پیام تسلیت

با اندوە فراوان مطلع شدیم کە مادر فاطمە نجاری، بر اثر بیماری، ششم ماە سپتامبر در کشور سوئد درگذشتە و پیکر بی جانش پس از انتقال بە ایران در شهر بانە کردستان روز سیزدهم سپتامبر در گورستان "سلیمان بگ" بە خاک سپردە شدەاست.

فاطمە نجاری، مادر رفیق بە خون خفتەامان "درویش خدری" از اعضای سازمان در تشکیلات کردستان بود کە در سال ١٣٦٢ بدست ماموران اطلاعاتی رژیم ناجوانمردانە و در یک اقدام خودسرانە و جنایتکارانە اعدام گردید. مردم شهر بانە، خوب آن روز غمگین را بە یاد دارند کە چگونە مادر و تنها خواهر رفیق جانباختەامان، پیکر خونین تنها پسر و برادرشان را در آغوش کشیدند و سال های سال بعد از آن در غم جانگداز از دست دادن درویش سوختند. 

ما درگذشت این مادر زجرکشیدە و مقاوم را بە همە بازماندگان، بویژە "حمیدە" خواهر رفیق درویش تسلیت میگوئيم و خود را در اندوە از دست دادن این مادر داغدیدە شریک می دانيم.

دبیرخانە شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

١٥ سپتامبر ٢٠١٢  

بخش: 

افزودن نظر جدید