ ممانعت قانونی از این بیداد را دارد، اما او لام از کام نمیگشاید تا این قلع و قمع سبعانه را پایان بخشد، چرا که این کودتای انتخاباتی به هدابت و حمایت اوست که انجام گرفته است، چرا که این دولت کودتایی دستپخت اوست. این کودتای درباری، کودتایی ولایی است.
گناه جوانانی که به آمری رهبر کودتاگران و عاملی رئیسجمهور کودتا در کوی و برزن میهن من به چارمیخ کشیده میشوند، چیست؟ آنان چه میخواهند که شما را گران آمده است؟ آنان در چارچوب قوانین ناعادلانهای که شما وضع کردهاید، در انتخابات شرکت کردهاند؛ آنان به یکی از چهار نامزدی که از صافی شورای نگهبان استبداد گذراندهاید، رای دادهاند. این شمایید که مرتکب گناه شدهاید و نه پارههای تن مردمان ایرانی. شما در بازی انتخاباتی که به حکم و قانون شما برگزار شده است، جر زدهاید. متقلب شمایید. اگر شما جربزۀ تحمل آقای میر حسین موسوی را نداشتید، میتوانستید او را نیز رد صلاحیت کنید. شما چنین نکردید و اکنون چوب این اقدام شما را جوانان ما میخورند. شما صلاحیت و مشروعیت ادارۀ این مردم فرهیخته و این سرزمین تمدنپرور را ندارید.
جای فرزندان میهن من در صف نخست علم و فن و ادب جهان است. اما شما کاری کردهاید که صدها و صدها تن جوانان آزادیخواه و فرهیختۀ ایرانی به جای آن که در دانشگاهها، در مراکز علمی، در کارخانهها، در مراکز فرهنگی، در رسانهها و در گوشه گوشۀ سرزمینمان نیرویشان را صرف آبادانی آن و بهروزی مردمانش کنند، در خیابانها و میادین کشور در برابر بیداد شما زنانه و مردانه ایستادگی کنند و طعمۀ ستم و بیداد شوند. شما قاتل هر جوانی هستید که در قتلگاه استبداد و در راه سرفرازی این سرزمین و مردمان آن جان میبازد و جوانی به بیداد سپری میکند.
نفرین و شرم ابدی بر شما باد.

 

بیژن اقدسی، عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید